Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Hou Olelesu

1 Hou Olelesu 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina bagade Da:ibidi da Isala:ili fi ouligisu dunu huluane Yelusalemega gilisima:ne sia:i. Amaiba:le, fi ouligisu dunu huluane, Isala:ili soge eagene ouligisu dunu, sosogo fi ilia bisilua dunu, hina bagade amola egefelali, ilia liligi amola ohe fofoi ouligisu dunu, hina bagade diasu ouligisu dunu, dadi gagui wa:i ouligisu dunu amola mimogo dunu huluane, ilia da Yelusaleme moilai bagadega gilisi.
2Da:ibidi da ilia midadi aligili, amane sia:i, “Na na:iyado! Na sia:be nabima! Gode Ea Gousa:su Sema Gagili da ninia Hina Gode Ea emo ligisisu gala. Na da amo ligisima:ne, gasa bagade diasu gagumusa: dawa:i galu. Na da Ema nodoma:ne, agoai diasu gaguma:ne momagei.
3Be Gode da amo diasu na mae gaguma:ne sia:i. Bai na da dadi gagui dunu, amola na da dunu bagohame medole lelegei.
4Isala:ili fi ilia Hina Gode da na amola nagaga fi amo eso huluane Isala:ili fi ouligilaloma:ne ilegei dagoi. E da Isala:ili ouligima:ne, Yuda fi ilegei, amola Yuda fi amoga e da na ada ea sosogo fi ilegei.
5E da nama dunu mano bagohame i, amola na sosogo fi amoga E da Isala:ili (Hina Gode Ea Hinadafa soge) amo ouligima:ne, Soloumane ilegei.
6Hina Gode da nama amane sia:i, “Diagofe Soloumane, e da Na Debolo Diasu gagumu. E da Nagofe esaloma:ne, Na da e ilegei. Na da ea Eda agoane esalumu.
7E da Na Sema amola hamoma:ne sia:i amo nabawane hamonana. E da mae fisili, ea wali hamobe hou hamonanea, Na da ea ouligibi eso huluane dialoma:ne hamomu.”
8Amaiba:le, na fi dunu! Ninia Gode amola Hina Gode Ea Isala:ili fi dunu huluane gilisi da na ba:su dunu esala! Na da dilima gasa bagadewane hamoma:ne sia:sa! Dilia da Isala:ili soge noga:idafa eso huluane gaguiwane esaloma:ne, amola amo diligaga fifi misunu ilima hahawane dogolegele ima:ne, nini Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i liligi huluane, dilia gebewane nabawane hamonanoma.”
9Amola Da:ibidi da Soloumanema amane sia:i, “Nagofe! Na da dima gasa bagadewane sia:sa! Dia ada ea Gode noga:le dafawaneyale dawa:ma! Dia gasa huluane amoga, amola dia asigi dawa:su huluane amoga, Hina Godema fa:no bobogema amola Ea hawa: hamoma. Hina Gode da ninia asigi dawa:su amola ninia hanai liligi huluane dawa:. Di da Ema ahoasea, E da di hahawane laleguda:mu. Be di da E higasea, E da di fisidigimu amola di bu hame lamu.
10Noga:le dawa:ma! Hina Gode da di Ea hadigi Debolo Diasu gaguma:ne, ilegei dagoi. Amaiba:le, di gasa fili, gaguma!”
11Da:ibidi da Soloumanema, Debolo Diasu amola liligi ligisisu sesei, sesei huluane amola Hadigi Momei Sesei (amo ganodini ninia wadela:i hou gogolema:ne olofosu ba:sa), amo huluane ilegesu dedei, ema i dagoi.
12Amolawane, Da:ibidi da Debolo Diasu dogoa dibi fisi, sesei amo da dibi sisiga:mu, Debolo hawa: hamosu liligi ligisisu sesei amola hahawane iasu Hina Godema modale ligiagale i, amo ligisisu sesei, amo ilegesu dedei huluane Gode Ea A; silibu Hadigidafa da ema olelei, amo huluane e da Soloumanema i.
13Amolawane, Da:ibidi da gobele salasu dunu amola Lifai fi dunu ilia Debolo Diasu ouligisu hou amola Debolo hawa: hamosu liligi ouligima:ne hou ilegesu dedei, amo huluane Soloumanema i dagoi.
14E da silifa amola gouli amo da Debolo hawa: hamoma:ne lai, amo dioi defei Soloumanema olelei.
15E da gamali amola gamali bai, silifa fafai amoga ilia da agi ga:gi Godema imunusa: ligisi, amo hamoma:ne hou huluane Solouma:nema olelei.
17Amolawane, e da gouli amola silifa amoga ilia da guili nasu, faigelei, yaeya amola gaga hahamomu, amo dioi defei afae afae Soloumanema olelei.
18E da oloda amo da:iya ilia da gabusiga: manoma gobele salimu amola ougia hamoi liligi (Selabe) amo da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ga:lu agoane hamoi, amo gouliga hamoma:ne ilegei. E da amo hamoma:ne, gouli defei Soloumanema olelei.
19Hina bagade Da:ibidi da amane sia:i, “Amo hamoma:ne ilegesu hou huluane, Hina Gode da nama olelei dagoiba:le, na da amo dedene legei dagoi.”

20Hina bagade Da:ibidi da egefe Soloumanema amane sia:i, “Mae beda:ma amola gasa fili hamoma. Bai muni hawa: hamoma! Liligi afae da dia hawa: hamosu logo mae hedofa:ma:ma! Na da Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu, amola E da ali esalumu. E da di hame fisiagamu. E da di ouligilaleawane, di da Debolo Diasu gaguli dagomu.
21Na da gobele salasu dunu amola Lifai fi dunu amo Debolo Diasu ganodini hawa: hamoma:ne ilegei dagoi. Medenegi hawa: hamosu dunu amo da hawa: hamosu hisu hisu bagade dawa:, ilia da di fidimusa: hanaiwane momagele esala. Isala:ili fi dunu huluane amola ilia ouligisu dunu, ilia da dia hamoma:ne sia:i nabawane hamomu.”