Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SISIGA

1 SISIGA 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1David ese Israel ena heitatao taudia bona iduhu ta ta edia heitatao taudia, bona hanua pavapavana isiaina e lao heniva oreadia biagudia, bona daha bona sinahu lohiadia, bona hanua pavapavana mai natuna ida edia kohu bona edia boromakau iboudiai ireḡudia taudia, bona hanua pavapavana ena ruma itataona taudia, bona goada-herea taudia bona tuari manada taudia iboudiai, na e haboudia, Ierusalem ai.
2Bena King David e tore isi, eto. Tadikakagu bona egu orea taumui e, a kamonai henigu. Lalogu na hadaia dubu auta baina haginia nato, Iehova ena taravatu mauana baine heato gabuna bona eda Dirava aena ihadaina gabuna; bena ihaginina daladia na lailai.
3A Dirava ese e hamaorogu, eto: Dubu auta basio haginia, lau ladagu ena, badina be oi na tuari tauna, bona taunimanima raradia vada o hahebubu.
4Ḡau tamona, Iehova, Israel Diravana, ese tamagu ena ruma taudia iboudiai bogaragidia amo e abigu hidi, Israel baina lohiaia hanaihanai. Badina be ia ese Iuda e abia hidi, baine hegunalai, bona Iuda iduhuna amo lau tamagu ena ruma e abia hidi, bona tamagu natuna bogaragidia amo lau e lalo namo henigu, Israel idoinai baina lohiaia eto.
5Bona natugu mamaruanedia iboudiai bogaragidia amo (badina be Iehova ese natugu hutuma vada e henigu) ia ese lau natugu Solomon vada e abia hidi, Iehova ena basileia teronona latanai baine helai, Israel baine lohiaia.
6Ia ese e hamaorogu, eto: Oi natumu Solomon ese egu dubu bona egu maḡu baine haginidia, badina be vada na abia hidi, ia na lau natugu ai bainela, bona lau na ia tamana ai bainala.
7Bema ia ese egu haheḡani bona egu taravatu baine badinadia namonamo, asi dokona, hari ina dina ai e karamu heḡereḡerena, lau ese ena basileia baina haginia hanaihanai.
8Taunabunai, harihari Israel taudia iboudiai, Iehova ena hegogo taudia vairadiai, bona eda Dirava ena kamonai ai, Iehova, emui Dirava, ena haheḡani iboudiai ba badinadia bona ba tahudia, bena ina tano namona bavabia oiemu, bona ba rakatania, garana ahudia ai bainela ela bona hanaihanai.
9Bona oi, natugu Solomon e, tamamu ena Dirava enai ba manada, bona isiaina ba lao heni mai lalomu idoinai bona mai lalo-uramu idoinai; badina be Iehova ese taunimanima iboudiai lalodia e tahudiamu, bona lalo-hata bona lalo-hadai iboudiai na dibana. Boma tahua, vada ba davaria; a boma rakatania, ia ese baine negemu daure ela bona hanaihanai.
10Harihari nahuamu a tohoa, badina be Iehova ese vada e abimu hidi, helaḡa gabuna dubuna ba haginia. Ba goada, vada ba karaia.
11Bena David ese dubu raka-vareaina bona rumana, bona habou-habou daiutudia, bona atai daiutudia, bona laloma daiutudia, bona hebogahisi teronona daiutuna, ikaradia dalana e laloa hata ḡauna na ia natuna Solomon e henia;
12ma lalona ai e lalo hatalai ḡaudia iboudiai danu: Iehova ena dubu maḡudia, bona hagere-kau heḡeḡe daiutudia, bona Dirava ena dubu ena habou-habou daiutudia, bona herahia helaḡadia ihaboudia daiutudia;
13bona hahelaḡa taudia bona Levi taudia edia orea, bona Dirava ena dubu ḡaukaradia iboudiai; bona Iehova ena dubu lalona ḡaukaradia ḡaudia iboudiai,
14ḡaukara ta ta edia gold ḡaudia metaudia, bona ḡaukara ta ta edia silver ḡaudia metaudia;
15bona lamepa patadia, gold amo e kara ḡaudia, mai lamepadia ida, metaudia; lamepa patadia ta ta mai lamepadia ida edia gold metaudia, bona lamepa patana ta mai lamepana ida edia silver metaudia, lamepa patadia ta ta ena ḡaukara ena ḡaukara heḡereḡeredia;
16bona flaoa helaḡana patadia ta ta edia gold metaudia, bona silver patadia edia silver metaudia;
17bona gold ḡoeva-daena, kahi bona kibokibo bona kehere ikaralaidia; bona gold dihudia ta ta metaudia; bona silver dihudia ta ta metaudia;
18bona muramura mai bonadia patana, gold ḡoeva-daena amo e karaia ḡauna, metauna; bona hanidia e toi roro, Iehova ena taravatu mauana e goru ahu, kerubidia edia gold kariotana danu e laloa hata.

19Ini iboudiai na Iehova imana ena toretore ḡaudia ese e hahedinaraidia ḡoeva, ḡaukara iboudiai na bae hekara e helalo hatalai heḡereḡerena.
20Bena David ese natuna Solomon e hamaoroa, eto, Ba goada, ba boga auka, ba karaia. Basio gari, kudoumu basine hetaha, badina be Dirava Iehova, lauegu Dirava, na oi ida. Ia na basine lalomu rea bona basine rakatanimu, ela bona Iehova ena dubu gaukaradia iboudiai bae ore.
21A itaia, hahelaḡa taudia bona Levi taudia oreadia, Dirava ena dubu ḡaukaradia iboudiai ikaradia taudia; bona lalo-ura taudia iboudiai, ḡaukara idau-idau ikaradia mai dibadia taudia, na oi ida, ḡaukara idoinai lalonai; bona heitatao taudia bona taunimanima iboudiai ese oiemu haheḡani bae badinadia.