Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Crónicas

2 Crónicas 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sabá nasyunpa raynana Salomonpaj mayasha caran fiyupa yachaj cayman chayashanta. Chaymi Jerusalenman aywaran fiyupa sasa mana tantiyashancunata tapucunanpaj. Chayaran aypalla yan'guincunawan, camëllucunawan perfümicunata, aypalla gorita, perlascunata cargasha. Salomonman chayaycorga tapucuran llapan yarpaycashancunata.
2Salomonga llapan tapucushanta imano cashantapis willaran. Jucnayllatapis manami pantaranchu.
3Sabäpa raynanga tantiyacuran Salomón llapanta yachashanta. Ricaran palasyu aruchishanta,
4mishqui micuycunata, mandaj suldäruncunapa wasincunata, uywaynincunatapis alli röpashata y camarajta, cöpa apapajnincunata, Tayta Diosta Templucho Salomón sirbishanta. Llapan chaycunata ricaycur fiyupa almirasha ricacuran.
5Chaymi ray Salomontaga niran: «Gam yachaj cashayquipaj, rurashayquipaj nasyunnëcho mayashäga rasunpami casha.
6Chayaycamur ñawëwan ricaycur-rämi riguishcäga. Rasunpaga manami willamashachu caran ni pullallantapis fiyupa yachaj cashayquitaga. Gampa yachayniqui y llapan ima-aycayquicunapis mas aypallami willamashanpitaga.
7¡Ima cushisharaj warmiquicuna, sirbishojniquicuna goyan! Paycunaga imaypis ñaupayquichömi caycan fiyupa yachaj cayniquiwan parlashayquita wiyar.
8¡Alabasha cachun Tayta Diosniquega! Amatar alli ricashushpayquimi gamta churasha-cashunqui Israelcunapa mandajnin canayquipaj. Israelcunataga imaypis Tayta Dios allimi ricasha. Chaymi churashurayqui Israelcunapa raynin canayquipaj, alli mandanayquipaj.»
9Nircur raynaga Salomonta goycuran quimsa waranga isgun pachac sojta chuncan (3,960) quïlu gorita, aypalla perfümita, perlascunatapis. Manami imaypis chayachishachu caran Israelman aypalla perfümita Sabäpa raynan Salomonta goycushantanöga.
10Hirampa piyunnincuna, Salomonpa piyunnincuna Ofirpita gorita apamojcuna apamuran sándalo guerucunata, cuyayllapaj perlascunatapis.
11Sándalo guerupitanami rayga rurachiran Tayta Diospa Templunpa balcunnincunata, palasyupa balcunnincunatapis. Tucajcunapaj rurachiran arpacunata, arpano salteriocunata. Judämanga manami imaypis chayachishachu caran sándalo gueruta chayno aypallataga.
12Ray Salomonnami Sabäpa raynantaga goycuran llapanta imatapis munashan cajcunata, apamushanpita goycushanpa jananmanraj. Chaypita raynaga nasyunninman cuticuran uywaynincunawan iwal.
13Cada watami Salomonga gorita chasquej ishcay chunca ishcaynin waranga (22,000) quïluta.
14Impuestucunataga manami yuparanchu. Impuestutaga pägaj nigusyanticuna, Israel nasyunpa päsajcuna. Arabia nasyunpa raynincunapis, waquin nasyuncunapa mandajnincunapis gorita guellayta Salomonman apamoj.
15Ray Salomonga tacaypa rurachiran goripita pillyar chapacuna jatusaj escüduta ishcay pachacta (200). Cada-ünunman sojta quïlu gori yaycuran.
16Mas tacsharpoj escüducunatapis tacaypa rurachiran quimsa pachacta (300). Cada-ünunman yaycuran quimsa quïlu masllan gori. Chaycunataga churaycuran «Líbano munti» jutiyoj palasyuman.
17Marfilpitapis rurachiran sillunninta. Intëru jananpa goriwan chapyachiran.
18Chay sillonga wichänanpaj caran sojta escalunyoj. Lluchcaränan caycaran goripita. Jamacunapa ishcan läduncho caycaran maquinta churacunanpaj. Lädunchönami wac-lä cay-lä liyuncuna ichirpaycaran.

19Chunca ishcay (12) liyuncunapis caycaran. Chaycunaga cada escaluncho caycaran wac-läduncho cay-läduncho juc-cama sojtan escaluncho. Manami pï raypis chaynötaga rurachiranchu.
20Raypa cöpancunapis caran ushajpaj gorillapita. «Líbano Munti» jutiyoj palasyucho cäga micunanpaj upunanpaj caj cösancunaga llapanpis caran gorillapita. Chaychöga manami imapis caranchu guellaypitaga. Chaymi Salomón cashan wichan guellaypita caj cösacunaga mana alläpa cuestajchu.
21Raypa büquincunataga Tarsisman apaj Hiram mandashan runacuna. Chay büquicunaga cada quimsa watacho juc cutilla chayamoj. Apamoj gorita, guellayta, marfilta, mönucunata, päbu riyalcunata.
22Ray Salomonga waquin raycunapita mas rïcu, mas fiyupa yachajmi caran.
23Cay pachacho raycunaga llapanmi ricayta y wiyayta munaj Dios yanapaptin Salomón fiyupa yachaj cashanta.
24Chaymi cada wata llapan apapaj imatapis goycunanpaj: guellaypita, goripita imatapis rurashancunata, röpacunata, armacunata, perfumicunata, cawallucunata, mülacunata.
25Salomonpaga caran chuscu waranga (4,000) curralcuna cawallucunata wichgananpaj, carrëtancunata churananpaj. Muntädu purej suldärucunana caran chunca ishcay waranga (12,000). Chaycunata raquiran pillyapaj carrëtacuna caycashan cuartilcunaman, chayno Jerusalencho rayta cuydaj suldärucuna caycashanmanpis.
26Ray Salomonga caran waquin raycunapita mas munayniyoj: Éufrates mayupita Filistea nasyuncama; Egiptuwan tincoj lindacama caj raycunapitapis.
27Rayga camacächiran Jerusalencho ruminöraj fiyupa aypalla guellay cananpaj, sedru guerupis ragracunacho munti guerucunanöraj yänin goturäcunanpaj.
28Salomonpäga cawallucunata rantircur apamoj Egiptupita y waquin nasyuncunapitapis.
29Salomón ray car rurashancuna gallaycunanpita ushananyaj isquirbiraycan profëta Natán isquirbishancho y Silupita caj profëta Ahías isquirbishanchömi. Chaynöpis isquirbiraycan Nabatpa wamran Jeroboam imano cashanpita profëta Iddo isquirbishanchömi.
30Salomonga llapan Israelcunapa mandajnin caran Jerusalencho chuscu chunca (40) wata.
31Wañuptenga pampaycäriran papänin Davidpa siudäninman. Chaypita ruquin ray caran wamran Roboam jutiyojna.