Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ इतिहास

२ इतिहास 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1योसीयाहमी यरूसलेममी परमप्रभु यावे कली पास्‍सा चाड मानेवा बाक्‍त। मिनु मुरपुकीमी ङोंइती ङा महिना ङा १४ नाक्‍ती पास्‍सा चाड ङा पाठा क्‍योरमे बाक्‍त। प्रस्‍थान १२:६
2मिनु पिपमी चढ़ेब आन कली आन आन गेय गेमी बाक्‍त। मिनु मेकोमी परमप्रभु यावे आ खिंम गेय पचा, दे आन थुं बारपाइक्‍मी बाक्‍त।
3मिनु लेवीपुकी इस्राएली आन कली शेंब बाक्‍मा बाक्‍त। मेकोपुकी परमप्रभु यावे आ गेय ला पाइब बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु पिपमी मेको आन कली “इस्राएल ङा पिप दाऊद आ तौ सोलोमनम सेल्‍शो परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस परमप्रभु यावे आ खिंम वोतीन। मुल रे गेपुकीमी मेको कली इन बालाम कुरचा ममाल्‍नीनी। मुल परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नु आ मुर इस्राएली आन गेय पने। २इतिहास ५:४-५; १इतिहास २३:२६,२८; प्रस्‍थान २५:१३-१५
4इस्राएल ङा पिप दाऊद नु आ तौ सोलोमनम ब्रेक्‍शा गेशो लोव़ टिने। १इतिहास २३:-
5गे परमप्रभु यावे आ खिंम इन पालोम इन किकी पिपी आन खिं खिं ङा मुर गारशा गेय पने। मिनु गेना हना यो खिं खिंमी परमप्रभु यावे कली गेय पाइब लेवी चढ़ेब आन कली वारच पचा कली बाक्‍चा माल्‍नीनी।
6मिनु गे परमप्रभु यावे आ ङोंइती ठीक सेल्‍सीन। पास्‍सा ङा पाठा क्‍योरीन। दोशो मुरुम मेको पाठा ब्‍वने चाप्‍नीम, मोशो ला ब्रेत्‍तीन। मोसा रे पा परमप्रभु यावे आ देंशो लोव़ टिशा, गेय पने” देंमाक्‍त।
7मिनु योसीयाहम मेकेर बुक्‍ब मुर नेल्‍ल आन कली पास्‍सा चाड मानेचा, दे ३० हजार क्‍यारश भेडा पाठा नु हजार सां ब्‍यफ गेमी बाक्‍त। पिपमी मेको नेल्‍ल आंम आ गोठ रे पा गेवा बाक्‍त।
8मिनु मेको आ सरकार ङा गेय पाइबपुकीमी थुं रे ग्‍येरशा मुर आन कली चढ़ेब नु लेवी आन कली मार मार गेमे बाक्‍त। परमप्रभु यावे आ खिं ङा ठेयब गेय पाइब हिल्‍कीयाह, जकरियामी नु येहीएलम, चढ़ेब आन कली पास्‍सा चाड कली हजार निक्‍शी ६ सहे क्‍यारश भेडा पाठा नु सहे सां ब्‍यफ गेमे बाक्‍त।
9मिनु लेवी आन ठेयब मुर कोनन्‍याह नु मेको आ लोक्‍बपुकी, शेमायाह नु नेथनेल, हशाब्‍याह, यिएल नु योजाबादमी ५ हजार क्‍यारश भेडा पाठा नु ५ सहे ब्‍यफ गेमे बाक्‍त।
10मिनु चढ़ेतीक गेय ठीक सेल्‍ने थुम्‍मे नोले चढ़ेब आन बाक्‍तीकेम बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु लेवी आन आन हुल पिपम देंशो खोदेंशो पा राम्‍मा बाक्‍त।
11मिनु मेकोपुकीम पास्‍सा चाड ङा पाठा क्‍योरमे बाक्‍त। मिनु लेवीपुकीम गेशो हुश चढ़ेबपुकीम ताक्‍शा, चढ़ेतीकेम ब्रुइक्‍तमे बाक्‍त। मिनु लेवीपुकीम चहिं मेको आ कुशुल उक्‍ग्‍मे बाक्‍त।
12मिनु मेकोपुकीम मोसा आ किताबम ब्रेक्‍शो खोदेंशो पा मुर आन खिं खिं ङा हुल आन कली योक्‍चा, दे परमप्रभु यावे कली चोशा चढ़ेतीक श्‍ये तिल्‍शा वोदमे बाक्‍त। मिनु ब्‍यफ आन कली यो मो देंशो पामे बाक्‍त। नोले चढ़ेबपुकीमी मेको चढ़ेचा माल्‍मा बाक्‍त।
13मिनु पतीके लोव़म ब्रेक्‍शो खोदेंशो पा पास्‍सा चाड ङा श्‍ये मीम चोव़मे बाक्‍त। मिनु परमप्रभु यावे कली गेशो श्‍ये खरकुंडा, कराइ नु तस्‍लाम लोप्‍मे बाक्‍त। मिनु मेको मुर नेल्‍ले आन कली रीब पा योक्‍शा गेमे बाक्‍त। प्रस्‍थान १२:३-१०
14मेको नोले आंम कली नु चढ़ेब आन कली जचा थोव़क ठीक पामे बाक्‍त। हारून आ खिं ङा चढ़ेबपुकी नाक्‍दो सम्‍मन चोशा चढ़ेतीक नु बोंसो चढ़ेतीक गेय पचा माल्‍मा बाक्‍त।
15दाऊद आ देंशो खोदेंशो पा आसाफ आ चच युइ कुम्‍सो पाइबपुकी आसाफ, हेमान नु पिप कली परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब येदुथून आन बाक्‍तीकेम बाक्‍मा बाक्‍त। पिप दाऊदम देंशो खोदेंशो पा मेकोपुकीम पामे बाक्‍त। लाप्‍चो खाल पाइबपुकीमी आन गेय प्रोंइचा ममाल्‍मा बाक्‍त। मारदे हना आन लोक्‍ब लेवीपुकीम मेको आन कली जचा थोव़क चाक्‍शा गेमे बाक्‍त। १इतिहास २५:-; १इतिहास २६:१-९
16मोपा पिप योसीयाह आ देंशो खोदेंशो पा परमप्रभु यावे कली पचा माल्‍शो गेय ठीक पशो बाक्‍माक्‍त। पास्‍सा चाड मानेचा नु परमप्रभु यावे आ चढ़ेतीकेम चोशा चढ़ेतीक चढ़ेशो बाक्‍मा बाक्‍त।
17मेना मेकेर बाक्‍ब इस्राएली नेल्‍लेमी पास्‍सा चाड मानेमे बाक्‍त। मिनु ७ नाक्‍त सम्‍म बोरब ओख्‍ती मसुप्‍शो शोब्‍ले ङा चाड मानेमे बाक्‍त।
18परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब सामुएल आ पाला रे मेना सम्‍म मोदेंशो पा पास्‍सा चाड इस्राएलम गेनायो ममानेशो बाक्‍मा बाक्‍त। पिप योसीयाहम खोदेंशो पा तेकोइ पिपम मोदेंशो ठेयब पास्‍सा चाड ममानेशो बाक्‍मा बाक्‍त। चढ़ेबपुकी, लेवीपुकी नु यहूदा नु यरूसलेमम बाक्‍ब मुरपुकी नु मेकेर जाक्‍शो इस्राएल ङा मुरपुकीम मानेमे बाक्‍त। २इतिहास ३०:२६

19योसीयाहम सासन पशो १८ बर्स दुम्‍मेनु, मेको पास्‍सा चाड मानेशो बाक्‍मा बाक्‍त।
20मिनु योसीयाहम परमप्रभु यावे आ खिं ङा गेय नेल्‍ल गारपदा नोले इजीप्‍त रागी ङा पिप नेको, युफ्रेटीस खोला आ शुंइच ङा कारकेमीश सहर कली लडाइ तोचा कली ग्रूमाक्‍त। मिनु योसीयाह मेकोपुकी नु लडाइ पथ लमाक्‍त।
21तन्‍न नेकोमी “यहूदा ङा पिप, गे नु गो इस दातेम मार जितीक खेतीक दुम्‍शो बाक्‍बा ङा? मुलाक्‍ती गो गे नु लडाइ पचा कली जाक्‍शो मनङ। तन्‍न गो आं लडाइ तोशो मुरपुकी नु ला गाइश्‍शो बाक्‍नुङ। परमप्रभुम आं कली ‘रीब पा लशा लडाइ पावो’ देंशो बाक्‍ब। मोपतीके परमप्रभु आ पर्बम मरिम्‍शो पा मबोक्‍कीन। मेको गो नु बाक्‍शो बाक्‍ब। बोक्‍तीनी हना, मेकोमी इन कली खतम पोक्‍ब” दे आ लोव़ पाइब आन कली सोइक्‍ता बाक्‍त।
22मो हना यो योसीयाहम मेको आ देंशो लोव़ मनेना बाक्‍त। तन्‍न मेको नेको नु लडाइ पचा कली अर्को वा फेक्‍से बाक्‍त। मेकोमी नेको आ देंशो परमप्रभु आ लोव़ मनेना बाक्‍त। मिनु मेको मेगीददो ङा दिंमम मेको नु लडाइ पचा कली रीब पा लमाक्‍त।
23मिनु लिब्रा आप्‍बपुकीम पिप योसीयाह कली आप्‍मे बाक्‍त। मिनु पिपम आ गेय पाइब मुर कली “आं कली लडाइ पतीक रे ग्रुंइदो। मारदे हना गो ठेयब गार दुम्‍शो बाक्‍नुङ” दे मदा बाक्‍त।
24मोपतीके आ गेय पाइबपुकीम मेको कली आ बग्‍गी रे ग्रुंइशा, अर्को बग्‍गीम कुर पा यरूसलेम सहरम चाक्‍गमे बाक्‍त। मिनु मेको मेकेर बेक्‍माक्‍त। मिनु मुरपुकीमी मेको कली आ किकी पिपी आन कली थिम्‍तीकेम थिम्‍मे बाक्‍त। मिनु यहूदा नु यरूसलेम ङा मुरपुकीम योसीयाह आ पर्बम रोंका पामे बाक्‍त।
25मिनु येरमीयाम यो योसीयाह आ पर्बम रोंका पशो कुम्‍सो सेला बाक्‍त। मिनु कुम्‍सो पाइब मीश मुर वोंइश मुर नेल्‍लेमी मुल सम्‍म मेको रोंका पतीक कुम्‍सो पा योसीयाह कली मिम्‍नीम। मिनु मेको रोंका पतीक कुम्‍सो इस्राएली आन पतीके दुम्‍शो बाक्‍ब। मेको कुम्‍सो बिलाप किताबपुकी बाक्‍नीम।
26मिनु योसीयाह आ पतीके, परमप्रभु यावे आ अरेशो टिशो,
27मेको आ पशो ङोंइती रे नोले सम्‍म इस्राएल नु यहूदा ङा पिपी आन ब्रेक्‍शो बाक्‍ब।