Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Robowan to yelin findɛ mangan na, a sɛnbɛn sɔtɔ, e nun Isirayila kaane birin yi Alatalaa sariyan nabeɲin.
2Bayo e mi yi tinxinxi Alatala yɛɛ ra yi, Misiran mangan Sisaki yi keli Yerusalɛn xili ma, Robowan ma mangayaan ɲɛɛ suulundeni.
3Yɛngɛ so wontoron wuli keden kɛmɛ firin e nun soo ragiin muxu wuli tonge sennin nan yi a yii, e nun sofa wuyaxi, Libiya kaane nun Sudan kaane nun Suki kaane nun Kusi kaan naxanye bira a fɔxɔ ra keli Misiran yamanani.
4A yi Yuda taa rakantanxine suxu siga han Yerusalɛn.
5Nayi, Nabi Semaya yi fa Robowan nun Yuda kuntigine fɛma Yerusalɛn yi, e yi malanxi dɛnaxan yi Sisaki yɛngɛdeni. A yi a fala e xa, a naxa, “Alatala ito nan falaxi, a naxa, ‘Bayo ɛ bata ɛ mɛ n na, n fan bata n mɛ ɛ ra, n yi ɛ so Sisaki yii.’ ”
6Isirayila kuntigine nun mangan yi e ti e yulubine ra, e yi a fala, e naxa, “Yoona Alatala xa.”
7Alatala to a to a e bata e yɛtɛ magodo, Alatala yi falan ti Semaya xa, a naxa, “Bayo e bata e yɛtɛ magodo, n mi fa e halagima sɔnɔn, n na e ratanga fɛrɛn fima e ma nɛn benun waxati, n ma xɔlɔn mi fa Yerusalɛn lima sɔnɔn fata Sisaki ra.
8Koni e luma nɛn Sisaki a nɔɔn bun, alogo e xa a kolon fa fala, wanla n tan xa e nun wanla dunuɲa mangane xa, ne keden mi a ra.”
9Misiran mangan Sisaki yi siga Yerusalɛn xili ma. A yi Alatala Batu Banxini nafunle birin tongo, e nun manga banxin daxine. A yɛ masansan wure lefa xɛma daxine tongo Sulemani naxanye rafala.
10Nayi, e ɲɔxɔ yibirana, Manga Robowan yi yɛ masansan wure lefaan sula daxina ndee rafala, sofaan naxanye yi manga banxin dɛɛne kantanma, a yi e taxu ne kuntigine ra.
11Waxatin birin mangan nɛma yi sigama Alatala Batu Banxini, sofane yi yɛ masansan wure lefane xalima nɛn mangan fɛma. Na xanbi ra, e mɔn yi xɛtɛ e ra e kantan ti banxini.
12Bayo Robowan bata yi a yɛtɛ magodo, Alatala mi fa lu xɔlɔxi a ma, alogo a nama a halagi. Fe faɲina nde mɔn yi Yuda yi nun.
13Robowan yi a mangayaan liga Yerusalɛn yi sɛnbɛmayani. Robowan findi mangan na a ɲɛɛ tonge naanin e nun kedenden nan ma, a yi ɲɛɛ fu nun solofere ti mangayani Yerusalɛn yi, Alatala taan naxan sugandi Isirayila bɔnsɔnne birin xa, alogo a xinla xa lu a yi. A nga yi xili nɛn Nama, Amonin nan yi a ra.
14Robowan fe ɲaxin nan liga, bayo a mi a ragidi a bɔɲɛni, a xa Alatala fen.
15Robowan ma kɛwanle, keli a fɔlɔn ma han a raɲanna, ne sɛbɛxi Nabi Semayaa kɛdine kui e nun fetoon Yido a kɛdine kui. Yɛngɛn yi Robowan nun Yerobowan tagi yɛyɛ.
16Robowan yi faxa, e yi a maluxun Dawudaa Taani. A dii xɛmɛna Abiya yi ti a ɲɔxɔni mangayani.