Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Sosiɑsii bɑɑ́ ndiyentɛ́bɑnni Sedisɑdɛmmu ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í nkɛ́fíé dibɑnni kó iwũɔ̃ dibenni kóo tɑ̃̀nkù ketiwè kó diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinɑɑnnì.
2Kòo wɛ̃tɛ kɛ́kɑnnɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ tɔ̃mmú, kɛ́yɑ́úkùnnɛ bɛ kɔ̃̀ntì kɛ̀ bɛ̀ mpĩ́ nti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɔ̃mmú,
3kɛ́nɑ́kɛ́nɛ̀ Defiibɛ bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ cɑ̃̀ɑ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú kpɛ́í, kɛ te bɛ̀ bo tiémmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Tɑnnɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti birɛ Sɑdomɔɔ do mɑɑ́ tɛ̀, di tɛ̃́nkɛ í yóó ndi tɔu. Pĩ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú kunku di tũ nkù nɛ̀ ku nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ.
4Bɑ́ɑ́tínɛ̀ kɛ́ntũ ndi nɑɑ̀mùntì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀ nɛ̀ di tĩ̀rɛ̀ di pĩ́ mpĩ́mmɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ́ntũ nyIsidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti wɑ̃̀ri ìì tié nyɛ̃ mmù, kòo birɛ Sɑdomɔɔ ì ĩkú.
5Mbonɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ di cɛ̃́ĩ tũmmɛ̀ sitɔbɛ̀, kɛ́nteénnɛ̀ di kɔbɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛ nɑɑ̀mùntì tũmmɛ̀ titɔbɛ̀.
6Díì yóó fíé diyentɛ́bɑnni kó iwũɔ̃, dɔɔ̀nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ́teennɛ̀ di kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tũnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì Mɔyiisi kòò tì wɑ̃̀ri.
7Kɛ̀ Sosiɑsii duɔ́ nyiwũɔ̃ nyIsidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ bo bɛ kpɛ́í yɛpebɛ nɛ̀ yɛbɔbɛ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000) nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000), kɛ̀ bɛ̀ bo fíé diyentɛ́bɑnni. Dɛ kó iwũɔ̃ do tú o kpɛyi nyi wenwe okpɑ̀ɑ̀tì.
8Kòo kpɑ̀ɑ̀tì kó bɛtũ̀mbɛ̀ɛ duɔ́nnɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ iwũɔ̃, kɛ̀ bɛ̀ bo fíé dibɑnni bɛnìtìbɛ̀ kpɛ́í, nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Idikiyɑ nɛ̀ Sɑkɑrii nɛ̀ Yeyɛɛdi bɛ̀ɛ̀ kòtí Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ nyiwũɔ̃ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kpɛ́í, yɛpedɑbɛ nɛ̀ yɛbɔbɛ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (2600) nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300) kɛ̀ bɛ̀ bo fíé diyentɛ́bɑnni.
9Kɛ̀ Defiibɛ kó bɛkótíbɛ̀ Konɑnniyɑ nɛ̀ o kɔbɛ Semmɑyɑ nɛ̀ Nɛtɑnnɛyɛɛdi nɛ̀ Asɑbiɑ nɛ̀ Yeiyɛɛdi nɛ̀ Yosɑbɑdi kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ nDefiibɛ yɛpedɑbɛ nɛ̀ yɛbɔdɑbɛ sikɔupísìnùmmù (5000) nɛ̀ yɛnɑɑdɑkɛ̀ sikɔusìnùmmù (500).
10Ntɛ bɛ̀ do tũ̀ntɛ mɛ̀ɛ̀ botí dibɑnni ikuɔ́ nìùbɛ̀ do pĩ̀ḿmu bɛ tɔ̃mmú kɛ̀ Defiibɛ pĩ mbɛ kɔ̃mu, kɛ̀ bɛ̀ ntũ nhokpɑ̀ɑ̀tì dɔú ndìì nùù.
11Kɛ̀ bɛ̀ nfeu diyentɛ́bɑnni kó iwũɔ̃ kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ cɔú mɛyĩ̀ĩ̀ nDefiibɛ borɛ̀ kɛ cou diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. Kɛ̀ Defiibɛ biɛ fɛ̃́ṹ iwũɔ̃ bɛ̀ fìé ì.
12Kɛ cɑ̃́nnìnko dɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́tuɔ nKuyie, kɛ́duɔ́ nDefiibɛ bɛ̀ dò nkɛ́nte dɛ̀, kɛ́ mɛ nyĩ́ nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ, kɛ́ntũ mMɔyiisi kó ikuɔ́ duɔ́ kɛ dòmmɛ̀.
13Kɛ̀ bɛ̀ɛ tũnnɛ bɛ kó ikuɔ́ kɛ́pṹnnɛ́ diyentɛ́bɑnni kó ipe, kɛ́bénnɛ́ iwũɔ̃ tɛì bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ ì Kuyie nkpɛ́í nɛ̀ sikṹmboó nɛ̀ tikɑ̀dɑ̀ɑ̀buuti nɛ̀ sidɔ́ù, kɛ́deè kɛ́ dɛ̀ totí bɛnìtìbɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ di,
14kɛ́deè kɛ́bénnɛ́ bɛ kpɛyi nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kpɛyi, kɛ yɛ̃́ ikuɔ́ nìùtì Anɔɔ bí do pĩ́mmɛ̀ mutɔ̃mmú nɛ̀ kɛyènkòo kɛ feu iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀, kɛ tuɔ̀nnɛ̀ mɛkùɔ̀. Dɛɛ̀ kpɛ́í ndo te kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ bénnɛ́ dɛ̀ɛ̀ tu bɛ kpɛrɛ nɛ̀ bɛmbɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kpɛrɛ.
15Asɑfu yɑɑ̀bí bɛ̀ɛ̀ tu bɛdèmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mpĩ́ mbɛ tɔ̃mmú kɛ tũ nDɑfiti nɛ̀ Asɑfu nɛ̀ Emɑnni nɛ̀ Yedutunni Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò okpɑ̀ɑ̀tì kou bɛ̀ do dɔú ndìì nùù. Kɛ̀ yɛbòrɛ̀ kó bɛbɑ̀rìbɛ̀ mbɑɑ bɑ́ dìì bòrì. Bɑ́ bɛ̀ í nyóu bɛ tɔ̃mmú, kɛ yɛ̃́ bɛ kɔbɛ Defiibɛ do bérímɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu bɛ kpɛrɛ.
16Mɛɛ̀ botí nku bɛ̀ tũ̀ntɛmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mutɔ̃mmú mumɔu dɛ yiè kɛ́bɑɑ́ ndiyentɛ́bɑnni, kɛ́ntũ nhokpɑ̀ɑ̀tì Sosiɑsi kó dinùù, kɛ́fíé iwũɔ̃ kɛ́tuɔ nti Yiɛ̀ nKuyie nwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀.
17Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do bo ndiyentɛ́bɑnni, kɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ́bɑɑ́ mpɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti bɛ kó dibɑnni kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀.
18Bɛ̀ í bɑɑ́ ndiyentɛ́bɑnni mɑrì mɛ kó kubotí kɛ́túótɛ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sɑmmuyɛɛri kó dimɔ̀nnì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnní Sosiɑsi kó dimɔ̀nnì. Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ òmɔù í bɑɑ́ ndiyentɛ́bɑnni kɛ̀ di dònnɛ̀ Sosiɑsi bɑɑ́ ndi. Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ bɛ̀ do bomu dɛ kó dibɑnni.

19Dɛ kó diyentɛ́bɑnni bɛ̀ do dì bɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì Sosiɑsi kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ diniínnì miɛkɛ nkɛ.
20Sosiɑsi tũ̀ntɛ dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́deè, kɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛko ítɛ́ní nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ bo do mudoò Kɑdikemiisi ɛì kɔbɛ kukó nhEfɑdɑti borɛ̀, kɛ̀ Sosiɑsii yɛ̀roo kɛ́ndɔ́ kóò bùɔ́tɛ́nɛ̀.
21Kɛ̀ Nɛkoo tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ n kpɛti dɑ dònnɛ̀mɛ, fɔ̃́ nSudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì? Dɛ̀ í tú ǹ kɔ̀tɛní yíe nkɛ bo dokɛ́nɛ̀ fɔ̃́ nwe, ǹ kɔtɛní kɛ bo dokɛ́nɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n dokùnɛ̀ tɛ̀ ntɛ, kɛ̀ Kuyie nnɛ́ tú n dɔɔ̀ mɛcɑ̃ɑ̃, bɑ́ɑ́ dintɛ́ Kuyie nkuù m bonɛ̀ kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ kù yɑ̀ɑ̀ bo dɑ kuɔ.
22Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ Sosiɑsi mɛ nyí nyie nkɛ bo yóu, kɛ́ceetɛ omɑ́ɑ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ bo ò dokɛ́nɛ̀. Bɑ́ ò í nkèńtɛ́ Nɛko nɑ́ɑǹtì Kuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì kòo tì nɑ̀ɑ́, kɛ́kɔtɛ kɛ́do mudoò Nɛko Mɛkidoo biriku miɛkɛ.
23Kɛ̀ dɛtɑ̃nnɛ̀ yɛmbɛ̀ɛ ò tɑ̃ kòo nɑ́kɛ́ o kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀, bɛ̀ɛ ò tùótɛ́ kɛ̀ bɛ̀ ò kɔ̀ùtɛmu.
24Kòo tɔ̃mbɛ̀ɛ ò dɛ̀itɛ o kpɑrìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ miɛkɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́ o kpɑ̀rìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ tɛtɛ̀ miɛkɛ, kóò tɔ Sedisɑdɛmmu kòo kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o yɛmbɛ̀ fɔ̃ti. Kɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɔbɛ bɛmɔu nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑri o kṹṹ.
25Bɛ̀ yĩ mɛmmɛ kɛ̀ Sedemii kuɔ́ ndikúdɑbònnì Sosiɑsi kpɛ́í, kɛ̀ bɛnitidɑdèmbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipodèmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ́i nSosiɑsi kpɛ́í, kɛ̀ dɛ̀ sonnɛ́ nkɛ yĩ́ Isidɑyɛɛribɛ kó ikuɔ́. Dɛ kó dikúdɑbònnì wɑ̃̀rimu Sedemii kúdɑbùò mpɑ́tíri miɛkɛ.
26Sosiɑsi dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò ketɛ́mɛ̀ nɛ̀ ò pɔ̃̀ńtɛ́mɛ̀ nɛ̀ ò pĩ̀ḿmɛ̀ mutɔ̃mmú Kuyie nkpɛ́í, kɛ tũ nKuyie nkuɔ́ duɔ́ kɛ dòmmɛ̀, dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛ pɑ́tɛ miɛkɛ.