Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gitigom ni David sa Jerusalem ang tanang mga opisyal sa Israel: ang mga opisyal sa mga tribo, ang mga opisyal sa mga pundok nga nag-alagad sa hari sa ilang gitakda nga buluhaton, ang mga komandante sa liboan ug gatosan, ang mga tigdumala sa tanang kabtangan ug sa mga gipanag-iyahan sa hari ug sa iyang mga anak nga lalaki, ug ang mga opisyal ug ang mga manggugubat, lakip ang mga labing hanas kanila.
2Unya mitindog si David ug miingon, “Patalinghogi ako, akong mga kaigsoonan ug akong katawhan. Ako kining katuyoan nga magtukod ug templo alang sa sudlanan sa kasabotan ni Yahweh; usa ka tumbanan alang sa atong Dios, ug naghimo ako ug pagpangandam aron matukod kini.
3Apan miingon ang Dios kanako, 'Dili ikaw ang magtukod sa templo alang sa akong ngalan, tungod kay usa ka man ka tawong manggugubat ug nakaula ug dugo.'
4Apan si Yahweh, ang Dios sa Israel, nagpili kanako gikan sa banay sa akong amahan nga mahimong hari sa tibuok Israel hangtod sa kahangtoran. Gipili niya ang tribo sa Juda ingon nga pangulo. Sa tribo sa Juda, ug sa panimalay sa akong amahan, sa tanang mga anak nga lalaki sa akong amahan, gipili niya ako nga mahimong hari sa tibuok Israel.
5Gikan sa daghang mga anak nga mga lalaki nga gihatag kanako ni Yahweh, gipili niya si Solomon, ang akong anak nga lalaki, aron molingkod sa trono sa gingharian ni Yahweh, sa tibuok Israel.
6Miingon siya kanako, 'Si Solomon nga imong anak nga lalaki mao ang magtukod sa puluy-anan ug sa akong mga hawanan, kay gipili ko siya nga mahimong akong anak, ug mahimo niya akong amahan.
7Ipatunhay ko ang akong gingharian hangtod sa kahangtoran, kung magpabilin siya sa pagtuman sa akong mga mando ug mga kasugoan, sama kanimo niining adlawa.'
8Busa karon, sa atubangan sa tanan sa Israel, niining panagtigom alang kang Yahweh, ug sa presensya sa atong Dios, kinahanglan nga tipigan ninyong tanan ug tumanon ang tanang mga mando ni Yahweh nga inyong Dios. Buhata kini aron nga mapanag-iya ninyo kining maayong yuta ug ibilin kini ingon nga panulondon sa mosunod ninyong mga anak hangtod sa kahangtoran.
9Alang kanimo, Solomon nga akong anak, tumana ang Dios sa imong amahan, ug alagari siya sa tibuok mong kasingkasing ug sa masinugtanong espiritu. Buhata kini tungod kay nagasusi si Yahweh sa tanang mga kasingkasing ug nasayod sa matag tinguha nga gihunahuna sa matag usa. Kung mangita ka kaniya, mahikaplagan mo siya, apan kung mobiya ka kaniya, isalikway ka gayod niya sa dayon.
10Hinunoa nga gipili ka ni Yahweh aron sa pagtukod niini nga templo ingon nga iyang balaang dapit. Pagmalig-on ug buhata kini.”
11Unya gihatag ni David ngadto kang Solomon nga iyang anak nga lalaki, ang mga plano alang sa pagbuhat sa portico sa templo, ang mga gambalay sa templo, ang mga lawak nga tipiganan, ang mga lawak sa hataas, ang mga lawak sa sulod, ug ang lawak diin nahimutang ang balaang sudlanan sa kasabotan.
12Gihatag niya kang Solomon ang mga plano nga iyang gihimo alang sa mga hawanan sa puluy-anan ni Yahweh, ang tanang nakapalibot nga mga lawak, ang mga lawak nga mga tipiganan sa puluy-anan sa Dios, ug sa mga bahandi alang sa mga butang nga gipanag-iyahan ni Yahweh.
13Gihatagan niya siya ug mga lagda alang sa mga pundok sa mga pari ug sa mga Levita, alang sa mga gisangon nga mga katungdanan alang sa pag-alagad sa puluy-anan ni Yahweh, ug alang sa tanang mga butang sa pag-alagad sa puluy-anan ni Yahweh.
14Gihatagan niya siya sa gidaghanon sa tanang bulawan nga mga sudlanan sa kada matang sa mga buluhaton ug sa tanang mga plata nga mga sudlanan, alang sa tanang mga butang sa matag matang sa buluhaton.
15Kini nga mga detalye gihatag pinaagi sa kabug-aton, lakip ang mga detalye sa patunganan sa lampara nga bulawan ug sa mga lampara nga bulawan, ang mga detalye pinaagi sa kabug-aton sa matag patunganan sa lampara, alang sa mga lampara, alang sa mga patunganan sa mga lampara nga plata, ug mga detalye alang sa galamiton sa matag patunganan sa lampara.
16Naghatag siya sumala sa kabug-aton sa bulawan alang sa mga lamesa sa tinapay sa presensya, alang sa matag lamesa, ug sumala sa kabug-aton sa plata alang sa mga lamesa nga plata.
17Naghatag siya sumala sa kabug-aton sa lunsay nga bulawan alang sa mga tinidor sa karne, sa mga planggana, ug sa mga kopa. Naghatag siya sumala sa kabug-aton sa matag panaksan nga bulawan, ug sumala sa kabug-aton sa matag panaksan nga plata.
18Naghatag siya sumala sa kabug-aton sa lunsay nga bulawan alang sa halaran sa insenso, ug bulawan alang sa desinyo sa kerubim nga nagbukhad sa ilang mga pako ug nagtabon sa sudlanan sa kasabotan ni Yahweh.

19Miingon si David, “Gisulat ko kini sama sa gidikta ni Yahweh kanako ug gipasabot niya ako mahitungod sa desinyo.”
20Miingon si David kang Solomon nga iyang anak nga lalaki, “Pagmalig-on ug pagmaisogon. Buhata ang buluhaton. Ayaw kahadlok o kabalaka, kay si Yahweh nga Dios, nga akong Dios, mag-uban kanimo. Dili siya mobiya kanimo ni magpasagad kanimo hangtod nga matapos ang tanang buluhaton sa templo ni Yahweh.
21Tan-awa, ania ang mga pundok sa mga pari ug sa mga Levita alang sa buluhaton sa templo sa Dios. Magauban sila kanimo, uban sa mga masinugtanon ug hanas nga kalalakin-an, aron sa pagtabang sa buluhaton ug sa pagbuhat sa pag-alagad. Andam sa pagsunod sa imong mga mando ang mga opisyal ug ang tanang katawhan.”