Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosiya yi Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla raba Alatala xa Yerusalɛn yi ɲɛɛn kike singen xi fu nun naaninde lɔxɔni, e yi Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla saraxa subene kɔɛ raxaba.
2Yosiya mɔn yi saraxaraline ti e wanla ra, a yi e sɔbɛ so Alatala Batu Banxin wanla dɛxunni.
3A yi a fala Lewi bɔnsɔnna muxune xa, naxanye yi Isirayila birin naxaranma, naxanye yi rasariɲanxi Alatalaa wanla dɛxunni, a naxa, “Ɛ sa Layiri Kankiraan dɔxɔ Alatala Batu Banxini Isirayila Manga Dawudaa dii xɛmɛn Sulemani naxan tixi. Ɛ mi fa a maxalima ɛ tungunne ma iki. Nayi, ɛ wali Alatala ɛ Ala xa e nun Isirayila, a yamana.
4Ɛ yi ɛ yitaxun denbaya yɛɛn nun wali xundɛ yɛɛn ma, alo Isirayila manga Dawuda a sɛbɛxi kii naxan yi, e nun a dii xɛmɛn Sulemani.
5Ɛ birin xa sa ti yire sariɲanxini, ɛ yɛba yamaan bɔnsɔnne yɛɛn ma.
6Ɛ Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla saraxa yɛxɛɛ diine faxa ɛ ngaxakedenne xa, ɛ yi a liga alo Alatala a fala kii naxan yi fata Musa ra.”
7Yosiya yi ɲinge wuli saxan ba yamaan birin xa e nun xuruse xunxuri wuli tonge saxan Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla saraxan na. Na birin ba mangana xuruseene nan na.
8A kuntigine fan ɲɛnigen ma, ne fan yi xurusena nde ba yamaan nun saraxaraline nun Lewi bɔnsɔnna muxune xa. Ala Batu Banxin kuntigine Xiliki nun Sakari nun Yɛxiyɛli, ne yi xuruse wuli firin kɛmɛ sennin ba Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla fe ra e nun ɲinge kɛmɛ saxan.
9Konani nun Semaya nun Natanɛli nun a ngaxakedenne nun Hasabi nun Yeyiyɛli nun Yosabadi, ne yi xuruse wuli suulun e nun ɲinge kɛmɛ suulun so Lewine yii Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla fe ra.
10Sanla feene raba i kiini: saraxaraline nun Lewine yi lu tixi wali xundɛ yɛɛn ma, alo mangana a yamari kii naxan yi.
11E Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla saraxa xuruseene kɔɛ raxabɛ, saraxaraline yi lu marasariɲanna tiyɛ xuruseene wunla ra Lewine yi naxan soma e yii, Lewine nan yi na saraxa subene budoma.
12E yi saraxa gan daxine ba a ra, e naxanye soma muxune yii alogo e xa e yita Alatala ra, alo a sɛbɛxi Musaa kɛdine kui kii naxan yi, e ɲingene fan liga na kii nin.
13E yi Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla saraxa subene sa tɛɛni, alo e darixi a ra kii naxan yi. Marasariɲan saraxa se gbɛtɛne, e yi ne ɲin tundene nun goronne kui, e yi e taxun yamaan na mafurɛn.
14Na danguxina, e yi e nun saraxaraline gbeen nafala, bayo saraxaraline, Haruna yixɛtɛne lu nɛn walɛ han kɔɛɛn na, e yi saraxa gan daxine ba e nun saraxa sube turene. Na nan a liga Lewine yi e donseen nafala e nun Haruna yixɛtɛne xa, saraxaraline.
15Asafi yixɛtɛn naxanye yi bɛtin bama, ne yi e wanle kɛma nɛn alo Dawuda a yamari kii naxan yi, e nun Asafi nun Heman nun mangana fetoon Yedutun. Kantan muxune birin yi e wanla dɛ. E mi keli e wali xundɛne yi mumɛ, bayo e ngaxakedenne Lewi bɔnsɔnna muxune yi donseen nafalama e xa.
16Na lɔxɔni, wanle birin liga na kii nin alogo Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla xa raba Alatala xa, e yi saraxa gan daxine ba Alatala xa saraxa gandeni, alo Yosiya a yamarixi kii naxan yi.
17Isirayila kaan naxanye yi na yi, ne yi Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla raba na waxatini. E mɔn yi Buru Tetaren Sanla raba xi solofere bun ma.
18Sa fɔlɔ Nabi Samuyɛli waxatin ma, Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sali yo munma yi raba singen naxan yi luxi alo na. Yosiya nun saraxaraline nun Lewine nun Yuda kaane nun Isirayila kaan naxanye yi Yerusalɛn yi, ne birin yi Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla raba. Isirayila manga yo munma yi na sifan naba singen.

19Na Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla raba Yosiyaa mangayaan ɲɛɛ fu nun solomasɛxɛn nan ma.
20Na birin dangu xanbini, Yosiya yelin xanbini Ala Batu Banxini tɔnɲɛ, Misiran mangan Neko yi siga Karakemisi taan yɛngɛdeni Efirati baan dɛxɔn. Yosiya yi mini a ralandeni.
21Neko yi xɛrane rasiga Yuda mangan ma, a naxa, “Nanse en tagi? N mi sigama i tan xan yɛngɛdeyi de, n sigan yama gbɛtɛ nan yɛngɛdeyi. Koni, Ala naxa a n xa siga mafurɛn. I nama Ala yɛngɛ de naxan n malima alogo a nama i halagi.”
22Koni, Yosiya mi xɛtɛ a fɔxɔ ra, a yi a maxidi alo muxu gbɛtɛ alogo a xa siga a yɛngɛdeni. A mi a tuli mati Neko a falan na, naxan yi kelixi Ala ma. A fa a yɛngɛdeni Megido fixɛ yireni.
23Xalimakuli wonle yi a sɔxɔn, a yi a fala a walikɛne xa, a naxa, “Ɛ n xali, amasɔtɔ n maxɔlɔxi ɲaxi ra.”
24A walikɛne yi a ragodo a yɛngɛ so wontoron kui, e a rate a wontoron firinden kui, e siga a ra Yerusalɛn yi. A yi faxa, e yi a maluxun a benbane gaburun na. Yuda kaane nun Yerusalɛn kaane birin yi sunu Yosiya faxa feen na.
25Nabi Yeremi yi Yosiya saya feen sunu bɛtini tɔn. Han to, ɲaxanle nun xɛmɛne birin Yosiya saya feen sunu bɛtin bama, bayo a bata findi namun feen na Isirayila yamanani. Na bɛtine sɛbɛxi Sunu kɛdine kui.
26Manga Yosiya kɛwali dɔnxɛne, a tinxinyana, fata Alatalaa sariya kɛdin na,
27keli a fe taruxun fɔlɔn ma han a raɲanna, ne sɛbɛxi Yuda mangane nun Isirayila mangane kɛdine kui.