Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - अय्‍युब

अय्‍युब 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु अय्‍युबम “गो ब्रोंइचा मदाक्‍नुङ। गो आं श्‍येत आ पर्बम लोव़ पस ङा पस बाक्‍नुङ। गो आं कशो थुंमी लोव़ पाइनुङ।
2गो परमप्रभु कली ‘आं कली सजाइ मगे‍यीनी’ देंनुङ। आं कली मारदे निसाफ पाइनीनी, मेको शेंदीनी।
3गे मुर आन कली दिप्‍शा, ग्‍येरनीनी? इन सेल्‍शो आन कली ममिम्‍चा रिम्‍शो लाक्‍नीनी? इन अरेशो लोव़ मटीबमी मरिम्‍शो पशो दाक्‍‍नीनी?
4इन मिक्‍च मुर आन मिक्‍च खोदेंशो बाक्‍बा? गे मुर आन कोव़शो खोदेंशो पा कोव़नीनी? १सामुएल १६:७
5इन नाक्‍ती बेक्‍शा लाइब मुर आन नाक्‍त खोदेंशो बाक्‍नीमी? इन ब्रोंइतीक बर्स मुर आन बर्स खोदेंशो बाक्‍नीमी?
6गे आं मरिम्‍शो पशो माल्‍शा, आं पाप थिश्‍शा ग्रुंइनीनी?
7गो दोस मताइब बाक्‍नुङ, दे गे तुइक्‍ताक्‍नी हना यो, इन गुइ रे आं कली सुइम प्रोंइने मचाप्‍ब, दे यो तुइक्‍नीनी।
8ङोंइती गे आं कली सेल्‍तीनी। मुल आं कली खतम पोक्‍‍नीनी? भजन संग्रह १३९:१४
9गे आं कली खप के सेल्‍तीनी। मेको मिम्‍तीन। मिनु मुल फुरक सेल्‍नीनी? अय्‍युब ३३:६; उत्‍पत्ती २:७; उत्‍पत्ती ३:१९
10गे आं कली दूध मोइश्‍शो खोदेंशो पा आं ममा आ कोव़जीम वोइक्‍तीनी। मोदेंशो पा आं रां सेल्‍तीनी?
11गे आं कली श्‍ये नु कुशुलम ग्‍योम्‍शा, रुश नु नाडीम बोइक्‍ताक्‍यीनी।
12गे आं कली ब्रोंइतीक सोक्‍त गेतीनी। मिनु गेना हना यो दाक्‍ताक्‍नी। मिनु आं कली ब्रोंइचा गेचा कली कोव़शा वोइक्‍तीनी।
13आं कली श्‍येत गेचा कली ङोंइती रे इन थुंम ख्रुइश्‍शा वोइक्‍तीनी। मेको इन थुंम बाक्‍त, दे तुइक्‍ताक्‍ङ।
14गो पाप पाता हना, गे आं कली कोव़ना कोव़न बाक्‍नीनी। मिनु आं मरिम्‍शो पशो मक्‍याम्‍नीनी।
15गो थमान इन अरेशो मटीब बाक्‍‍ती हना, आं कली हिंचा ङा दुम्‍ल। गो ठीक पाइब बाक्‍‍ती हना यो, आं पिया पोक्‍ने मचाप्‍नुङ। मारदे हना गो आं मुनेम ब्रीशा, आं श्‍येत तना तन बाक्‍नुङ।
16गो ठेयब लेश्‍शो बाक्‍‍ती हना, गे गुप्‍स कली सिखार ग्‍यारशो खोदेंशो पा आं कली माल्‍यीनी वा। मिनु लेंशा इन ठेयब सक्तिम श्‍येत गेयीनी वा। यसैया ३८:१३
17गे आं मरिम्‍शो पशो आ पर्बम नक सांकछी चाक्‍नीनी। मिनु आं पर्बम इन गाइक्‍तीक तेम्‍नीनी। आं पर्बम इन हुल हुल लडाइ पाइबपुकी चाक्‍नीनी।
18गे मारदे आं कली जरमेपपाइक्‍नी? आं कली सुइम मतथु, बेक्‍शो नङ हना, रिम्‍शो दुम वा। अय्‍युब ३:११; येरमीया २०:१४

19गो जरमेसीन मजरमेशो नङ हना, शाम्‍सीशा तुरसुम जाक्‍दीश्‍शो नङ हना, दुम वा।
20आं ब्रोंइतीक नाक्‍ती शुश मबाक्‍नीम। आं कली आं कान प्रोंइ‍‍यीनी। मिनु आं थुं इच्‍का नांइ‍सीबा कों?
21लेश्‍शा मजाक्‍तीक रागीम लचा क्‍येङा ङोंइती, थम छिङछिङ नु क्‍येर नाक्‍दो
22नु ग्रांग्‍ये माग्‍ये दुम्‍तीकेम लचा क्‍येङा ङोंइती आं कली आं कान प्रोंइ‍‍यीनी। मेकेर ङा छेङछेङ यो छिङछिङ दुम्‍त” दे अय्‍युबम परमप्रभु कली देंमाक्‍त। अय्‍युब ७:१०