Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SISIGA

2 SISIGA 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Rehoboam ena siahu vada e gini bona vada e auka, murinai ia ese Iehova ena taravatu e rakatania, bona Israel idoinai ia ida.
2King Rehoboam ena lohia laḡanina iha-imana ai, idia ese Iehova e gwau edeede henia dainai, Sisaka, Aigupto pavapavana, na Ierusalem ituari-henina e dae henia,
3ena kariota daha-ta sinahu-rua bona ena hosi-gui taudia gerebutauratoi ida. Aigupto amo ia ida ema taudia, Libia taudia bona Suki taudia bona Etiopia taudia na asi iduahidia.
4Bena ia ese Iuda hanuadia mai maḡudia e abidia, bona Ierusalem e raka henia kahi.
5Bena peroveta tauna Semaia na Rehoboam bona Iuda lohiadia, Sisaka dainai Ierusalem ai vada e hebou taudia, dekedia ela, e hamaorodia, eto, Iehova na ini e gwau tomamu: umui ese o kahugu nege dainai lau ese baina kahumui nege, Sisaka imana ai.
6Bena Israel lohiadia bona hanua pavapavana na sibodia e hahemanau, eto, Iehova na maoromaoro.
7Iehova ese e itadia sibodia vada e hahemanau negana ai, Iehova ena hereva na Semaia enai e kau, eto, Sibodia vada e hahemanau; lau na basina habuadia tari, a baina hamauridia; egu badu na Ierusalem latanai basina bubua kau, Sisaka imana amo.
8Ḡau tamona, idia ese ia isiaina bae lao heni; bena lau isiaigu ilao-henina bona tanobada basileiadia isiaidia ilao-henidia mamidia bae diba.
9Taunabunai, Sisaka, Aigupto pavapavana, ese Ierusalem e tuari henia. Ia ese Iehova ena dubu kohudia ḡoeva-daedia bona pavapava ena ruma kohudia goeva-daedia e abidia oho, ḡau iboudiai e laohaidia. Gold kesidia danu, Solomon ese e kara ḡaudia, na iboudiai e abidia oho.
10Bena King Rehoboam ese auri labora-labora kesidia e kara, idia ibolodia; bona hegima oreana biagudia, pavapava ena ruma iduarana e gimaiava taudia, imadia ai e atodia, bae naridia.
11Bena hanua pavapavana na Iehova ena dubu ai e raka vareaiva negadia iboudiai, hegima taudia ese unu kesi e abidia kauva. ma e loulaidiava, edia hegima rumana ai e atodiava.
12Ia sibona e hahemanau negana ai Iehova ese ena badu na iena amo e abia oho, bena se hadikaia rohoroho. Bena taunimanima edia noho be namo Iuda ai.
13Taunabunai, King Rehoboam na vada e gini auka bona e lohia Ierusalem ai. Rehoboam e lohia matama negana ai ena mauri laḡanidia na hari-ahui ta; ia na laḡani gwauta-hitu Ierusalem, Iehova ese Israel iduhudia iboudiai bogaragidia amo e abia hidi ia ladana unuseni ai baine atoa totona hanuana, lalonai e lohia. Ia sinana ladana na Naamaha, Amono hahinena.
14Ia na e kara havara, badina be ia ese lalona se ha-aukaia Iehova itahuna ai.
15King Rehoboam ena kara, matamana ela bona dokona, na Semaia, peroveta tauna, bona Ido, mata-hanai tauna, Sisigadia Bukadia ai e hetore, ani? Rehoboam bona Ieroboam e hetuari heheni loulouva.
16Bena Rehoboam na tubu tama dekediai e mahuta, David ena hanua ai e guria. Bena ia natuna Abia na ia gabuna ai e lohia.