Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - 1 Crónicas

1 Crónicas 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1David Jerusalén-neggweburgi bela we-Israel-dummagan-onmaksad: Israel-dulemar-e-dummagan-negsedimalad, Israel-wagan-sogambe-gakabogwad-e-dummagan (12), sorda-bila-onomalad-danar-danar-bukwad-e-dummagan, reyga-muchub-muchub-arbamalad, sordamar-bila-onomalad-milibalid-e-dummagan (1,000), sorda-bila-onomalad-e-dulataled-e-dummagan (100), bela-nainu-dakmalad-e-dummagan, reyga-ibmar-durgan-dakmalad-e-dummagan, rey-machimala-e-ibmar-dakmalad-e-dummagan, reyneggi dule-arbamalad-e-dummagan, dule-gandikmalad, degi, e-sordamar-bur bulegan, David bela we-dulemar-onmaksad.
2Degidgi, Rey-David gwisguded, agi geb sogded: “Gwenadgan, nue an-itomalo. Sordamar, nue an-itomalo. An Bab-Dummadse-goled-neg-soboye an sogsanad, agi Bab-Jehová-Dadganbo-Igar-Maid-Ulu sigegar. Degi, Bab-Jehová egi nue-mai mag-itolebaligar. Bela an ibmar guakwaa urbisgusanad.
3Degi-inigwele, Bab-Dummad anga sogsad: ‘Be bila-onosad-dulesoggu, be ablis-bukidar eosadsoggu, bee, be anga anse-goled-neg sobosurye.’
4”Degi-inigwele, Israel-e-Bab-Dummad-Jehová an-gwenadgan-abargi Israel-reyga degisadegu-megega an-sunonikid. Agala, Bab-Jehová, e-Israel-dulemar-seegala, Judá-sunonikid. Degi, Judá-wagan-abargi, an-gwenadgan-sunonikid. Deginbali, an-iamar-abargi Israel-yargi reyga-megega an-sunonikid.
5Deginbali, Bab-Jehová, masmala-bukidar-anga-uksad-abargine, rey-gangi-sigegala, degi, Israel-yar-seegala, an-machi-Salomón-sunonikid.
6”Degine, Bab-Jehová anga sogsabalid: ‘Be-machi-Salomón anse-goled-neg, degi, neg-ubebmar anga soboedye. Ar we-machi, an-machiga an na imakoye, degi, e-babyob an gunonikoye.
7Ar Salomón, igi emi-iba an-Igar-Maidba nanadii, igi an-gayaburba-maidba nanadibali, ar deyob-nanadiile, e-yar-seoed an ega bar-ogannogoye, degisadegu reyga megoye.’
8”Emide, bela Israel-dulemar, Bab-Jehová-dulemar-gued-bukwadi, anmar-sunmaknaid anmar-itobukwad. Degisoggu, we-ibagine, wemar-asabin, bemar bela Bab-Dummad-Jehová-Igar-sogmaidba be ibsamalo, eba be dobekwaa nanamalo. Ar unnila deyobi, geb be we-yar-nuedgi nabir gudii gumaloed, degi, deyob geb bee, be-mimmiganga we-yar degisadegu be obemarbaloed.
9”Emisgi, Salomón, be an-machi-guedgi, be an-Bab-Dummad be mag-dake nanaergebed. Innikigwadba ega be arbaergebed, gandikidgi, degi, weligwaledgi eba be ibsaergebed. Ar Bab-Jehová dule-binsaed bela wissoggu, dule ibmar-imakbiele, bela magasar-daked. Ar be Bab-Jehová-nue-ami-sogele, e-amiega be-imakoed. Ar be Bab-Jehováʼba ibsasurdibe, Bab-Jehová degisadegu be-obanoed.
10Mer be iego, Bab-Jehová ega ese-goled-neg-sobega be-onug-imaksad. Degisoggu, gandik na be imako, ega be ese-goled-neg sobsun.”
11Degidgi, David e-machi-Salomónʼga neg-soblegoed-garda uksad: Bab-Dummadse-goled-negyaba e-ubeb-soblegoed-garda. E-negmar-soblegoed-garda. Ibmar-nuegan-saboleged-neg-soblegoed-garda. Neg-aila-nika-soblegoed-garda. Negyaba-dulemar-ambikued-soblegoed-garda, degi, Bab-Dummad-dulemarbo-igar-naboged-neg soblegoed-garda. David, a-gardamar e-machi-Salomónʼga uksad.
12Deginbali, David, deyopira we-negmar-sobega, e-gardamar-sobaled uksabalid: Bab-Jehováʼse-goled-neg-imba-sobaled-garda, e-ambikuleged-negmar-dikarbalid-sobaled-garda, Bab-Dummadse-goled-negga manimar-saboleged-neg-sobaled-garda, degi, ibmar-nuegan-swilidikid-ambikuleged-neg-sobaled-garda uksad.
13Rey-David, deyopira dule-irwa-Bab-Dummadse-gormaladga, degi, Levita-dulemarga, bela Bab-Jehová-neggi danar-danar-arbaega igar mesisad, degi, Bab-Jehováʼse-goled-neggi-ibmar-ebulemaladga igar mesisbalid.
14Deginbali, e-machi-Salomónʼga ormar-ichesur, manimar-ichesur uksabalid, adi, Bab-Dummadse-goled-neggi-ibmar-ebulemalad orbi-sobega, degi, manibii-sobegar.
15Deginbali, gwallu-sigmalad ebulegega, soblegega or, degi, mani uksad: Gwallu-sigmalad-orbi-soblegegala, e-gwallumar-orbi-soblebaligala, unnitiba or-uksad. Degi, gwallu-sigmalad-manibi-soblegegala, e-gwallumar-manibi-soblebaligala, unnitiba mani-uksabalid.
16Amba deyobi, David, ormar uksabalid, mesemar-madu-ambikued ilibali orbi-soblegegar. Deyob manimar uksabalid, mesemar-madu-ambikued ilibali manibii-soblebaligar.
17David, we-ibmar-soblegega ormar uksabalid: Wesar-iko, nog-dummagan, dii-sied. Or-nog-iliba na-e-aidikuedba-soblegega or uksad, mani-nog-iliba na-e-aidikuedba-soblegega mani-uksabalid.
18A-ukinbali, we-ibmar-soblegega unnitiba or-uksabalid: Ina-wawadik-ogumakar-ukleged-ailaga, degi, baliwitur-querubin-seed-ur-sobega uksad. We-querubinʼde, Bab-Jehová-Dadganbo-Igar-Mesisad-Ulu-birgi e-sakan nallaa gwisguoed.

19David sogded: “Bela we-ibmar-soblegoed, Bab-Jehová-e-ibmar-sogedba narmaklesad. Adi, ibmar-soblegoed magar-ito an-imakegar.”
20David a-uki, e-machi-Salomónʼga sogdebalid: “Gandik na be imako, mer galakuo. Be-arbaed na be imako, Bab-Dummadse-goled-neg be sobo. Mer dobguo, mer be niga-galakuo. Ar an-Bab-Dummad-Jehová beba gudii guoed, begi banguosulid. Ese-goled-neg-oguedse beba gudii guoed.
21”Degine, dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad, Levita-dulemar, wegi guakwa bukwamalad. Wemar, Bab-Dummadse-goled-neg-sobedgi arbamaloed. Wemar, be-bendakegala, bela ibmar-soblegedgi be-walik gudimaloed. Deginbali, dule-bela-ibmar-soblegedgi-nergumalad be-bendakmarbaloed. Girmar-dummagan, degi, bela dulemar, be-sogedba ibmar-imakdii gumaloed.”