Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - 2 CRÓNICAS

2 CRÓNICAS 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Huan quema nopa sihua tlanahuatijquetl tlen tlali Sabá quicajqui tlen nochi quiijtohuayayaj tlen Salomón, yajqui quipaxaloto ipan altepetl Jerusalén para quitlatzintoquilis miyac tlamantli tlen ohui para quiitas intla hueli quiixtomilis. Huan nopa sihuatl ajsico moyoyontijtoc nelía yejyectzi huan quihuicayaya miyac tlamantli para quiixnextis para onpano miyac iricojyo. Quinhualicayaya miyac itlatequipanojcahua huan tlahuel miyac camellos tlen quimamayayaj tlahuel miyac tlamantli tlaajhuiyacayotl, oro huan piltetzitzi tlen yejyectzitzi huan pajpatiyo. Huan quema ajsico iixpa Salomón, quitlatzintoquili nochi tlen ohui tlen moilhuiyaya.
2Huan Salomón quinanquili nochi huan ax oncac niyon se tlatzintoquili tlen Salomón ax huelqui quinanquilis.
3Huan quema nopa sihua tlanahuatijquetl momacac cuenta tlen nochi itlalnamiquilis Salomón huan quema quiitac nopa hueyi caltlanahuatili tlen yajaya quichijtoya, ax hueliyaya quineltoca.
4Quiitac nochi nopa tlacualistli ipan imesa huan iyejca nochi nopa cuartos campa mocahuayayaj itequiticahua. Huan quiitac nochi itequiticahua moquentijtoyaj tlen tlahuel yejyectzi yoyomitl huan tequitiyayaj nelía cuali. Huan quiitac moyoyontijtoque ica tlen nelía cuali tlen quicualtlaliyayaj itlailis nopa tlanahuatijquetl, huan quiitac nopa escalera tlen pano yejyectzi campa Tlanahuatijquetl Salomón huelqui tlejco xitlahuac ipan ichaj TOTECO. Huan nopa sihua tlanahuatijquetl tlahuel quisentlachili.
5Huan quiilhui Salomón: “Nelía melahuac tlen nijcaquiyaya nepa notlal tlen nochi tlen tijchijtoc huan tlen nochi motlalnamiquilis,
6pero na ax nijneltocayaya. Pero ama, quena, nijneltoca pampa nihualajtoc huan niquitztoc ica noixtiyol. Motlalnamiquilis nelía hueyi hasta conpano tlen nijcajqui. Nelía ax nechilhuijque tlen niyon tlajco motlalnamiquilis, niyon ax nechilhuijque niyon tlajco nopa ricojyotl tlen tijpiya.
7Nelía se hueyi paquilistli quipiyaj motlacajhua huan motlatequipanojcahua tlen itztoque mohuaya nochipa huan quicaquij motlalnamiquilis.
8Ma nochi quitlascamatilica TOTECO Dios tlen moTeco pampa yajaya mitztlalijtoc tielis tiinintlanahuatijca israelitame. Nesi para moTeco Dios nelía quinicnelía nochi israelitame huan yeca mitztlalijtoc pampa quimatiyaya tiquintlajtolsencahuas xitlahuac huan tiquinyacanas ipan se ojtli tlen cuali.”
9Huan nopa sihua tlanahuatijquetl quimactili Salomón nechca nahui toneladas tlen oro, huan miyac tlamantli tlaajhuiyacayotl huan miyac piltetzitzi tlen yejyectzitzi huan pajpatiyo. Huan ax quema ajsitoya tlaajhuiyacayotl nelcuali para Salomón queja nopa tlaajhuiyacayotl tlen nopa sihua tlanahuatijquetl tlen Sabá quimacac.
10Huan quema nopa tlacame tlen eliyayaj itlatequipanojcahua Hiram huan itlatequipanojcahua Salomón, achtohuiya quihualicaque oro tlen tlali Ofir, nojquiya quihualicaque, miyac huapali tlen nopa cuahuitl tlen itoca sándalo. Huan quihualicaque miyac piltetzitzi tlen yejyectzitzi huan pajpatiyo.
11Huan ica nopa cuahuitl tlen sándalo Salomón quichijqui escaleras para campa monequi tlejcose ipan ichaj TOTECO huan ipan icaltlanahuatil. Huan nojquiya ica san se nopa cuahuitl quichijqui arpas huan salterios para nopa tlatzotzonani huan huicani. Ax quema quipixtoyaj ipan tlali Judá cuahuitl queja nopa para ica quichihuase miyac tlamantli.
12Huan Tlanahuatijquetl Salomón quimacac nopa sihua tlanahuatijquetl tlen tlali Sabá nochi tlen yajaya quinejqui huan nochi tlen quitlajtlani hasta quionpano quimacac más tlamantli que tlen nopa sihuatl quihualiquilijtoya. Huan teipa nopa sihua tlanahuatijquetl mocuepqui ipan itlal ininhuaya itlatequipanojcahua.
13Huan Salomón quiseliyaya sesen xihuitl nechca 23 toneladas tlen oro.
14Pero ya ni eltoya iyoca tlen nopa oro huan plata tlen tlanahuatiani tlen tlali Arabia quihualicayayaj huan iyoca tlen nopa tlanamacani huan gobernadores ipan itlal quihualiquiliyayaj.
15Huan Tlanahuatijquetl Salomón tlanahuati ma quichihuilica 200 huejhueyi yolixtzajcayotl tlen oro tlatejtzontli. Huan sesen yolixtzajcayotl quipiyayaya 6 kilos ietica.
16Huan tlanahuati ma quichihuaca seyoc 300 yolixtzajcayotl tlen oro pero ax más huejhueyi. Huan sesen quipiyayaya 3 kilos ietica. Huan nochi nopa yolixtzajcayotl Salomón quintlali ipan nopa caltlanahuatili campa itoca Cuatitlamitl tlen Líbano.
17Huan nojquiya Salomón tlanahuati ma quiixaltica se siya para ipan mosehuis para tlanahuatis huan ma quichihuaca ica nopa yejyectzi tetl itoca marfil huan ma quiixaltica ica senquistoc oro.
18Huan para ajsis campa isiya quichijque 6 escalones tlen oro huan tlen oro quichijqui se pilmesajtzi campa quitlalisquía iicxihua. Ipan isiya quichijque campa quitlalis ima. Huan ica oro quinchijque ome tlaixcopincayome tlen león tecuani huan quinquetzque nechca isiya ipan sesen lado.

19Huan quinchijque seyoc 12 tlaixcopincayome tlen leones. Huan quinquetzque 6 tlen nopa leones ipan nopa escalones ipan se lado tlen isiya huan sequinoc 6 ipan ne sejcoyoc. Huan nochi quinchijque ica oro. Ipan nochi tlaltepactli ax quema oncac seyoc isiya se tlanahuatijquetl tlen yejyectzi queja iaxca Salomón.
20Huan nochi itazas huan ivasos Salomón eliyaya senquistoc oro. Nojquiya nochi tlen quitequihuiyayaj ipan icaltlanahuatil tlen itoca Cuatitlamitl tlen Líbano, eliyaya senquistoc oro pampa quema itztoya Salomón huejcajquiya nopa plata ax quipatiitayayaj.
21Huan Salomón quinpixqui miyac huejhueyi barcos tlen itlatequipanojcahua Hiram quinnejnemiltiyayaj huejca ipan hueyi atl. Huan ica ejeyi xihuitl mocuepayayaj nopa barcos tlen altepetl Tarsis ica oro, plata, marfil, monos huan nopa totome tlen inintoca pavos reales.
22Huan Tlanahuatijquetl Salomón más moricojchijqui huan más mochijqui tlalnamiqui que nochi sequinoc tlanahuatiani ipan nochi tlaltini.
23Huan tlanahuatiani tlen campa hueli tlaltini hualayayaj quipaxalohuaj Salomón pampa quinequiyayaj quiitase huan quinequiyayaj quicaquise nochi tlalnamiquistli tlen Toteco Dios quimacatoya.
24Huan nochi tlen quipaxalohuayayaj quihualiquiliyayaj tlamantli tlen plata, oro, yoyomitl, tepostli para ica tlatehuise isoldados, tlaajhuiyacayotl, cahuajme huan mulas.
25Huan Salomón quipixqui 4 mil caltini para icahuayojhua huan itlatehuijca carros. Huan quinpixtoya 12 mil soldados tlen quimatque quihuicaj itlatehuijca carros o quimatque tlejcose ipan cahuajme. Huan quintlali nopa tlacame ipan nopa altepetini tlen quipixque icahuayos huan itlatehuijca carros. Nojquiya quintlali sequin nechca ya para quimocuitlahuise ya huan icaltlanahuatil ipan altepetl Jerusalén.
26Huan Salomón quinnahuatiyaya nochi nopa tlanahuatiani tlen itztoyaj tlen iteno nopa atemitl Éufrates campa quisa tonati huan hasta campa inintlal filisteos huan hasta inepa tlali Egipto campa temo tonati. Nochi eltoya ipan itlanahuatilis.
27Huan Salomón quipixqui onpano miyac plata hasta elqui queja imiyaca tetini ipan altepetl Jerusalén. Huan tiocuahuitl tlen eliyaya patiyo quipixqui onpano miyac hasta eltoya queja imiyaca higo cuatini tlen campa hueli onca cuatitla.
28Huan Salomón quinhualicayaya icahuajhua tlen Egipto huan tlen miyac sequinoc tlaltini.
29Huan nochi sequinoc tlamantli tlen quichijqui Salomón eltoc ijcuilijtoc ipan nopa amatlapohuali tlen Natán nopa tiocamanalojquetl, huan Ahías tlen altepetl Silo, huan nojquiya ipan Nopa Tlanextili tlen Quiitac tiocamanalojquetl Iddo tlen tlayolmelajqui tlaque ipantis Jeroboam, icone Nabat.
30Huan Salomón tlanahuati ipan nochi tlali Israel 40 xihuitl.
31Teipa mijqui huan quitlalpachojque ipan Ialtepe David. Huan icone, Roboam, mochijqui tlanahuatijquetl.