Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Bɑndun Gɑri I

Bɑndun Gɑri I 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɑfidi u Isirelibɑn guro gurobu kpuro mɛnnɑ Yerusɑlɛmuɔ kɑ ben bwese kɛrin wirugibu kɑ tɑbu kowo wuunun wirugibu kɑ tɑbu sinɑm be bɑ tɑbu kowobu nɔrɔm nɔrɔm kɑ wunɔm wunɔm kpɑre kɑ be bɑ sinɑ bokon ɑrumɑni kɑ win sɑbenun wunɑnɔsu mɔ̀n wirugibu, kɑ win bibun keu koosiobu kɑ win sinɑ kpɑɑrun sɔm kowobu kɑ win tɑbu durɔ wɔrugɔbɑ kɑ ben dɑmgibu kpuro gesi.
2Yerɑ sinɑ boko Dɑfidi u seewɑ u yɔ̃rɑ u nɛɛ, bɛɛ nɛn mɛro bisibu, bɛɛ nɛn tɔmbu kpuro, i mɑn swɑɑ dɑkio i nɔ. Wee nɑ rɑɑ gɔ̃ru doke n Gusunɔ bɛsɛn Yinni diru bɑniɑ mi bɑ koo win woodɑn kpɑkororu yi te tɑ sɑ̃ɑ win nɑɑ sɔnditiru, mɑ nɑ sɔɔru sɑ̃ɑ n kɑ tu bɑni.
3Adɑmɑ u mɑn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, n ǹ nɛ kon tu bɑni. Domi nɑ sɑ̃ɑwɑ tɔnu wi u tɑbu kuɑ mɑ u yɛm yɑri.
4Wi, Gusunɔ bɛsɛ Isirelibɑn Yinni u mɑn gɔsɑ nɛn tundon yɛnun di n kɑ ko bɛɛ Isirelibɑn sunɔ sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Yellun di, Yudɑn bweserɑ u kuɑ wirugii. Yudɑn bwese te sɔɔ, mɑ u nɛn tundon yɛnu gɔsɑ. Nɛn tundon yɛnu ge sɔɔ, mɑ u mɑn gɔsɑ n kɑ bɑndu di bɛɛ Isirelibɑ sɔɔ.
5Yinni Gusunɔ u mɑn bii dɑbiru kɑ̃. Be sɔɔrɑ u Sɑlomɔɔ gɔsɑ u swĩi bɛɛ Isirelibɑn sinɑ gɔnɑ sɔɔ, ye yɑ sɑ̃ɑ wi, Yinni Gusunɔgiɑ.
6U mɑn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɛn bii Sɑlomɔɔwɑ u koo nùn diru bɑniɑ kɑ ten yɑɑri mi bɑ ko n dɑ nùn sɑ̃. Domi wiyɑ u gɔsɑ u n kɑ sɑ̃ɑ nge win bii kpɑ wi, Yinni Gusunɔ u n mɑɑ sɑ̃ɑ nge win tundo.
7U koo win bɑndun dɑm sire sere kɑ bɑɑdommɑɔ ù n win woodɑbɑ kɑ win yiirebu mɛm nɔɔwɑmmɛ nge mɛ u mɔ̀ gisɔ.
8Tɛ̃, nɛgibu, nɑ bɛɛ yiiremɔ Isirelibɑ, Gusunɔn tɔmbun wuswɑɑɔ kɑ Gusunɔ bɛsɛn Yinnin tii wi u sun swɑɑ dɑkin wuswɑɑɔ, i de i win woodɑ mɛm nɔɔwɑ, i ye nɛnɛ bɛɛn gɔ̃rusɔ kpɑ i wɑ i n tem mɛ mɔ, kpɑ i mɑɑ bɛɛn bibu mu deriɑ bu tubi di sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
9Mɑ u mɑɑ nɛɛ, wunɛ mɑɑ Sɑlomɔɔ nɛn bii, ɑ Gusunɔ, nɛ wunɛn tundon Yinni gio kpɑ ɑ nùn sɑ̃ kɑ wunɛn gɔ̃ru kpuro kɑ wunɛn bwɛ̃rɑ kpuro. Domi wiyɑ u rɑ tɔmbun gɔ̃rusu kɑ ben bwisikunu wɛ̃ɛri. À n nùn kɑsu, u koo de ɑ nùn wɑ. Adɑmɑ ɑ̀ n nùn deri, u koo mɑɑ nun deriwɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
10Tɛ̃, ɑ n yɛ̃ mɑ Yinni Gusunɔ u nun gɔsɑwɑ ɑ kɑ nùn diru bɑniɑ mi bɑ ko n dɑ nùn sɑ̃. Yen sɔ̃ ɑ de ɑ n wɔrugɔru mɔ kpɑ ɑ se ɑ sɔmburu ko.
11Yen biru Dɑfidi u win bii Sɑlomɔɔ sɑ̃ɑ yee ten kpunɑɑ wɛ̃ kɑ ten diɑ ye bɑ gɔri gɔrigiɑ, kɑ ten ɑrumɑni beru yerugiɑ, kɑ dii wɔrukinugiɑ, kɑ dii sɔɔkinugiɑ, kɑ dii tèn mi bɑ koo Yinni Gusunɔn woodɑn kpɑkororu yigiɑ.
12Dii ten kpunɑɑ kpurowɑ u nùn wɛ̃ ye u rɑɑ himbɑ sɑ̃ɑ u ko kpuro. Yerɑ sɑ̃ɑ yerun yɑɑrin kpunɑɑ kɑ diɑ ye yɑ kɑ yi sikerenɛgiɑ kɑ diɑ yèn mi bɑ ko n dɑ sɑ̃ɑ yee ten ɑrumɑni beregiɑ, kɑ yèn mi bɑ ko n dɑ kɛ̃nu beregiɑ ni bɑ Gusunɔ wɛ̃,
13kɑ nge mɛ bɑ yɑ̃ku kowobu kɑ Lefibɑ bɔnu kuɑ wuu wuukɑgiɑ, kɑ nge mɛ bɑ ko n dɑ ben sɔmburu koosinɛ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔgiɑ, kɑ sere mɑɑ dendi yɑ̃ɑ ni bɑ ko n dɑ kɑ sɔmburu kogiɑ.
14U nùn wurɑ sɔ̃ɔsi ye u koo kɑ dendi yɑ̃ɑ wurɑginu ko, nge mɛ nin bɑɑniren bunum nɛ. Mɑ u nùn sii geesu sɔ̃ɔsi si u koo kɑ dendi yɑ̃ɑ sii geesuginu ko, nge mɛ nin bɑɑniren bunum nɛ. Bɑ koo dendi yɑ̃ɑ ni kowɑ nin bɑɑnire kɑ nin sɔmburu.
15Mɛyɑ u mɑɑ bu wurɑ kɑ sii geesun bunum sɑkɑ wɛ̃ ye bɑ koo kɑ dɑbu wurɑginu kɑ sii geesuginu ko, ni kpuro kɑ nin fitilɑbɑ.
16U mɑɑ nùn wurɑ wɛ̃ mɛ̀n sɑkɑ bɑ koo kɑ tɑbulu wurɑgii ko mi bɑ ko n dɑ Yinni Gusunɔ pɛ̃ɛ yiiye, mɑ u mɑɑ nùn sii geesu wɛ̃ u kɑ tɑbulu gɛɛ ko.
17Yen biru u mɑɑ nùn sɔ̃ɔsi nge mɛ bɑ koo kɑɑto donnuginu koosinɑ kɑ gbɛ̃ɑ kɑ nɔri yi bɑ kuɑ kɑ wurɑ geɑ kɑ sii geesugii, kɑ yin bɑɑyeren bunum,
18kɑ yɑ̃ku yee wurɑgiru mi bɑ ko n dɑ turɑre dɔ̃ɔ doke kɑ ten bunum. U mɑɑ nùn sɔ̃ɔsi nge mɛ bɑ koo nɑɑ kɛkɛ kɑ wɔllun kɔ̃sobun weenɑsibu koosinɑ kɑ wurɑ. Yin kɑsi yi ko n dɛriewɑ yi n Yinni Gusunɔn woodɑn kpɑkororu wukiri.

19Mɑ Dɑfidi u nɛɛ, Yinni Gusunɔn tiiwɑ u yenibɑ kpuron kpunɑɑ yoruɑ u mɑn wɛ̃. Mɑ u mɑn yen bwisi wɛ̃ n kɑ ye tubu.
20Yen biru, Dɑfidi u win bii Sɑlomɔɔ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ tii dɑm kɛ̃ɔ, kpɑ ɑ n wɔrugɔru mɔ, kpɑ ɑ se ɑ sɔmburu ko. A ku bɛrum ko, ɑ ku mɑɑ nɑndɑ. Domi Gusunɔ nɛn Yinni u ko n kɑ nun wɑ̃ɑ. U ǹ nun derimɔ, u ǹ mɑɑ nun biru kisimɔ sere win sɑ̃ɑ yee ten sɔmburu kpuro tu kɑ wiru goorɑ.
21Yɑ̃ku kowobu kɑ Lefibɑ wee bɑ bɔnu sɑ̃ɑ wuu wuukɑ bu kɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑrun sɔmɑ ko. Ǹ n sɑ̃ɑ yee ten bɑnɑn sɔ̃n nɑ, tɔmbu wee be bɑ sɔm bwese bwesekɑn kobu yɛ̃ bɑ mɑɑ tii wɛ̃ kɑ kĩru. Be kɑ wirugibu kɑ Isirelibɑ kpuro bɑ koo nun wiru kpĩiyɑ.