Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SIVARAI

2 SIVARAI 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Rehoboama ese iena king siahuna ia haginia auka murinai, ia bona iena basileia taudia ese Lohiabada ena Taravatu idia rakatania.
2Lohiabada idia badinaia lasi dainai, king Rehoboama ena lohia lagani namba 5 lalonai Sisaka, Aigupito ena king ese Ierusalema ia tuari henia.
3Sisaka ena kariota be 1200, iena hosi guia taudia be 60,000, bona iena tuari taudia be duahia diba lasi. Sisaka danu Aigupito dekena amo idia mai tuari taudia momo be Libia taudia, Suki taudia, bona Etiopia taudia.
4Vadaeni Sisaka ese Iuda hanuadia mai edia magu ia abia, bona Ierusalema dekenai ia raka mai.
5Peroveta tauna Semaia be Rehoboama bona Iuda lohia taudia, Sisaka dainai Ierusalema dekenai idia haboua taudia dekenai ia lao. Idia ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada ese inai bamona umui ia hamaoroa: Umui ese lau umui rakatania vadaeni, unai dainai lau ese umui lau rakatania, Sisaka ese umui do ia hadikaia totona.”
6King Rehoboama bona iena lohia taudia be mai manau danu edia kara dika idia gwauraia, bona idia gwau, “Lohiabada be maoromaoro.”
7Lohiabada ese edia manau kara ia itaia neganai, ia ese Semaia dekenai ia hereva lou, ia gwau, “Mai manau danu edia dika idia gwauraia dainai, lau ese idia do lau hadikaia ore lasi, to idia do lau hamauria. Egu badu be Ierusalema ena latanai do lau bubua lasi Sisaka dekena amo.
8To gau tamona, idia ese Sisaka ena hesiai gaukara do idia karaia, vadaeni idau bese edia hesiai gaukara ena mamina, bona egu hesiai gaukara ena idau ena mamina do idia diba.”
9Sisaka, Aigupito ena king ese Ierusalema ia tuari henia neganai ia ese Lohiabada ena Dubu Helaga ena kohu namo herea, bona king ena ruma ena kohu namodia ia abia lao. Gau ibounai ia abia, golo kesi namodia danu, Solomona ese ia karaia gaudia ibounai ia abia lao.
10Vadaeni king Rehoboama ese unai kesi edia gabu dekenai auri laboralabora kesi ia karaia, bona king ena ruma gimaia taudia dekenai inai kesi ia henidia, do idia naridia totona.
11King ese Lohiabada ena Dubu Helaga dekenai ia raka vareai negadia ibounai, unai gima taudia ese unai kesi idia abia lao, king danu idia lao, bona gabeai gima taudia ese gima ruma dekenai ma idia atodia lou.
12Rehoboama ese Lohiabada ena vairanai ia sibona ia manau karaia dainai, Lohiabada ese iena badu ia dekena amo ia kokia, bona ia hadikaia momokani lasi. Unai dainai taunimanima edia noho be namo Iuda dekenai.
13Unai dainai king Rehoboama be Ierusalema dekenai ia lohia karaia noho, bona iena king siahuna ia habadaia noho. King dagi ia abia hamatamaia neganai iena mauri lagani be 41, bona iena lohia lagani ibounai be 17, Ierusalema dekenai. Lohiabada ese Israela iduhu ibounai edia huanai dekena amo Ierusalema ia abia hidi, unuseni iena bese do idia tomadiho henia totona. Rehoboama ena sinana be Namaha, Amono bese hahine ta.
14Rehoboama ese kara dika ia karaia, badina ia ese mai ena kudouna ibounai danu Lohiabada ia tahua lasi.
15King Rehoboama ena kara, matamaia ela bona dokona, be peroveta taudia Semaia bona Ido edia Sivarai Bukadia lalonai idia torea vadaeni. Rehoboama bona Ieroboama be nega ibounai idia ta ta dekenai idia tuari henia.
16Vadaeni Rehoboama ia mase, bona Davida ena Hanua lalonai idia guria, iena tubuna bona tamana edia guria gabuna dekenai. Rehoboama ena gabu dekenai iena natuna Abaisa ese king dagi ia abia.