Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Seba bùsu nↄɛ kía Salomↄↄ bao mà, ↄ̃ à mↄ̀ aà lɛ́i à gwa Yelusalɛũ ń yã́ zĩ'ũ laawào. À kà ń a ìwaↄ dasidasi ń pↄ́ gĩnanaↄ ń vuao zↄ̃ↄzↄ̃ↄ ń gbɛ̀ bɛɛɛde pↄ́ yiongo sɛaↄ, ↄ̃ à gɛ̀ Salomↄↄ kĩ́i à yã́ pↄ́ kú a nↄ̀sɛ guu faai bòaànↄ píi.
2Salomↄↄ yã́ pↄ́ a làwaↄ bↄↄlɛkɛ̀ɛ̀ píi. A kee poloa i aà fuo.
3Kɛ́ nↄɛ kíapi Salomↄↄ ↄ̃nↄyã mà, mɛ́ à kpɛ́ pↄ́ a dↄ̀ è
4ń blɛ pↄ́ ì bleo ń aà ìwaↄ gweao ń aà bɛ zĩkɛnaↄ kuao ń ń pↄkasaↄ ń vɛ̃ɛbↄlɛnaↄ ń ń pↄkasaↄ ń sa pↄ́ a ò Dii uaↄ, yã́pi dìwà, ↄ̃ aà lɛ́ gↄ̃̀ ɛlɛa.
5Ɔ̃ a ò kíɛ: N yãkɛaↄ ń n ↄ̃nↄ bao pↄ́ má mà za ma bùsuuoá sĩanaɛ.
6Mi n yã́piↄ sio e ma gɛ kaò la, tia ↄ̃ ma wɛsìɛ sa. Wi n ↄ̃nↄ zↄ̃ↄ yã'omɛɛ píio fá! Ń dɛ lá ma n bao màa.
7Minadeↄn n gbɛ̃́ↄ ũ, n ìwa pↄ́ aaìↄ kunnↄ gↄↄpii aaì swãdↄ n ↄ̃nↄyãiↄ!
8Wà Dii n Lua sáaukpa, asa n yã́ kàaàguɛ, ↄ̃ à n kpa kpala pↄ́ a dìlɛu kía ũ. Kɛ́ n Lua ye Isailiↄzi, ìↄ zɛńnↄ gↄↄpii yã́ mɛ́ tò à n kpa ń kía ũ, kɛ́ ǹ yã́gↄ̃gↄ̃nɛ́ a zɛ́wa.
9Ɔ̃ à kía gbà vua tↄnu síiↄ̃ ń pↄ́ gĩnanaↄ dasidasi ń gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ. Pↄ́ gĩnana pↄ́ à kí Salomↄↄ gbàpiↄ zↄ̃ↄ, gbɛ̃e i mↄoɛ̀ à kà màa lↄo.
10Hilaũ gó'ilɛna pↄ́ sù ń Ofiio ń vuaoↄ sù ń lí bɛɛɛdeo maamaa ń gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ lↄ.
11Kí Dii kpɛ́ ń azĩa kpɛ́o pↄ́ↄ kɛ̀ò, mɛ́ à mↄↄnaↄ ń kúuↄ kɛ̀ò lɛ̀sinaↄnɛ lↄ. Wi mↄ́ ń lípi buio à kà màa lↄo, wi wɛsiɛ beewa lↄo e gbã.
12Pↄ́ pↄ́ Seba bùsu nↄɛ kía yei, a gbɛ̀a kí Salomↄↄwa, ↄ̃ à aà gbà. À gbadàɛ̀ dɛ pↄ́ pↄ́ à mↄ̀oɛa. Ɔ̃ nↄɛpi ɛ̀a tà a bùsuu ń a ìwaↄ.
13Vua pↄ́ Salomↄↄ ìↄ e wɛ̃ ń wɛ̃oↄ ì ka tↄnu bao ń àaↄ̃o,
14falu pↄ́ tagɛnaↄ ń laatanaↄ ì bↄɛ̀ bàasi. Laalubu kíaↄ ń bùsu gbãadeↄ ì mↄɛ̀ ń vuao ń ã́nusuo lↄ.
15À sɛ̀ngbao zↄ̃ↄↄ kɛ̀ ń vua pↄ́ wa gbɛ̃̀gbɛ̃o mɛ̀n ↄ̀aa do, an baade gbia kiloo àaↄ̃'aaↄ̃ ń kĩnioɛ.
16À sɛ̀ngbao nɛ́naↄ kɛ̀ò lↄ, an baade gbia ye kai kiloo plapla. À sɛ̀ngbaopiↄ kàlɛ kpɛ́ pↄ́ wì mɛ Libã Líkpɛu.
17Kí a kiblekila zↄ̃ↄ kɛ̀ ń wesa swaao, ↄ̃ à vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ kùlɛwà.
18Kìlapi dɛdɛkĩi vĩ, a gbápɛkĩiↄ sooloɛ, mɛ́ à gbadibↄ kɛ̀ kìlapiwa ń vuao. A gã̀sĩdikĩiↄ vĩ, nↄ̀ↄmusu pↄ́ wa kɛ̀ↄ zɛzɛ gã̀sĩdikĩipiↄ saɛ.

19Nↄ̀ↄmusu kɛapiↄ zɛzɛ gbápɛkĩipiↄwa plapla ↄplaai ń zɛɛo, apii kɛ̀ kuɛpla. Wi kìlapi taa kɛ bùsueu yãao.
20Kí Salomↄↄ imibↄↄá vuaɛ píi. Kpɛ́ pↄ́ wì mɛ Libã Líkpɛ pↄ́ↄ píiá vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛɛ, ã́nusu pↄe ku weo, asa wìli ã́nusu dilɛ pↄe ũ Salomↄↄ gↄↄo.
21Kí ísia gó'ilɛnaↄ ìↄ daa ísiaa ń Hilaũ gbɛ̃́ↄ. Wɛ̃̀ àaↄ̃ ń wɛ̃̀ àaↄ̃o ↄ̃ aaìↄ su ń vuao ń ã́nusuo ń wesa swaao ń gbaũↄ ń bã bui maaↄ.
22Kí Salomↄↄ àizɛɛ ń a ↄ̃nↄo zↄ̃ↄ dɛ dṹnia kíaↄ pↄ́a píi.
23Dṹnia kíaↄ zɛwɛ̀ɛlɛ píi wà wɛsi Salomↄↄlɛ, wi swã́sɛ ↄ̃nↄ pↄ́ Lua dàɛ̀ aà sↄ̃uzi.
24Wɛ̃ ń wɛ̃o wìↄ mↄɛ̀ baade ń a gbao: Ãnusu pↄ́ↄ, vua pↄ́ↄ, ulaↄ, gↄ̃kɛbↄↄ, pↄ́ gĩnanaↄ, sↄ̃́ↄ ń a baonaↄ.
25Salomↄↄ sↄ̃́ pↄ́ ì gó gálɛↄ kɛ̃́ɛ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃ɛ (4.000), a pↄ́ wì dikpɛↄ sↄ̃ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla (12.000). Aa ku sↄ̃́go wɛ̃́lɛↄ guu ń aà bɛ Yelusalɛũo.
26Sɛa za Uflatai ń Filitɛ̃ bùsuo e à gɛ̀ pɛ̀ Egipi bùsu lɛ́wa, ↄ̃mɛ bùsupiↄ píi kía ũ.
27Kí tò ã́nusu di Yelusalɛũ lán gbɛwa, mɛ́ sɛdɛ lí pↄ́ wà kpɛdↄ̀ò dasi lán bɛ̀lɛ líwa sɛ̃u.
28Salomↄↄ sↄ̃́piↄ bↄ̀ Egipi ń bùsu pãleↄɛ.
29Yã́ pↄ́ Salomↄↄ kɛ̀ za a daalɛawa e a midɛawa kĩni kú ãnabi Natã taalau ń Silo gbɛ̃́ Ahia ãnabikɛlao ń gu'ena Ido wɛ́pungu pↄ́ a è Nɛba nɛ́ Yeloboaũ yã́ musu láo.
30Salomↄↄ mɛ́ Isaili buiↄ píi kía ũ Yelusalɛũ e wɛ̃̀ bla.
31Kɛ́ à gà, wà aà vĩ̀ a mae Davidi wɛ̃́lɛu, ↄ̃ aà nɛ́ Lↄbↄaũ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.