Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SISIGA

2 SISIGA 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iosia ese lagau-hanai ariana ta Ierusalem ai e karaia, Iehova ena. Hua gini-gunana dinana ihagwauta-hanina ai, idia ese lagau-hanai mamoena e alaia mase.
2Ia ese hahelaḡa taudia e duanaidia, edia ḡaukara e gwaurai henidia, bona Iehova ena dubu isiaina ilao-henina ai e hagoadadia.
3Bena ia ese Levi taudia, (unu na Israel taudia iboudiai e hadibadia bona Iehova enai e helaḡa taudia), na e hamaorodia, eto, Maua helaḡana na Solomon, David natuna, Israel pavapavana, ese e haginia dubuna lalonai bavatoa; ina murinai paḡamui ai basio huaia lao. Harihari Iehova, emui Dirava, bona ena bese Israel, isiaidia ba lao heni.
4Sibomui ba heḡaeḡae, emui iduhu heḡereḡeredia ai, emui orea ta ta amo; David, Israel pavapavana, bona ia natuna Solomon, edia hahedua ba badinadia.
5Bona gabu helaḡana ai ba gini, tadikakamui hanua taudia edia iduhu oreadia ta ta ai e gini heboumu heḡereḡeredia; Levi iduhuna taudia haida na orea ta ta ida bae gini hebou.
6Bena lagau-hanai mamoena bavalaia mase; sibomui ba hahelaḡa, bona ba heḡaeḡae tadikakamui daidiai; bena Iehova ena hereva Mose ena amo heḡereḡerena ai ba karaia.
7Bena Iosia ese hanua taudia e harihari henidia, e hebouva taudia iboudiai edia lagau-hanai boubouna ḡaudia e henidia, mamoe natudia bona nani natudia gerebu-toi bona boromakau mamaruanedia daha-toi; unu na hanua pavapavana sibona ena seri amo.
8Ena lohia taudia ese danu hanua taudia bona hahelaḡa taudia bona Levi taudia e harihari henidia mai lalo-haraḡadia ida. Hilkia bona Sekaria bona Iehiele, Iehova ena dubu itataona taudia badadia ese mamoe natudia bona nani natudia daha-rua sinahu-tauratoi bona boromakau mamaruanedia sinahu-toi na hahelaḡa taudia e henidia, lagau-hanai boubouna ḡaudia.
9Konania danu, mai tadina Semaia bona Netanele ida, bona Hasabia bona leiele bona Iosabad, Levi taudia Iohiadia, ese mamoe natudia bona nani natudia daha-ima bona boromakau mamaruanedia sinahu-ima na Levi taudia e henidia, lagau-hanai boubouna ḡaudia.
10Kara helaḡana vada e heḡaeḡaelaia vaitani negana ai, hahelaḡa taudia na edia gabu ai e gini bona Levi taudia edia orea ta ta ai e gini, hanua pavapavana ena haheḡani heḡereḡerena ai.
11Bena lagau-hanai mamoena e alaia mase; bena hahelaḡa taudia ese raradia e abi, e henevarilai; bona Levi taudia ese mase ḡaudia na e kopadia.
12Bena ḡole-oho boubou ḡaudia e atodia tabe, hanua taudia edia iduhu oreadia bae henidia hagau-hagau, Iehova enai bae hahelaḡadia helaoreana, Mose ena buka ai e torea heḡereḡerena. Boromakau mamaruanedia danu unu e karadia toma.
13Bena idia ese lagau-hanai mamoena na lahi ai e gabua, taravatu heḡereḡerena; bona herahia helaḡadia ḡaudia na uro maraḡidia bona badadia bona nau lalodiai e nadudia, bena e laohaidia haraḡa, hanua taudia dekediai.
14Gabeamo idia na sibodia adia bona hahelaḡa taudia adia e nadu, badina be hahelaḡa taudia, Aaron vevena, ese ḡole-oho boubou ḡaudia bona digaradia ihahelaḡadia e hekwarahilai ela bona hanua e boi. Una dainai Levi taudia ese sibodia adia bona hahelaḡa taudia, Aaron vevena, adia e nadu.
15Ane-abi taudia, Asaf vevena, na edia gabu ai e nohova, David ena haheḡani heḡereḡerena; bona Asaf bona Hemana bona ledutunu, hanua pavapavana ena mata-hanai tauna, danu. Bona ikoukou igimadia taudia na ikoukou ta ta ai e nohova; asi badina edia ḡaukara bae rakatania, badina be tadikakadia, Levi taudia, ese adia e nadu.
16Taunabunai Iehova isiaina ilao-henina idoinai e heḡaeḡaelaia una dina ai, lagau-hanai ariana bae karaia bona ḡole-oho boubouna ḡaudia Iehova ena ihaboulaina patana latanai bae hahelaḡadia totona, King Iosia ena haheḡani heḡereḡerena.
17Bena Israel taudia hahidaosi unuseni ai e hebouva ese lagau-hanai ariana e karaia una negana ai, bona asie hatubua flaoana ariana danu e karaia, dina hitu lalodiai.
18Peroveta tauna Samuel negana amo, lagau-hanai ariana ta se karaia Israel ai; Israel pavapavana ta ese lagau-hanai ariana ta se karaia, una Iosia bona hahelaḡa taudia bona Levi taudia bona Iuda bona Israel unuseni ai e hebouva taudia iboudiai bona Ierusalem inoholaina taudia ese e karaia ḡauna heḡereḡerena.

19Iosia ena lohia laḡanina ihagwauta-taurahanina ai una lagau-hanai ariana e karaia.
20Una idoinai murinai, Iosia ese dubu vada e lailaia vaitani negana ai, Neko, Aigupto pavapavana na tuari totona Karakemisi, Eufrate sinavaina badibadinai, ela; bena Iosia ese ia ituari-henina totona e lao henia.
21A ia ese gwaukau taudia na dekena e siaidia lao, eto, Iuda pavapavana e, ita padadai be dahaka? Hari dina ai lau ese oi ihadikamu totona asinama, a na tuari heniamu oreana na mai henia; bona Dirava ese vada e haḡanigu, baina kara haraḡa. Dirava na lau ida; ia ilao-ahuna ba hadokoa, ia ese baine habuamu tari na garina.
22Ḡau tamona, Iosia na se ura iena amo baine raka oho; a ia na sibona toana e ha-idaua, baine tuari henia totona. Ia ese Neko ena hereva Dirava uduna amo na se kamonaidia, a Megido taorana ai tuari e kwatua.
23A peva taudia ese King Iosia e tarakia. Bena hanua pavapavana ese ena hesiai taudia na e hamaorodia, eto, Dauha a laohaigu, badina be vada na bero dikadika.
24Taunabunai ena hesiai taudia ese kariota amo e abia dobi, ma ena kariota iharuana amo e laohaia Ierusalem ai. Bena e mase; tubu tama edia gara ai e guria. Iuda bona Ierusalem idoinai ese Iosia taina e tai.
25Ieremia ese Iosia e rohe-ahulaia, bona ane-abi tataudia bona hahinedia ese danu Iosia e rohe-ahulaia, ema bona ina dina. Ini na edia kara ai e halaoa Israel ai; ḡaudia bunu idia na Rohe-ahu Bukana lalonai e hetore.
26Iosia ena kara oredia, bona ena ḡaukara namodia Iehova ena taravatu ai e tore heḡereḡeredia,
27bona e kara karadia, matamana ela dokona, a itaia, idia na Israel bona Iuda Pavapavadia Sisigadia Bukana ai e hetore.