Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Job

Job 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Chayno niptin Job niran:
2«¡Achyä gamcunaga llapan runacunapa ruquinchari niycämanqui! ¡Gamcuna wañuptiquega yachajcuna ushacanganachari!
3Nogapis gamcunanöllaga tantiyämi. Gamcunanöllami cä. ¿Pitaj mana musyanchu rimaycashayquitaga?
4«Noga alli runa juchaynaj captë ñaupatacunaga Tayta Dios wiyajmi mañacushäcunata. Canan ichanga amïgöcuna asipämanna.
5Chaynömi alli goyaycajcunaga ñacaycajta manacajman churan. Alliraj caycajtapis cutiparachinmi.
6Suwacunami ichanga cushisha goyan. Tayta Diosta rabyachejcunapis jaucami goyan. Paycunaga Tayta Diospa munaynincho caycashanta yarpashpanmi mana yarpachacuypa cawan.
7«Mä tapucuy jirca animalcunatawan äbicunata. Paycunami willashunquipaj chaycunata pï rurashantapis.
8Cay pachatawan lamarcho caycaj pescäducunatapis tapucuy. Paycunami willashunquipaj chaycunata pï rurashantapis.
9¿Pillaga caycanrächuraj Tayta Dioslla llapantapis munayninwan rurashanta manaraj musyaj?
10Cawajcunaga Paypa maquinchömi llapanpis caycan.
11¿Manachu rinrinchïwan imatapis wiyanchi? ¿Manachu gallunchïpis ima micuy cashantapis mayan?
12Mayurcunaga sumaj musyaj yachajmi. Achca watayojna cashpanmi paycunaga tantiyan.
13«Tayta Diosmi ichanga yachaj, munayniyoj. Payga imata rurananpäpis sumajmi camacächin.
14Dios juchuchishan cajtaga manami pipis yapay allchannachu. Pitapis Dios wichgaycushan cajtaga manami pipis jorgunnachu.
15Pay mana tamyachiptenga usyawan llapanmi chaquicäcun. Fiyupa tamyachimuptenga intëru jircacunatami juchu apacun.
16Payga munayniyojmi sumaj yachajmi. Tayta Diospa munayninchömi caycan engañacojcunapis engañasha cajcunapis.
17Paymi camacächin yachajcunapis mana tantiyananpaj. Juezcunatapis upatacäcachin.
18Paymi raycunatapis ray cashanpita jorgurin. Nircurmi camacächin galallata prësu apananpaj.

19Cüracunatapis cüra caycashanpita jorgun. Autoridäcunatanami jitarin.
20Alli tantiyachicojcunatapis yarpashanta gongaycachinmi. Mayurcunapa yarpaynintapis gongaycachinmi.
21Paymi camacächin rispitäducuna manana rispitasha cananpaj; callpayojcuna callpaynajna ricacunanpäpis.
22Pipis mana musyashantami musyacächin; pacaraycajno caycajcunatapis ricacächin.
23Paymi nasyuncunatapis jatunyächin, nircur illgächin. Runacunatapis shuntan; nircur mashtaypa mashtar gargurin.
24Mandajcunapa yarpaynincunatapis gongaycachin. Nircur chaqui jirca chunyajcho näni mana cashancunacho pantacächin.
25Chaychönami chacaychöno yatayllapa, machasha runacunano tapraypa-taprar purin.