Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Job

Job 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Job, Bildadʼga sogdebalid: “¡An budar wegi-gudiidi itogusad! Agala, yogasaar an sunmakargussunnad. An-nabir-itosulid na dukin barsognagussunnad.
2”Bab-Dummadga an sogoed: ‘Mer weyob be an-wioye. Anga be sogye, ¿ibiga weyob be an-imaknai?
3Bab-Dummadga an sogbaloed: ¿Weyob be an-imaknaid yeer be an-dake? ¿Isdarsunna be dule-obinnisadi dake? ¿Dule-isganamar isdarsunna-angi-binsananaidi, be baisur-dake?
4¿Dulemar-daeyob be emar-dake? ¿Anmar-ibmar-dakeyob be dakmoga?
5¿Ar be-ibagande, anmar-ibaganyobmoga? ¿Ar bega birgamar-nanamaid dulega-nanamaidyobmoga?
6Degite, ¿ibiga be an-isguedi wisgubisunna? ¿Ar ibiga be an-isguedi bela be bar-amibisunna?
7¿Ar be nue-wissursi, ani an ibmar-oakalossulid? ¿Ar be nue-wissursi, begine geg an dukued?
8” ’Ar be-sunnad be an-imaksad, be-sunnad be an-obinnisad. Degite, be-binsaed be gwagdode, ¿ar an-obelogedgi be binsadode?
9Be ebinsao, igi sianar napsagi soblege, deyob be-sunnagwad be an-sobsad. Degite, ¿gannar napsaga be an-obinyebalode?
10¿Moli-nunis-owirmaklegedyob be an-imaksasursi? ¿Moli-nunis-gwamaklegedyob be an-imaksasursi?
11Bee be, anga sanmar nasiksad. Bee be, anga ukamar enirisad. Ar bee be, an-garmar gwadisad. Bee be, anga an-san-dubagan mesisbalid.
12Burba-dulad be anga uksad, be-sabguedi be anga oyosbalid. Degine, be nue-an-akwisbalid, be an-niga ogannosbalid.
13” ’Degi-inigwele, ibmar-soggwendi be angi odukusad. Ar an wisid, be weyob binsadigusad:
14Angi be nakuledii gusad, abakale an begi isgunonikirye. Ar an isgunonikile, be baisur-dakosulid.
15An nue-isgunonikile, an dule-wiles. Ar an isgussur-daklenonikile, amba geg an weligwar itoged. Nue-binged-dummad angi naid. Nunmakedba-an-galitodiid nue magar an na itodiid.
16An gwisguye-sogele, achumiguryob be anbina melleardaed, be-gargangued be angi oyononidaed.
17Be-isdar-itoged aka angi barbulomaid, dule-angi-yolemalad aka be gatik amisbalid. Be-sordamar angi ukin-ukin yolenanaid.
18” ’¿Ar ibiga gwalulegega be an-imaksa? Bur an burgwisana gadinad, adi, dule bar an-dakosulinad.

19Bur an gudisulina gadinad, an burgwar-aidenonikina gadinad, adi, yog-diglegar an guoenad.
20¿Ar an-ibagande bergued-mossursi? Degisoggu, mer bar be anse gole. An nasokalid-idu napi an wis-yeer itodigweled.
21Emide an-nasokalid, bar an dagegarsulid. Negsichidse an naesokalid. We-an-naesokalidi, bar an aibiregarsulid.
22Neg-gubyagwaledse an naesokalid, neg-gagalesnaidse an naesokalid. Amba neg-meegwad-negsichidyob-daklegedse, an naesokalid.’ ”