Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Lↄbↄaũ zĩ́napɛ̀lɛ kpalau mɛ́ à gbãakũ̀, à pãkpà Dii ikoyãi, aàpi ń a gbɛ̃́ↄ píi.
2Kí Lↄbↄaũ kpalablea wɛ̃̀ sↄode guu ↄ̃ Egipiↄ kí Sisaki mↄ̀ lɛ̀lɛ Yelusalɛũwa, kɛ́ aa bↄ̀ Dii kpɛ yã́i.
3À mↄ̀ ń sↄ̃́goↄ mɛ̀n ↄ̀aa soolo (1.200) ń sↄ̃deↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃ (60.000). Aà zĩgↄ̃ pↄ́ bↄ̀aànↄ Egipiↄ lɛ́ vĩo ń Libiiↄ ń Sukiↄ ń Etiopiↄ.
4À Yuda bùsu wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ sì e à gɛ̀ pɛ̀ Yelusalɛũwa.
5Ɔ̃ ãnabi Semaia mↄ̀ Lↄbↄaũ ń Yudaↄ kía pↄ́ kãaaa Yelusalɛũ Sisaki yã́iↄ lè a ònɛ́: Dii mɛ̀ a pãkpàazi. Ayãmɛto á pãkpaázi sↄ̃, í á na Sisakiɛ a ↄzĩ.
6Ɔ̃ Yuda kíaↄ ń kípio ńzĩa bùsa aa mɛ̀: Dii maa!
7Kɛ́ Dii è aa ńzĩa bùsa, à yã'ò Semaiaɛ à mɛ̀: Lá aa ńzĩa bùsa, má ń midɛo, má tó aa bↄkĩi e tia. I kɛ Sisaki sabai ↄ̃ má mɛ aà pↄkũmabↄbↄmɛɛ Yelusalɛũwao.
8Ń beeo aa zↄbleɛ̀, kɛ́ aa e zↄbleamɛɛ dↄ̃kↄ̃ɛ ń zↄblea dṹnia kíaↄnɛo.
9Kɛ́ Egipiↄ kí Sisaki lɛ̀lɛ Yelusalɛũwa, à Dii kpɛ́ àizɛɛↄ ń kibɛ pↄ́ↄ nàaa, à vua sɛ̀ngbao pↄ́ Salomↄↄpiↄ sɛ̀lɛ píi.
10Ɔ̃ kí Lↄbↄaũ sɛ̀ngbaopiↄ gɛ̃ɛ pì ń mↄgotɛ̃o, a nà dↄai pↄ́ aaìↄ a bɛ zɛ́ dↄ̃́aↄ dↄaanaↄnɛ ń ↄzĩ.
11Tó kí lɛ́ gɛ́ Dii ua, dↄaipiↄ ì gɛaànↄ ń sɛ̀ngbaopiↄ kũa. Tó dↄaipiↄ sù, aaì ɛa kálɛ ń kpɛ́u.
12Dii pↄ wèe Lↄbↄaũwa, kɛ́ à azĩa bùsa yã́i, ↄ̃ i aà kɛ kɛ́lɛkɛlɛo. Yudaↄ yãeↄ maa.
13Kí Lↄbↄaũ a gbãa kã̀fĩ Yelusalɛũ, aà kpala lɛ́ gɛ́. À kpalablè a wɛ̃̀ bla ń mɛ̀ndoode guuɛ, ↄ̃ à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ gɛ̃o ń plao, wɛ̃́lɛ pↄ́ Dii dìlɛ Isaili bui píi wɛ̃́lɛↄ guu, kɛ́ a tↄ́ àↄ kuwà. Lↄbↄaũ da tↄ́n Naama, Amↄni buiɛ.
14À yãvãikɛ̀, asa i zɛò a sↄ̃u à Dii kĩ́i wɛɛlɛo.
15Lↄbↄaũ yãkɛaↄ za a daalɛawa e a midɛawa ku ãnabi Semaia taalau ń gu'ena Ido láo. Lↄbↄaũ ń Yeloboaũo aaìↄ zĩka ń kↄ̃o gↄↄpiiɛ.
16Kɛ́ Lↄbↄaũ gà, wà aà vĩ̀ Davidi wɛ̃́lɛu, ↄ̃ aà nɛ́ Abia zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.