Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SIVARAI

2 SIVARAI 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iosaia ese Pasova Aria ta Ierusalema dekenai ia karaia, Lohiabada hanamoa totona. Hua ginigunana ena dina namba 14 dekenai idia ese Pasova mamoe idia alaia mase.
2Iosaia ese hahelagaia taudia ta ta dekenai edia gaukara, edia gaukara ia henidia, bona Lohiabada ena Dubu Helaga dekenai idia karaia gaukara lalonai ia hagoadadia.
3Levi taudia be Lohiabada dekenai idia helaga noho, bona idia ese Israela taudia ibounai idia hadibaia noho. Vadaeni Iosaia ese Levi taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Taravatu Maua be Solomona, Davida ena natuna, Israela ena king, ese ia haginia Dubu Helagana lalonai do umui atoa, bona inai murinai emui pagadia dekenai do umui huaia loaloa lou lasi. Harihari ia lao, Lohiabada, emui Dirava, bona iena bese Israela edia hesiai gaukara do umui karaia.
4Umui sibona ese Dubu Helaga lalonai emui gaukara gabudia do umui abia, emui iduhu ta ta hegeregerena, king Davida bona iena natuna Solomona ese idia torea vadaeni dalana hegeregerena. Edia oda ibounai do umui badinaia.
5“Bona Helaga Gabuna dekenai do umui gini, emui varavara Israela taudia edia iduhu ta ta ibounai do umui durua totona. Levi orea ta ese iduhu ta do ia durua, ma Levi orea ta ese iduhu ma ta do ia durua.
6Bona Pasova ena mamoe do umui alaia diba totona umui sibona do umui hahelagaia noho. Unai dekena amo emui varavara Israela taudia ese, Lohiabada ena hereva Mose ena uduna dekena amo ia henia hegeregerena do idia karaia momokani.”
7Unai neganai Iosaia ese hanua taudia dekenai harihari gaudia ia henia. Ia ese hebou taudia dekenai edia Pasova boubou gaudia ia henia, mamoe natudia bona nanigosi natudia 30,000, bona boromakau tau 3000. Unai be king Iosaia sibona ena ubua gaudia edia orea dekena amo.
8Iosaia ena lohia taudia ese danu hanua taudia bona hahelagaia taudia bona Levi taudia dekenai harihari gaudia idia henia, boubou totona gaudia. Bona Hilekaia, Sekaraia bona Iehiele, Lohiabada ena Dubu Helaga naria taudia badadia ese mamoe natudia bona nanigosi natudia 2600, bona boromakau tau 300 be hahelagaia taudia dekenai idia henia, Pasova Aria totona boubou gaudia.
9Levi taudia edia lohia taudia, Konanaia, mai ena tadina Semaia bona Netanele, bona Hasabaia, Ieiele bona Iosabada, ese mamoe natudia bona nanigosi natudia 5000 bona boromakau tau 500 be Levi taudia dekenai idia henia, Pasova Aria totona boubou gaudia.
10Pasova Aria totona gau ibounai idia abia hegaegae vadaeni neganai, hahelagaia taudia be edia gabu dekenai idia gini, bona Levi taudia edia orea ta ta dekenai idia gini, king ena oda hegeregerena.
11Vadaeni Pasova mamoe idia alaia mase, bona hahelagaia taudia ese mamoe edia rarana haida idia abia, boubou patana ena latanai idia negea lao. Levi taudia ese mase gaudia edia kopina idia kokia.
12Unai neganai, Levi taudia do idia gabua ore gaudia edia vamu idia utua, bona hanua taudia edia iduhu orea ta ta dekenai idia haria henidia, idia ese Lohiabada dekenai do idia henia totona, Mose ena Buka dekenai ia torea hegeregerena. Boromakau tau dekenai danu unai bamona idia karaia.
13Vadaeni taravatu ia gwauraia hegeregerena Pasova mamoe ibounai be lahi dekenai idia gabua, bona harihari gaudia helagadia be uro maragidia bona uro badadia, bona paraipani lalonai idia nadua. Unai neganai unai vamu be hanua taudia ibounai dekenai idia henia haraga.
14Unai murinai Levi taudia ese idia sibona edia vamu, bona hahelagaia taudia edia vamu idia nadua, badina hahelagaia taudia, Arona ena bese taudia ese gabua bouboudia bona digara idia gabua noho mai hekwarahi danu, ela bona hanuaboi ia ginidae. Unai dainai Levi taudia ese sibodia edia vamu, bona hahelagaia taudia, Arona ena bese taudia edia vamu, idia nadua.
15Ane abia taudia be Asapa ena bese taudia, bona idia be edia gabu dekenai idia noho, Davida bona Hemana bona Iedutunu, king ena peroveta tauna, edia oda hegeregerena. Bona Dubu ena iduara gimaia taudia ese edia gabudia idia rakatania lasi, badina be edia tadikakadia, Levi taudia ese edia Pasova vamuna idia nadua bona mailaia.
16Unai dainai unai dina dekenai Lohiabada tomadiho henia gaukara ibounai idia karaia, Pasova Aria do idia karaia totona, bona gabua bouboudia be boubou patana dekenai idia gabua danu, king Iosaia ia oda hegeregerena.
17Dina 7 lalonai unuseni idia hebou Israela taudia ese Pasova Aria bona Hatubua Lasi Paraoa Aria idia ania.
18Peroveta tauna Samuela ena nega dekena amo, Pasova Aria inai bamona ta idia karaia lasi. Bona Israela ena king ta ese Pasova Aria ta ia karaia lasi, Iosaia ese ia karaia bamona. Ia ese hahelagaia taudia, Levi taudia, Iuda taudia, bona unuseni Ierusalema taudia danu idia noho Israela taudia danu, unai Aria idia karaia.

19Unai Pasova Aria be Iosaia ena king lagani 18 lalonai idia karaia.
20Unai murinai, Iosaia ese Dubu Helaga ena gaukara ia hagoevaia momokani murinai, Neko, Aigupito ena king be tuari totona Karakemisi, Euperate Sinavai ena badibadinai ia lao. Vadaeni Iosaia ese, Neko tuari henia totona ia toreisi, ia lao.
21To Neko ese Iosaia dekenai hereva gwauraia taudia ia siaia, ia gwau, “Iuda ena king e, dahaka totona lau oi tuari henia totona oi mai? Lau ese oi tuari totona lau mai lasi, to lau tuari henia taudia sibona hadikaia totona lau mai, bona Dirava ese lau ia hamaoroa karaharaga do lau mai. Dirava ese lau ia durua noho dainai, lau do oi koua toho lasi, Dirava ese oi do ia hadikaia garina.”
22To Iosaia ia ura lasi Neko dekena amo do ia raka siri. Iosaia ese iena king dabua ia kokia, bona iena toana ia haidaua, tuari dekenai do ia vareai totona. Ia ese Dirava ena hereva, king Neko dekena amo gauna ia kamonai henia lasi, to Megido tano palaka dekenai tuari lalonai ia vareai.
23To Aigupito edia peva taudia ese king Iosaia be diba dekenai idia gwadaia. Vadaeni king ese iena hesiai taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Tuari dekena amo lau umui abia siri, badina bero dikana lau davaria!”
24Iena hesiai taudia ese kariota dekena amo idia abia diho, ma iena kariota iharuana dekena amo Ierusalema dekenai idia abia lao. Vadaeni unuseni ia mase, bona idia ese Iuda king taudia edia guria gabuna dekenai idia guria. Iuda bona Ierusalema taudia ibounai ese Iosaia totona idia taitai.
25Peroveta tauna Ieremia ese Iosaia totona lalohisihisi ane ia karaia. Bona ane abia tau bona hahine taudia ese Iosaia ena mase totona lalohisihisi ane idia abia noho ia mai bona hari. Inai bamona be edia kara ta idia halaoa Israela dekenai. Bona unai ane ena hereva be Lalohisihisi Ane Buka ena lalonai idia torea vadaeni.
26Iosaia ena kara oredia, bona iena lalokau Lohiabada dekenai, bona ia ese Taravatu ia kamonai henia karadia,
27bona iena kara ibounai, hamatamaia ela bona dokona, be Israela bona Iuda King Edia Sivarai Buka lalonai idia torea vadaeni.