Text copied!
CopyCompare
Baibal Olcim - Joba

Joba 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ka hingnah soah ka hinglu loh a ko-oek coeng. Ka kohuetnah he kamah taengah ka sah tih ka hinglu a khahing hil ka thui.
2Pathen taengah, “Kai m'boe sak boeh, balae tih kai nan ho, kai m'ming sak.
3Na kut thaphu na hnawt vaengah halang kah cilsuep dongah na sae tih na hnaemtaek te nang ham then a?
4Hlanghing he na sawt tih na hmuh bangla nang taengah pumsa mik om a?
5Na khohnin he hlanghing khohnin bangla, na kum khaw hlang khohnin bangla om a?
6Te dongah kai kah thaesainah te na tlap tih, ka tholhnah hnukah nan toem.
7Ka boe pawt tih na kut lamloh a huul thai pawt te, na mingnah dongah om pataeng.
8Na kut loh kai n'noih pai tih thikat la kai n'saii akhaw kai nan dolh pawn ni.
9Amlai bangla kai nan saii tih laipi la, kai nan mael sak te poek mai lah.
10Suktui bangla kai nan sui tih sukkhal bangla kai nan khal sak moenih a?
11Kai he ka vin ka saa neh nan dah tih, ka rhuh neh tharhui neh nan cun.
12Hingnah neh sitlohnah te kai taengah nan khueh tih, ka mueihla loh na ngoldoelh a ngaithuen.
13Tedae na thinko ah na khoem he na khuiah tila ka ming.
14Ka tholh sitoe cakhaw kai nan ngaithuen dongah kai kah thaesainah lamloh kai nan hmil moenih.
15Ya-oe kai he ka boe akhaw, ka tang akhaw ka lu ka dangrhoek moenih. Yah ka hah tih ka phacip phabaem loh n'yan.
16Sathuengca bangla a phul atah kai nan mae tih kai taengah khobaerhambae la na mael.
17Na laipai neh kai hmai ah nan tlaih tih kai taengah na konoinah na hong. Thovaelnah neh caempuei la kai taengah na pai.
18Balae tih bung khui lamloh loh kai nan poh. Ka pal palueng vetih mik loh kai m'hmu pawt mako.

19A om khaw a om pawt bangla bungko lamloh phuel la n'khuen.
20Ka khohnin he bawn tih a muei la a muei moenih a? Kai lamkah he na dueh na dueh vetih ka ngaidip laem mako.
21Ka caeh hlan vaengah hmaisuep khohmuen neh dueknah hlipkhup la ka mael pawt mako.
22khoyinnah kho tah dueknah hlipkhup a hmuep bangla om tih cikngae pawh. Te dongah a hmuep la sae,' ka ti ni,” a ti.