Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davidi Isaili kíaↄ kã̀aa Yelusalɛũ píi, Isaili bui kíaↄ ń zĩgↄ̃ↄ dↄaana pↄ́ lɛ́ zĩkɛɛ̀ↄ, zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄoↄ dↄaanaↄ ń gbɛ̃ↄn basↄobasↄoↄ dↄaanaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ dɛ kía ń a nɛgↄ̃ɛↄ àizɛɛ ziia ũↄ ń a ìwaↄ ń a nɛgↄ̃naↄ ń a gↄ̃ gɛ̀bɛɛↄ píi.
2Ɔ̃ kí Davidi fɛ̀lɛ zɛ̀ à mɛ̀: Ma gbɛ̃́ↄ, à swã́sɛmazi! Ma zɛò ma sↄ̃u mà kpɛdↄ Dii wá Lua bàakuawanↄ kpagolo pↄ́ dɛ aà gbadibↄ ũɛ, ↄ̃ ma sↄu mà ń a dↄao.
3Ɔ̃ Lua òmɛɛ i kɛ mámɛ mà kpɛ́pi dↄɛo, asa zĩgↄ̃n ma ũ, ma gbɛ̃dɛ̀dɛ dasidasiɛ.
4Ń beeo Dii wá Isailiↄ Lua ma sɛ ma bɛdeↄ guu, kɛ́ mapi ń ma buiↄ wàↄ dɛ Isailiↄ kía ũ gↄↄpiiɛ. À Yuda sɛ̀ yãa dↄaana ũ, ↄ̃ à ma bɛdeↄ sɛ̀ aà buiↄ guu. À kàaàgu, ↄ̃ à ma kpa Isailiↄ kía ũ.
5Dii ma gba nɛgↄ̃ɛↄ dasi, ↄ̃ à Salomↄↄ sɛ̀ ń guu, à aà kpà kpala pↄ́ a dìlɛ Isailiↄnɛu.
6A òmɛɛ à mɛ̀: N nɛ́ Salomↄↄ mɛ́ a kpɛdↄmɛɛ ń a uao, asa ma aà sɛ̀ ma nɛ́ ũɛ, míↄ dɛ aà mae ũ.
7Tó a ma yãdilɛaↄ ń ma ikoyãↄ kũa lá a kũa gbãwa, má tó aà kpala àↄ ku gↄↄpiiɛ.
8Ma gbɛ̃́ↄ, ma naɛ́ wá Luazi Isailiↄ bui pↄ́ kãaaa Dii aɛↄ wáa píi, àↄ tɛ Dii wá Lua yãdilɛaↄi ń laaio, kɛ́ àↄ ku bùsu maaɛ beeu, i gↄ̃ á buiↄnɛ e gↄↄpii.
9Mpi sↄ̃, ma nɛ́ Salomↄↄ, ǹyↄ̃ ma Lua dↄ̃, ní zↄbleɛ̀ ń nↄ̀sɛmɛndoo teasisai, asa Dii ì wá sↄ̃ yↄɛ à wá làasooↄ ń yã́ pↄ́ wa zɛòↄ dↄ̃. Tó n aà kĩ́i wɛ̀ɛlɛ, ńyↄ̃ aà e. Tó n pãkpàaàzi sↄ̃, à gìnzin we e gↄↄpii.
10Ǹyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ Dii n sɛ ǹ kpɛdↄɛ a kúkĩi ũɛ. Sↄ̃dilɛ, ní zĩpi kɛ.
11Ɔ̃ Davidi Lua kpɛ́ ń a kpɛɛlɛo taa pↄ́ a kɛ̀ taalau kpà a nɛ́ Salomↄↄwa ń a làasiↄ ń a kpɛa pↄ́ kú musu ń zĩ́lɛoↄ ń a duunkɛ̃makĩio.
12Yã́ pↄ́ kú aà sↄ̃u Dii ua ń a kpɛ́nɛ pↄ́ liaaiↄ musu, à a taataa pↄ́ a kɛ̀ taalau kpàwà lↄ: Lua kpɛ́pi làasiↄ, pↄ́ pↄ́ wì Lua gba kálɛkĩiↄ,
13Dii kpɛ́ zĩkɛbↄↄ ń lá wa sa'onaↄ ń Levii bui gãliↄ dilɛdilɛ aa Dii kpɛ́ zĩ kɛo.
14À vua ń ã́nusu pↄ́ wa zĩkɛbↄpiↄpiò gbia dìlɛdilɛ:
15Vua dauↄ ń a filiaↄ, ã́nusu dauↄ ń a filiaↄ,
16vua táabũnu pↄ́ wì pɛ̃ɛ kálɛwàↄ, ã́nusu táabũnuↄ,
17vua saaↄ, au'ɛlɛbↄ pↄ́ wa pì ń vuaoↄ, vua loↄ, vua taↄ, ã́nusu taↄ
18ń tulaletikatɛakĩi pↄ́ wa pì ń vuao. À vua malaika gã̀sĩade pↄ́ an gã̀sĩa aↄ pooa Dii bàa kua ń Isailiↄ kpagoloa aà zĩkasↄ̃go ũ taa pↄ́ a kɛ̀ taalau kpàwà lↄ.

19Davidi mɛ̀: Ma yã́piↄ taa dàlau píi, asa Dii gbãa mↄ̀a à ma wɛ́ kɛ̃̀mɛɛɛ.
20Ɔ̃ Davidi ò a nɛ́ Salomↄↄɛ: Sↄ̃dilɛ, zĩpi kɛ ń wↄ́ↄo. Ńsu to vĩa n kũo. Ńsu bílikɛo, asa Dii ma Lua a pãkpanzio, a n to weo. Aↄ kunnↄɛ e ǹ gɛ ǹ kpɛ́ zĩpi midɛò.
21Sa'onaↄ ń Levii buiↄ gãliↄ ku sↄu guu wà Dii kpɛ́pi zĩ kɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ aa gↄ̃i vĩ mɛ́ an pↄ gbàↄ kunnↄ aa zĩpi kɛ. Gbɛ̃́pii ń ń kíaↄ aa n yãma.