Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yatɛne

Yatɛne 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Balami yi a fala Balaki xa, a naxa, “Saraxa gande solofere rafala n xa be, i yi tura solofere nun konton solofere yitɔn n xa.”
2Balami naxan fala, Balaki yi na liga. Balaki nun Balami yi tura keden nun konton keden ba saraxan na saraxa gandene birin fari.
3Balami yi a fala Balaki xa, a naxa, “Ti i ya saraxa gan daxine fɛma be. N tan xa n masiga i ra. Waxatina nde Alatala fama nɛn n fɛma. A na naxan yita n na, n na a ralima i ma nɛn.” A yi siga geyana nde xuntagi.
4Ala yi fa Balami ralan. Balami yi a fala a xa, a naxa, “N bata saraxa gande solofere rafala, n bata tura keden nun konton keden ba saraxan na e birin fari.”
5Alatala yi falan so Balami dɛ, a naxa, “Xɛtɛ Balaki fɛma, i yi ito fala a xa.”
6A yi xɛtɛ a fɛma. A yi tixi a saraxa gan daxine dɛxɔn e nun Moyaba kuntigine birin.
7Balami yi waliyiya falane ti, a naxa, Balaki bata n nafa sa keli Arami yi, Moyaba mangan bata n nafa sa keli sogeteden geyane ma. A yi a fala, a naxa, “Fa, i fa Yaxuba bɔnsɔnna danga n xa! I fa gbalo falane ti Isirayila bɔnsɔnna xili ma!”
8Koni, n tan xa ne danga di, Ala mi naxanye dangaxi? N tan xa gbalo falane ti ne xili ma di, Alatala mi gbalon nagidixi naxanye ma?
9N tixi gɛmɛne xuntagi, n na e toma. N tixi geyane fari, n na e matoma. Yamani ito a danna, a mi siyaan bonne yɛ.
10Yaxuba bɔnsɔnna gbo alo gbangbanna, nde nɔɛ Isirayila kaane fɔxɔ kedenna naaninden yatɛ? N fan xa faxa tinxin muxune yɛ, N naɲanna xa liga alo e gbeena!
11Balaki yi a fala Balami xa, a naxa, “I nanse ligaxi n na? N faxi i ra nɛn alogo i xa n yaxune danga, koni i dubama e xa nɛn tun!”
12A yi a yabi, a naxa, “Alatala naxan soxi n dɛ, n mi lan n na fala ba?”
13Balaki yi a fala a xa, a naxa, “En siga yire gbɛtɛ yi, i mɔn sa e toɛ dɛnaxan yi. I e fɔxɔ kedenna toma nɛn. I mi a birin toɛ. I yi e danga n xa mɛnni.”
14A yi a xali Sofimi a xɛɛn ma Pisiga geyaan xuntagi. A yi saraxa gande solofere rafala mɛnni, a yi tura keden nun konton keden ba saraxa gandene birin fari.
15Balami yi a fala Balaki xa, a naxa, “Ti i ya saraxa gan daxine dɛxɔn be, n tan xa siga Ala ralandeni mɛnni.”
16Alatala yi fa Balami yɛtagi, a yi falan so a dɛ, a naxa, “Xɛtɛ Balaki fɛma, i yi ito fala a xa.”
17A yi xɛtɛ a fɛma, a yi tixi a saraxa gan daxine dɛxɔn e nun Moyaba kuntigine. Balaki yi a maxɔdin, a naxa, “Alatala nanse falaxi?”
18Balami yi waliyiya falane ti, a naxa, Balaki keli, i n xuiin mɛ! I tuli mati n na Siporo a dii xɛmɛna!

19Muxu mi Ala ra, a wulen fala, Adamadi mi a ra, a nimisa. A naxan falaxi, a mi na ligɛ ba? A na falan naxan ti, a mi na rakamalɛ ba?
20A duban nan soxi n yii lan e ma. A barakan sa e yi. N mi nɔɛ na maxɛtɛ.
21A mi fe ɲaxin toma Yaxuba bɔnsɔnni. A mi fe xɔlɛn toma Isirayila yi. Alatala, e Ala e tagi. E fan a mangayaan matɔxɔma.
22Ala nan faxi e ra sa keli Misiran yi, a nɔɔn tima e xa alo burunna ɲingena.
23Kɔɛrayaan mi sese nɔɛ Yaxuba bɔnsɔnna xili ma. Serikariyaan mi nɔɛ sese ra Isirayila xili ma. A falama nɛn e ma na waxatini, “A mato, Ala naxan ligama!”
24Siyani ito kelima nɛn alo yatana. E bata e yitɔn alo yatana naxan mi a sama fɔ a na xɔɔyi seen don, fɔ a na sube suxine wunla min.
25Balaki yi a fala Balami xa, a naxa, “Xa i mi a dangama, hali i nama duba a xa de!”
26Balami yi Balaki yabi, a naxa, “N mi yi a fala i xa ba, n naxa, ‘Alatala na naxan fala, n na nan ligama?’ ”
27Balaki yi a fala Balami xa, a naxa, “En siga yire gbɛtɛ yi. Yanyina nde Ala tinma nɛn i xa e danga n xa mɛnni.”
28Balaki yi Balami xali Peyori geyaan xuntagi, dɛnaxan yɛɛ rafindixi tonbonna ma.
29Balami yi a fala Balaki xa, a naxa, “Saraxa gande solofere rafala n xa be, i yi tura keden nun konton keden yitɔn n xa.”
30Balami naxan fala, Balaki yi na liga. A yi turaan nun kontonna ba saraxan na saraxa gandene birin fari.