Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IOBU

IOBU 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Egu mauri na inai heniamu, egu maumau herevadia baina gwaurai hedinarai; mai laumagu iditana ida baina hereva.
2Dirava baina hereva henia, bainato, Basio revagu mase; ba hadibagu, dahaka dainai o tuari henigumu.
3Oi na o laloamu daḡedaḡe be namo a? Imamu ese e kara ḡaudia na o dadaraidiamu bona kara dika taudia edia ura na o abi daemu a?
4Oi matamu na hidio a? Taunimanima ese e itamu heḡereḡerena o itamu a?
5Emu dina na taunimanima edia dina, bona emu laḡani na taunimanima edia laḡani heḡereḡeredia a?
6Una dainai reana egu kara havara o tahuamu, egu kara dika o tahua malaka-malakamu;
7ḡau tamona oi dibamu lau na asi egu kerere; bona dibamu, ta ese oi imamu ai basine harohogu mauri diba.
8Oi imamu ese e karagu, bona oromagu e henigu; a harihari lalomu o halouamu bona o alagumu.
9A laloa tao, oi ese raro amo o karagu; ḡahu ai ma ba halaogu a?
10O seigu, rata ranuka-ranuka na heto, ma o hahetarigu, rata hetarina na heto, ani?
11Kopi bona hidio amo o ḡovagu; bona turia bona varovaro amo tau-anigu o ha-aukaia.
12Mauri vada o henigu, vada o lalokau henigu danu; emu hereḡu ese laumagu vada e balaia heni.
13Ḡau tamona, ini ḡau na lalomu ai o huni; lau dibagu emu lalo-hadai na iniheto.
14Bama kara dika, oi ese nahuagu boma tohoa, bona egu kara dika amo basioma ruhagu nege.
15Bama kara havara, madi ihabaigu! Bama kara namo, basinama igo isi diba; badina be hemarai ese e hahonugumu, bona egu hisihisi na haeroamu.
16Sibogu bama heabi isi, oi ese boma havagu, leona na heto, bona hoa karadia ma boma kara, lau ihadikagu;
17ihabadelaigu taudia boma haginidia lou, lau ihadikagu; emu badu na latagu ai ma boma habadaia, bona tuari oreadia matamatadia boma mailaidia, lau ihadikagu totona.
18Dahaka dainai sinagu bogana amo o abigu lasi? Mata ta do se itagu negana ai bama mase vada namo.

19Mauri mamina basinama abia, a boga amo maoromaoro guri bema laohaigu, hari vada namo.
20Egu mauri dinadia na dia hoho ani? Basio haraivagu, tauhalo taina baina davaria,
21basina rakatania diba gabuna do basina lao henia negana ai; ia na tano vabura-vaburana, dibura masemase gabuna;
22ia na tano vabura-vaburana, asi oromana, ena diari na dibura na heto.