Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Sɑbɑɑ ɛì kóo nitipokpɑ̀ɑ̀tìi keè Sɑdomɔɔ yètìrì dɛumɛ̀ kɛ́ndɔ́ kóò yɑ̀ɑ́kɛ́ nɛ̀ yɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀, kɛ́kɔtɛ Sedisɑdɛmmu kɛ́nnɛínɛ̀ o kó bɛtɔ̃mbɛ̀ pɛ́u nɛ̀ yòyóbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ntɔ mɛteniɛ nfɔ̃ɔ̃mɛ nɛ̀ mɛsɔɔ mpɛ́u nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛ̀ɛ̀ donku kpeńnì. Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkoo Sɑdomɔɔ borɛ̀, kòo ò nɑ̀kɛ́ o yɛ̀mmɛ̀ tɔ tìì kó dimɑ̀ɑ̀.
2Kɛ̀ Sɑdomɔɔ ò tɛ̃̀ńnɛ́ ò ò bìékɛ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀ timɔu, ò í n yĩɛ̃kɛ tìmɑtì ò bo ò tɛ̃̀ńnɛ́mɛ̀.
3Kɛ̀ Sebɑɑ ɛì kóo nitipokpɑ̀ɑ̀tìi yɑ̀ Sɑdomɔɔ ciìmɛ̀ nɛ̀ ò mɑɑ́ tɛ̀ɛ̀ kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀,
4kɛ́yɑ̀nɛ̀ tidiitì ò yo ntì nɛ̀ o kó bɛtũ̀mbɛ̀ tɑɑ̀ sìì cɛ̃́ĩ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò duɔ̀ mmɛnɑɑ̀ mbɛ̀ pĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí mutɔ̃mmú nɛ̀ bɛ̀ ɑ̃ tìì yɑ̀ɑ̀tì, kɛ́yɑ̀nɛ̀ bɛ̀ feu ìì wũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ ò di mmɛdiɛ̀ nkɛ́ ò kpeí.
5Kòo nɑ́kɛ́ Sɑdomɔɔ kɛ dɔ̀: N do bo nh ɛì kɛ yo bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ ɑ kpɛ́í nnɛ̀ ɑ ciìmɛ̀, kɛ̀ n tùɔ̀kɛní kɛ mɛ̀nkɛ sɔ̃́ ndɛ̀ mɛ ndò.
6M mu ndo í yie, m mɛ n tùɔ̀kɛnímɛ̀ kɛ yɑ̀ dɛ̀ nɛ̀ n nɔ̀nfɛ̀. N yɑ̀mu kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ do n nɑ̀kɛ́ tì í tùɔ̀kɛ n yɑ̀ dɛ̀ kó dikéè, n yɑ̀ kɑ̀ɑ ciì mpɛ̃ɛ̃tɛ́mu bɛ̀ n nɑ̀kɛ́ tì.
7Dɛ̀ ńnɑɑti ɑ kó bɛnìtìbɛ̀! Dɛ̀ ńnɑɑti ɑ tɔ̃mbɛ̀, bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ dɑ bonɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ kémmú ɑ ciì nkó tinɑ́ɑǹtì.
8Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tũ nkù yètìrì ndɛu, kunku kùù dɑ dɔ́ kɛ dɑ kɑ̀nnɛ dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɑ̀ɑ bo ntú okpɑ̀ɑ̀tì, kunku ti Yiɛ̀ nKuyie, kù dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ dɔ́ bɛ̀ mbo sɑ̃́ɑ̃̀, dɛɛ̀ te kɛ̀ kù duɔ́ n kɑ̀ɑ bo mbɛ̀ bɑkɛ́ kɛ bɛ̀ bekùnɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wenni.
9Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sɑbɑɑ ɛì kóo nitipokpɑ̀ɑ̀tìi pɑ̃ Sɑdomɔɔ mɛsɔɔ ntɔ́nnìbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dikéè, nɛ̀ mɛteniɛ nfɔ̃ɔ̃mɛ pɛ́u nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛ̀ɛ̀ donku kpeńnì. Bɑ́ mɛteniɛ nfɔ̃ɔ̃mɛ mɑmɛ̀ tɛ̃́nkɛ í buotɛ́ kɛ mɑ̀nnɛ̀ onitipòkù Sebɑɑ ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì do pɑ̃mɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ.
10Okpɑ̀ɑ̀tì Udɑmmu kó bɛtɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ Sɑdomɔɔ kɔbɛ bɛɛ̀ do kɔ̀tɛ Ofii ɛì kɛ́tɔní mɛsɔɔ nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛ̀ɛ̀ donku kpeńnì.
11Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ túótɛ́ dɛ kó idɛí kɛ́dɔɔ̀ yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ o kpɛtɛ, kɛ́ i ndɔ̀ɔ̀nɛ̀ tibómbonti nɛ̀ tikùtìdùùtì bɛdèmbɛ̀ kpɛ́í. Bɛ̀ í yɑ̀ dɛ kó kubotí nɛ̀ bɛ̀ bomɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀.
12Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ pɑ̃ Sebɑɑ ɛì kóo nitipokpɑ̀ɑ̀tì ò ò mɔɔ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, kóò pɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ò ò tɔní dɛ̀. Kòo wɛ̃tɛ o ɛì wenwe nɛ̀ o kó bɛtɔ̃mbɛ̀.
13Mɛsɔɔ mmɛ̀ɛ̀ do ɔ̃ ntuɔ̀kùní Sɑdomɔɔ borɛ̀ dibenni dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ, mɛ cɛ̃́ɛ̃́kù do ɔ̃ mbo tɔ́nnì sipísìdɛ́ ndi,
14kɛ́ nɛ́ mbúútí bɛpotɑndiɛbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ bɛ̀ ò yietì mɛ̀ɛ̀ sɔɔ mbɛ potɑntì kpɛ́í nɛ̀ Adɑbii ɛì kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ do ò yietì wèè dɑ̀mpóò nɛ̀ dihɛì kó kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ do ò tɔuní mɛ̀ɛ̀ sɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì.
15Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ dɔɔ̀ mɛsɔɔ nkó tidɔpììtì diɛtì sikɔusìdɛ́ (200) kɛ̀ tì ntú mɛsɔɔ mmɑ́ɑ̀ bɛ̀ yìɛmmɛ̀ kɛ utɛ́ bɑ́ kùù sɔɔdɔpìkù kɛ̀ ku kó kucɛ̃́ɛ̃́kù mbo cìdóòbɛ̀ bɛ̀kuɔ̀.
16Kòo dɔɔ̀nɛ̀ tisɔɔdɔpììtì tisɑ́m̀pɔ́tì sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300) mɛsɔɔ mmɑ́ɑ̀, bɑ́ kùù sɔɔdɔpìkù kɛ̀ ku kó kucɛ̃́ɛ̃́kù mbo cìdóò bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ́deè kɛ́ tì tɑnnɛ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ tu tɛ̀ Dimɑɑ túúkù.
17Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi dɔɔ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì diɛrì nɛ̀ yɛpɑ́pɑ́nìì nkɛ́ dì dɑ̀ri mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀.
18Kɛ̀ dɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì mmɔkɛ yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ nɛ̀ o nɑɑ̀cɛ̀i yó nnɑ dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ ntú mɛsɔɔ, kɛ mɔkɛ ò níí yó nkɑri kòo bɑɑ̀ nyĩkú dɛ̀. Kòo dɔ̀ɔ̀ yɛcìrícìrɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ́ yɛ̀ còńnɛ́ dikɑ̀rì píìtì tìdɛ́ dii nkubɑkù yoú dìtɛrì kùcɑ̃̀nku.

19Kòo dɔ̀ɔ̀ dɛtɛrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ ndò nyɛcìrícìrɛ̀ kɛ́mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dɛ̀dɛ́rɛ̀ kòo dɛ̀ còńnɛ́ dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kó yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ ĩ́nkɛ̀, dɛ̀kuɔ̀ kubɑkù yoú, dɛ̀kuɔ̀ kucɑ̃̀nku. Bɛ̀ í dɔ̀ɔ̀ mɛ botí dikpɑ̀ɑ̀tìyuu mɑrì miɛkɛ.
20Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ kó ibòòkɛ imɔu ntú mɛsɔɔ mmɑ́ɑ̀, kɛ̀ tinɛntì tìì kó dimɑ̀ɑ̀ bo tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ tu tɛ̀ Dimɑɑ túúkù kɛ̀ tì ntú mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ kpɛti, dɛ̀mɑrɛ̀ do í dɔ̀ɔ̀nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kɛ yɛ̃́ okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ kó dimɔ̀nnì bɛ̀ do í wúómmɛ̀ ntimɑ́tì pɛ́ítì dɛ̀mɑrɛ̀ diɛrɛ̀.
21Kɛ yɛ̃́ okpɑ̀ɑ̀tì do mɔkɛmɛ̀ bɑ̀tóòbɛ̀ kɛ̀ Udɑmmu kó bɛtɔ̃mbɛ̀ mbɛ̀ kɔ̀rìnɛ̀ Tɑdisisi. Yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ kɛ níí nkũntiní koò tɔní mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ yɛpɑ́pɑ́nìì nnɛ̀ iwɑɑ́ kpɛyɛ nɛ̀ tinɔ̀tì yɛfùrɛ̀ yɛdiɛyɛ̀ kpɛti.
22Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ kpenkɛ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kutenkù kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu kɛ́ mbɛ̀ ciìnɛ̀.
23Kɛ̀ kutenkù kumɔu kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nwɑnti kɛ bo yɑ̀ Sɑdomɔɔ kɛ́kémmú tinɑ́ɑǹtì Kuyie nhò duɔ́ mmɛciì nkòo nɑ̀ɑ́ ntì.
24Bɑ́ dìì benni kɛ̀ bɛ̀ ò tɔuní yɛpɑ̃rɛ̀: Timɑ́tì pɛ́ítì kó tinɛntì nɛ̀ mɛsɔɔ nkpɛti, nɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ tikpɑ̀rìnɛntì, nɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀ríbɛ̀ nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ yɛsɑ̃mmɑrínnɑrɛ̀.
25Sɑdomɔɔ do mɔkɛ sisɛ̃ĩ́ kó yɛtuo sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (4000) ndi sì bo ntɑɑ̀ dɛ̀ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́. Bɛsɑ̃ndèèbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ (12000), kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ nɛ̀ bɛ sɛ̃ĩ́ yɛhɛkɛ̀ yɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrɛ̀, nɛ̀ o borɛ̀ Sedisɑdɛmmu.
26Kɛ̀ Sɑdomɔɔ mbɑkɛ́ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu, kɛ́dítɛ́ kukó ndiɛkù Efɑdɑti kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó dihɛì, kɛ́túótɛ́nɛ̀ Esibiti kó kumɑ̀nku.
27Sɑdomɔɔ weè do te kɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nsũ Sedisɑdɛmmu kɛ dònnɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ dòmmɛ̀ o miɛkɛ nɛ̀ dɛtekperɛ̀, kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛpùò ndòmmɛ̀ Mɛditedɑndee kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀.
28Sɑdomɔɔ kó sisɛ̃ĩ́ bɛ̀ do sì tɔní Esibiti nwe nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ yɛmɔu.
29Sɑdomɔɔ tɔ̃mmú sɔmmu nɛ̀ ò mù ketɛ́mɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kumɑ̀nku dɛ̀ wɑ̃̀rimu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Nɑtɑ̃ɑ̃ tɔ̃mmú pɑ́tíri miɛkɛ. Kɛ wɑ̃̀ri Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Aiyɑ Sidoo ɛì kou kpɛri miɛkɛ. Kɛ wɑ̃̀ri Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Yedo yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ bɛnkùmɛ̀ Nɛbɑti birɛ Sedoboɑmmu ĩ́nkɛ̀ mɛ̀ wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri miɛkɛ.
30Sɑdomɔɔ do bo Sedisɑdɛmmu nwe kɛ́mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀,
31kɛ́kò nho yɛmbɛ̀ kũũ̀ nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o cicɛ Dɑfiti ɛì, kòo birɛ Odoboɑmmu sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.