Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - NARONAA

NARONAA 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Balamu pì Balakinɛ: Ǹ gbagbaki bomɛnɛ la mɛ̀n suppla, ǹ sumɛnɛ kũ zùsanↄ mɛ̀n suppla kũ sãkaronↄ mɛ̀n suppla.
2Balaki kɛ̀ lákũ Balamu ònɛ nà, akũ ò sa ò kũ zùsaao kũ sãkarooo gbagbaki pìnↄa pínki.
3Akũ Balamu pìnɛ: Ǹ zɛ n sa'opↄi. Mani gɛ́ mà gwa tó Dikiri ni su yã omɛnɛ, mani yã kũ ani omɛnɛ onnɛ. Akũ à gɛ̀ɛ à zɛ̀ gulei gbáagbaaa.
4Luda sù à a lè, akũ Balamu pìnɛ: Ma gbagbaki bò mɛ̀n suppla, akũ ma sa òḿma pínki kũ zùsaao kũ sãkarooo.
5Dikiri yã dànɛ a lɛ́n, akũ à pì: Ǹ ɛra ǹ gɛ́ ǹ Balaki le ǹ onɛ lákũ ma dànnɛ nà.
6Akũ à ɛ̀ra à gɛ̀ɛ à a lè zɛna a sa'opↄi kũ Mↄabu kínanɛnↄ ń pínki,
7akũ à yã kũ à èe ò à pì: Mↄabunↄ kína Balaki ma sisi Siria bùsun, akũ ma bo ifãboki kpa kpinↄ kĩnaa ma su. À pì mà boarɛ Isarailanↄ kpɛ, mà su mà sa vãni oarɛ Yakubu buri pìnↄnɛ.
8Mani kɛ dera mà gbɛ̃ kũ Luda dí ń káronↄ káa? Mani kɛ dera mà bo gbɛ̃ kũ Dikiri dí bo ń kpɛronↄ kpɛɛ?
9Zaa kpi mìsↄ̃ntɛa matɛni ń e, zaa gu lei musu matɛn wɛ́ sińlɛ. Gbɛ̃ pìnↄn kú ńdona, ò ń zĩda dìtɛ ńdona kũ buri pãndenↄ.
10Yakubu burinↄn dasi lán bùsu'atɛ̃ bà, oni fↄ̃ ò Isarailanↄ naro ò ń lɛ́ dↄ̃ro. Luda tó ma ga gↄ̃ de lán a gbɛ̃nↄ pↄ́ bà, ma lakana gↄ̃ de lán ń pↄ́ bà.
11Akũ Balaki pìnɛ: N kɛ̀mɛnɛ deran gwee? Ma su kũnwo de ǹ ma ibɛrɛnↄ kámɛnɛ, akũ sa manan n òńnɛ yá?
12À wèa à pì: Yã kũ Dikiri dàmɛnɛ ma lɛ́nn mani oroo?
13Balaki pìnɛ: Ǹ mↄ́ ò gɛ́ gu pãndea, gu kũ ĩni ń en. Ǹ ń kámɛnɛ gwe, zaakũ ń kpadomɛ ĩni e, ĩni ń e ń pínkiro.
14Akũ à gɛ̀ɛ kãao gudãkpãrinↄ buran Pisiga kpi mìsↄ̃ntɛa. À gbagbaki bò gwe mɛ̀n suppla, akũ à sa òḿma pínki kũ zùsaao kũ sãkarooo.
15Akũ Balamu pìnɛ: Ǹ zɛ n sa'opↄi la, mani gɛ́ mà a le gwe.
16Akũ Dikiri sù à yã dànɛ a lɛ́n, akũ à pìnɛ: Ǹ ɛra ǹ gɛ́ ǹ Balaki le ǹ onɛ lákũ ma dànnɛ nà.
17Akũ à ɛ̀ra à gɛ̀ɛ à a lè zɛna a sa'opↄi kũ Mↄabu kínanɛnↄo. Balaki a là à pì: Dikiri pì deramɛɛ?
18Akũ à yã kũ à èe ò à pì: Zipo nɛ́ Balaki, ǹ sã kpá ǹ ma yã ma!

19Luda bi bisãsirinlo kũ à gbasa à ɛ́kɛ to, àdi nɛ̀sɛ litɛ lán bisãsiri bàro. Ani gí yã kũ à ò kɛi yá? Ani gí lɛ́ kũ à gbɛ̃̀ńnɛ papai yá?
20À pìmɛnɛ mà sa mana ońnɛmɛ. À arubarikaa dàńgu, mani fↄ̃ mà gíro.
21Mádi yã vãni ke e Yakubu burinↄaro, mádi yã'ũmmana ke e Isarailanↄaro. Dikiri ń Luda kú kũńwo, òdi a kíkɛ tↄ́ sɛ́ lei ń tɛ́.
22Luda ń bↄ́tɛ Misila, ò gbãna vĩ lán zùsɛ̃ntɛ bà.
23Oni fↄ̃ ò pↄ́ da Yakubu burinↄaro, oni fↄ̃ ò àlesi bɛ̃̀nɛ kpá Isarailanↄnɛro. Zaa gbãra onigↄ̃ o ń yã musu, yã kũ Luda kɛ̀n gwe.
24Buri pìi dì futɛ lán músuda bà, àdi a zĩda bi lán músusaa bà. Àdi wútɛro ari à gɛ́ pↄ́ kũ à só, ari à gɛ́ pↄ́ kũ à dɛ̀nↄ aru mi.
25Balaki pìnɛ: Ǹsun ń káro. Ǹsun sa mana ońnɛ sero.
26Balamu pìnɛ: Mádi onnɛ kũ yã kũ Dikiri dàmɛnɛn mani oroo?
27Balaki pì Balamunɛ: Ǹ mↄ́ sà, mani gɛ́ kũnwo gu pãnden. Òdigↄ̃ dↄ̃ro tó ani kɛ Ludanɛ ǹ gbɛ̃ pìnↄ kámɛnɛ gwe sà.
28Akũ Balaki gɛ̀ɛ kãao Peo kpi musu kũ à arɛ dↄ gbárannaa.
29Balamu pìnɛ: Ǹ gbagbaki bomɛnɛ la mɛ̀n suppla, ǹ mↄmɛnɛ kũ zùsanↄ mɛ̀n suppla kũ sãkaronↄ mɛ̀n suppla.
30Balaki kɛ̀ lákũ à ònɛ nà à sa òḿma kũ zùsaa pìnↄ kũ sãkaroo pìnↄo.