Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Odoboɑmmu kpɑ̀tì fìíkú dìì mɔ̀nnì kòo kpenkɛ, kɛ́yóu ò bo ntũmmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó ikuɔ́, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ò tũ̀nnɛ kɛ́ ì yóu.
2Okpɑ̀tì benni nummurì miɛkɛ kɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sisɑkii do Sedisɑdɛmmu mudoò kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do yetɛmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie.
3Sisɑki do tɔ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ tɛkɔùpíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ (1200) ndi nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀ sikɔupípísìkuɔ̀ (60000) nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ pɛ́u bɛ̀ɛ̀ bonní Esibiti nɛ̀ Dibii kɔbɛ nɛ̀ Suki kɔbɛ nɛ̀ Etiopii kɔbɛ
4koò fietɛ Sudɑɑ ɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sedisɑdɛmmu.
5Sisɑki tɔ̀ɔ́nní dìì mɔ̀nnì Odoboɑmmu nɛ̀ Sudɑɑ ɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́kɔtɛ Sedisɑdɛmmu kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Semmɑyɑɑ kɔtoo okpɑ̀ɑ̀tì Odoboɑmmu nɛ̀ o kó bɛtũ̀mbɛ̀ borɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntú di kù bɔntóomu dɛɛ̀ te kɛ̀ kù yóu kɛ̀ di tɑ okpɑ̀ɑ̀tì Sisɑki kó sinɔu miɛkɛ.
6Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ɛ yie mbɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ nɑɑtimu.
7Ti Yiɛ̀ nKuyie yɑ̀ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ bɑntɛ́mɛ̀ bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Semmɑyɑ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ mɛ̀ mbɑntɛ́mɛ̀ bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ n yí yóó bɛ̀ kùɔ, dɛ̀ bo nyóó yĩ́ sɑ́m̀pɔ́ kɛ̀ m bɛ̀ dɛɛtɛ́mu, m miɛkɛ í yóó bɛ̀ yɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ Sisɑkii bɛ̀ kùɔ.
8Sisɑki nɛ́ yóó bɛ̀ nɑmu, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bɔ̀útɛ́ kɛ́bɑntɛ́ bɛ̀ bo mpĩ́mmɛ̀ n kó mutɔ̃mmú nɛ̀ bɛ̀ bo mpĩ́mmɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ tɛyɛ̀ kɔ̃mu dɛ cɑ̃̀ɑ̃́ ndɛ̀.
9Mɛm̀mɛ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sisɑki domɛ̀ Sedisɑdɛmmu mudoò kóò pɔ̀ntɛ, kɛ́túótɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tikpɑ̀tì nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛti timɔu, kɛ́túótɛ́nɛ̀ tisɔɔdɔpììtì Sɑdomɔɔ do dɔ̀ɔ̀ tì.
10Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Odoboɑmmuu dɔɔ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó tidɔpììtì kɛ́fɔ́ɔ́ ntisɔɔdɔpììtì kó difɔ̃̀tìrì kɛ́ tì bɑ̀nnɛ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì.
11Kòo kpɑ̀ɑ̀tì níí nkɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tì tɔ, kòò kò mbɛ̀ɛ tì kɔ̀tɛnɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ti kó kudieku.
12Okpɑ̀ɑ̀tì Odoboɑmmu do kɛ̃́kùnnɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nhomɑ́ɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ dɛɛ̀ do te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóu bɑ́ kù miɛkɛ í nhò do. Dɛmɔu dɛɛ̀ do í cɑ̀kɛ Sudɑɑ tenkɛ̀ miɛkɛ.
13Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Odoboɑmmu ntɔ tikpɑ̀tì kɛ bo Sedisɑdɛmmu kòo kpɑ̀ɑ̀tìyuu fííkú mɛsɑ̀ɑ̀. Odoboɑmmu do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ kɛ bo Sedisɑdɛmmu, ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì ɛì Isidɑyɛɛribɛ wuɔ nyimɔu miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ bo ndì yu ku yètìrì. O yɔ̃ do tú Amɔniibɛ botí kou nwe kòo yètìrì tu Nɑmɑ.
14Odoboɑmmu í n duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ kɛ bo bɑntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀. Kɛ̀ dɛɛ̀ nte kɛ̀ wèe dɔɔ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni.
15Odoboɑmmu dɔɔ̀rìmɛ̀ mɛmɔu ò ketɛ́mɛ̀ nɛ̀ o dèntɛmɛ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Semmɑyɑ tɔ̃mmú pɑ́tíri miɛkɛ nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Yedo tɔ̃mmú pɑ́tíri miɛkɛ. Odoboɑmmu nɛ̀ Sedoboɑmmu bɛ̀ do dokùmu sɑ̃́ɑ̃̀.
16Kɛ̀ Odoboɑmmuu kò nho yɛmbɛ̀ kũũ̀ nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ o kũnnɛ́ Dɑfiti ɛì kòo birɛ Abiyɑ sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.