Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yudaya Mangɛe II

Yudaya Mangɛe II 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosiya naxa Sayamalekɛ Dangi Sali raba Darisalamu Alatala xa binyɛ bun ma. E naxa na sɛrɛxɛ ba kike singe xi fu nun naani lɔxɔɛ.
2A naxa sɛrɛxɛdubɛe ti e xa wali ra Alatala xa banxi kui. A naxa e ralimaniya.
3A naxa a fala Lewikae bɛ, naxee nu Isirayila birin xaranma, naxee nu bara sɛniyɛn Alatala xa wali xa fe ra, «Wo saatɛ kankira sɛniyɛnxi dɔxɔ salide kui Dawuda xa di Sulemani, Isirayila mangɛ, naxan tixi. Wo mu a xaninma wo tunki fari sɔnɔn. Wo xa wali wo Marigi Alatala nun a xa ɲama Isirayila bɛ.
4Wo xa sali fe dɔxɔ a denbaya nun a xundɛ ki ma, alɔ Isirayila mangɛ Dawuda a sɛbɛxi ki naxɛ, alɔ a xa di Sulemani a yamarixi ki naxɛ.
5Lewikae, xundɛ yo xundɛ a denbaya kima xa ti yire sɛniyɛnxi kui wo ngaxakerenyi booree ti kima e xabilɛ ki ma.
6Wo lan nɛ wo xa Sayamalekɛ Dangi Sali sɛrɛxɛ ba, wo wo yɛtɛ rasɛniyɛn, wo na rafala wo ngaxakerenyie bɛ Alatala xa sɛriyɛ ki ma, Annabi Munsa naxan fixi wo ma.»
7Yosiya naxa yɛxɛɛe, yɛxɛɛyɔrɛe, nun sie ba sɛrɛxɛ ra ɲama bɛ Sayamalekɛ Dangi Sali xa fe ra. A man naxa ninge wulu saxan ba a harige ra na mixi wulu tongo saxan bɛ.
8A xa kuntigie fan naxa xurusee ba sɛrɛxɛ ra ɲama, sɛrɛxɛdubɛe, nun Lewikae bɛ. Xilikiya, Sakari, nun Yɛxiyɛli, Ala xa banxi yareratie naxa xuruse lanma wulu firin kɛmɛ senni nun ninge kɛmɛ saxan ba sɛrɛxɛ ra sɛrɛxɛdubɛe bɛ na sali tɛmui.
9Lewika xunyie, Konaniyahu a ngaxakerenyie, Semaya Netaneeli, Xasabiya, Yeyiyeli nun Yosabadi naxa xuruse lanma wulu suuli nun ninge kɛmɛ suuli ba Lewikae bɛ na sali tɛmui.
10Wali raba yi ki nɛ: Sɛrɛxɛdubɛe nun Lewikae naxa ti e sanyi ra e xundɛe ki ma alɔ mangɛ a yamarixi ki naxɛ.
11Sayamalekɛ Dangi Sali sɛrɛxɛ kɔn to raxaba, Lewikae nu a wuli soma sɛrɛxɛdubɛe yi ra, nee nu fa na wuli kasan sɛrɛxɛbade ma. Lewikae na gɛ sɛrɛxɛ burade,
12e nu na sube itaxunma ɲama ma e xabilɛe ki ma. Naxan findima sɛrɛxɛ gan daaxi ra Alatala bɛ, e nu na sama a xati ma alɔ a sɛbɛxi Tawureta Munsa kui ki naxɛ. Ningee fan naba na ki nɛ.
13E naxa Sayamalekɛ Dangi Sali sɛrɛxɛ gan tɛ ra a sɛriyɛ ki ma, e man donse sɛniyɛnxi gbɛtɛe ɲin tundee kui, e na itaxun ɲama ma.
14Na dangi xanbi, e naxa e gbe nun sɛrɛxɛdubɛe gbe ɲin. E nu a rabama na ki nɛ, barima Haruna xa di sɛrɛxɛdubɛe nu sɛrɛxɛ gan daaxie nun ture bama sɛrɛxɛ ra han kɔɛ ra. Lewikae nan nu na birin nafalama Haruna xa di sɛrɛxɛdubɛe bɛ.
15Asafi xa di bɛɛtibae naxa ti e tide alɔ Dawuda, Asafi, Heman, nun mangɛ rasi Yedutun a yamari ki naxɛ. Naadɛ kantɛe fan nu na e tide. E mu nu kelima e walidee, barima e ngaxakerenyi Lewikae nu e gbe donse rafalama.
16Na lɔxɔɛ Alatala xa wali birin naba Sayamalekɛ Dangi Sali sɛriyɛ ki nan ma, alako sɛrɛxɛ gan daaxi xa ba Alatala xa sɛrɛxɛbade fari alɔ Yosiya a yamari ki naxɛ.
17Isirayilaka naxee nu na, nee naxa Sayamalekɛ Dangi Sali nun Taami Lɛbinitare Sali raba xi solofere bun ma.
18Sayamalekɛ Dangi Sali yo mu nu raba na ki Isirayila bɔxi ma kabi Annabi Samuweli xa waxati. Isirayila mangɛ yo mu nu lu na naxan nu bara a raba alɔ Yosiya, sɛrɛxɛdubɛe, Lewikae, Yudayakae, Isirayilakae, nun Darisalamukae a rabaxi ki naxɛ.

19Na Sayamalekɛ Dangi Sali raba Yosiya xa mangɛya ɲɛ fu nun solomasaxan nde nɛ.
20Na dangi xanbi, Yosiya to gɛ Alatala xa banxi yailande, Misira mangɛ Neko naxa te Karakemisi gerede, Efirati xure fɛ ma. Yosiya naxa wa gere tife Neko bɛ.
21Neko naxa xɛɛrae xɛɛ a yire a falafe ra, «Yudaya mangɛ, i wama n gerefe munfe ra? N mu minixi i tan xa gerede. N minixi n yaxui nde nan gerede, alɔ Ala a fala n bɛ ki naxɛ. I naxa ti Ala kanke xa na mu a ra i xun nakanama nɛ. Muxu nun Ala na a ra.»
22Kɔnɔ Yosiya mu gbilen a xa natɛ fɔxɔ ra, a naxa tondi a tuli matide Ala xa masenyi ra Neko naxan falaxi. A naxa siga Megido gulunba gere sode.
23Mɛnni sɔɔrie naxa mangɛ Yosiya sɔxɔ tanbɛe ra. A naxa a fala a xa mixie bɛ, «Wo n xanin, barima n maxɔnɔxi a ɲaaxi ra.»
24Yi gere yire, a xa mixie naxa a ramini na ra a xa sɔɔri ragise kui. E naxa a radangi a xa sɔɔri ragise firin nde kui, e fa a xanin Darisalamu. A naxa laaxiraya mɛnni, e fa a ragata a babae xa gaburie fɛ ma. Yudaya nun Darisalamu birin naxa lu sunnunyi kui Yosiya xa faxɛ xa fe ra.
25Annabi Yeremi naxa ɲɔnfe bɛɛti nde sɛbɛ Yosiya xa binyɛ bun ma. Han to bɛɛtibae na bama Isirayila bɔxi ma, na fan sɛbɛxi ɲɔnfe bɛɛti buki kui.
26Yosiya xa taruxui dɔnxɔɛe nun a xa dugutɛgɛɲa Alatala xa sɛriyɛ ma,
27a fɔlɛ nun a raɲɔnyi birin sɛbɛxi Isirayila nun Yudaya mangɛe xa taruxui kui.