Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saba yamanan Manga ɲaxanla yi Sulemani mankanna mɛ. Nayi, a yi fa Yerusalɛn yi Sulemani todeni a fekolonna bunbadeni. Muxu wuyaxi yi biraxi a fɔxɔ ra e nun ɲɔgɔmɛn naxanye yi latikɔnɔnne nun xɛmaan nun munanfan gɛmɛne maxalima. A yi siga Sulemani fɛma, naxan birin yi a bɔɲɛni a yi ne fala a xa.
2Sulemani yi a maxɔdinne birin yabi, sese mi lu a mi naxan yɛba a xa.
3Saba manga ɲaxanla yi Sulemani a fekolonna to, e nun a banxin naxan tixi,
4e nun donseen naxanye yi a tabanla ra e nun a rabilinna muxune ti kiine nun naxanye yi balon nun minse wanla ra, ne marabɛribane nun a saraxa gan daxine, a yi naxanye bama Alatala Batu Banxini. Ne yi a kɛnɛn han a yengin yi bolon.
5A yi a fala mangan xa, a naxa, “Ɲɔndin nan yi a ra n naxan mɛxi n ma yamanani lan i ya falane nun i ya fekolonna ma.
6N mi yi laxi a ra benun n xa fa, n fa a to n yɛɛn na. E mi yi a tagiin yɛtɛɛn falaxi n xa. N naxan birin mɛxi, i ya fekolonna dangu na ra.
7Sɛwana i ya muxune xa, sɛwana i ya walikɛne xa naxanye i yɛtagi waxatin birin, naxanye i ya fekolonna ramɛma.
8Tantunna Alatala xa, i ya Ala, naxan i malixi, a yi i dɔxɔ a manga gbɛdɛni alo mangana Alatala xa, i ya Ala. Bayo Isirayila rafan i ya Ala ma, a waxi a mali feni habadan, nanara a i findixi mangan na Isirayila xun na alogo i xa kiti kɛndɛn sa tinxinni.”
9Ɲaxalan mangan yi xɛmaan kilo wuli saxan so mangan yii e nun latikɔnɔnna gbegbe, e nun munanfan gɛmɛne. Latikɔnɔn faɲi munma yi to nun singen alo Saba manga ɲaxanla naxan so Manga Sulemani yii.
10Xurami a walikɛne nun Sulemani a walikɛne yi xɛmaan maxalima keli Ofiri yamanani, ne fan yi fa santali wudin sifa gbegbe ra e nun munanfan gɛmɛne sa keli Ofiri yi.
11Manga Sulemani santali wudine findi te seene nan na Alatala Batu Banxini, e nun te seene mangana banxini, e nun maxaseene, alo kondenne nun bɔlɔnne maxa se maxane xa. Ne ɲɔxɔn munma yi to nun Yuda yi.
12Naxan birin yi rafan Saba manga ɲaxanla ma a ne maxɔdin, Manga Sulemani yi ne so a yii. Manga Sulemani yɛtɛɛn seen naxanye so Saba manga ɲaxanla yii, ne yi gbo dangu a fa naxanye ra. Na xanbi ra, manga ɲaxanla nun a walikɛne yi xɛtɛ a yamanani.
13Xɛmaan naxan yi fama Sulemani ma ɲɛɛ kedenna bun ma, na gboon yi sigɛ han kilo wuli mɔxɔɲɛ.
14Yulaya seene mudun fan yi saxi ne fari e nun seen naxanye yi sa kelima yire gbɛtɛne yi. Arabi mangane nun yamana kanne fan yi fama xɛmaan nun gbeti fixɛn na Sulemani xɔn.
15Manga Sulemani yi yɛ masansan wure lefaan xɛma daxin xungbeen kɛmɛ firin nafala, xɛmaan kilo sennin nan yi e keden kedenna birin na.
16A mɔn yi yɛ masansan seen xɛma daxin xurin kɛmɛ saxan nafala, xɛmaan kilo keden e nun a tagi nan yi e keden kedenna birin na. Banxin naxan yi xili “Liban fɔtɔnna,” a yi sa e sa mɛnni.
17Mangan yi sama ɲinna rafala manga gbɛdɛ gbeen na a xɛma igen sa a ma.
18Tede sennin nan yi manga gbɛdɛn ma e nun san tiden xɛma daxin keden, a yiine yi a fɔxɔ firinna birin ma, yata sawura firin yi tixi a yiine fɛma.

19Yata sawura fu nun firin yitaxunxi tedene fari, sennin yiifanna ma, sennin yi kɔmɛnna ma. Na ɲɔxɔnna mi yi yamana yo yi.
20Xɛmaan nan yi Manga Sulemani a igelengenne birin na. Xɛmaan nan yi Liban fɔtɔn banxin kui muranne birin na. E mi yi sese rafalama wure gbeti fixɛn na, bayo Manga Sulemani waxatini wure gbeti fixɛn mi yi yatɛxi munanfan se ra.
21Kunki gbeene yi Manga Sulemani yii, a yi naxanye rasigama baan xun ma Xurami a walikɛne yi naxanye ragima. Ɲɛɛ saxan yo ɲɛɛ saxan kunkine yi xɛtɛma nɛn Isirayila yi, e rafexi xɛmaan nun gbeti fixɛn nun sama ɲinne nun kudune nun gboxune ra.
22Manga Sulemani yi dangu bɔxɔn mangane birin na fata a nafulu kanyaan nun a xaxilimayaan na.
23Dunuɲa mangane birin yi katama Sulemani to feen na alogo Ala xaxilimayaan naxan saxi a bɔɲɛni e xa na mɛ.
24Birin yi fama a sanbane ra, gbeti daxine nun xɛma daxine nun dugine nun yɛngɛ so seene nun latikɔnɔnne nun soone nun gbaxalone, a yi na kii nin ɲɛɛ yo ɲɛɛ.
25Soo kula wuli naanin nan yi Sulemani yii soone nun yɛngɛ so wontorone xa, e nun soo wuli fu nun firin, a yi ndee lu a fɛma Yerusalɛn taani, a yi a dɔnxɛne rasiga taane yi naxanye yi yitɔnxi e xili yi.
26Fɔlɔ Efirati baan ma, siga Filisitine yamanan ma han sa dɔxɔ Misiran danna ra, a tan nan yi mɛnne mangane birin xun na.
27Mangan barakani, gbetin yi gbo ayi Yerusalɛn yi alo gɛmɛne, suman wudin yi wuya ayi alo burunna xɔdɛ binla naxan yamanan lanbanni.
28Sulemani a soone yi kelima Misiran nun yamana gbɛtɛye nin.
29Manga Sulemani kɛwanle birin, keli a fɔlɔn ma han a raɲanna, ne birin sɛbɛxi Nabi Natan kɛwali kɛdin kui e nun Silo kaana Axiya nabiya fala kɛdin kui, e nun Yido fetona a fetone yi lan Nebati a dii Yerobowan ma fe ma.
30Sulemani ɲɛɛ tonge naanin nan ti mangayani Isirayila birin xun na Yerusalɛn yi.
31A to faxa, e yi a maluxun a benbane fɛma a fafe Dawudaa Taani, a dii xɛmɛn Robowan yi ti a ɲɔxɔni mangayani.