Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Hisabu

Hisabu 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Balaamu nakamlonjela Balaki, “Nzenjele honhu saba ha kulavila nhambiko hamba ungalile mibuguma saba na ming'holo milume saba.”
2Balaki nakadita kota Balaamu navyoyalonjile. Lelo nawalavya mchanya mwa chila honhu ha kulavila nhambiko ibuguma limwe na ing'holo ilume limwe.
3Hamba Balaamu nakamlonjela Balaki, “Upone hano behi na nhambiko ya hegwe ya kulakazwa, nani ndute. Hanji Mkulu Nguluwi koting'hana na heni. Choneche choyondajila ndokuya kukulonjela.” Lelo Balaamu nakaluta yaliyeka mchanya mwa chinhembenhembe cha chidunda.
4Nguluwi nakating'hana na heye. Balaamu nakamlonjela, “Mbika goya honhu saba ha kulavila nhambiko na kulavya nhambiko ya ibuguma limwe na ing'holo ilume limwe mchanya mwa honhu ha kulavila nhambiko.”
5Mkulu Nguluwi nakamha Balaamu ulonzi woyalinguganigwa kulonga na kumlonjela yahiluche kwa Balaki.
6Balaamu nakahiluka na nakamfika yemile bahala habehi na nhambiko ya heye ya kulakazwa, hamwe na vilongozi weng'ha wa Moabu.
7Balaamu nakamha Balaki ulonzi wa heye, nakalonga, “Balaki nakengala hano kulawa Alamu, ena, mndewa wa Moabu nakengala kulawa vidunda vya kolilawilaga isanya. ‘Uye uwapanjile wanhu wa Yakobo kwa chiwalo cha heni, ena, uye uwalonje vibi Waisilaeli!’
8Ila ndompanjila ndaze munhu yawele Mkulu Nguluwi hambe yampanjile? Ndowalonga ndaze vibi wanhu wawele Mkulu Nguluwi hambe yawalonje vibi?
9Kulawa kuli vinhembenhembe vya mitalawe nandiwona, kulawa mchanya mwa vidunda ndanguwasunjilila. Awo wanhu walingikala waliyeka, hawalingilola kota wanhu wa isi zinji.
10Yalihi yoweza kuwawaza wanhu wa Yakobo kwa ndaze navyowawele wenji lukami, ama yoweza kuwaza honhu ha kane ha Waisilaeli? Hondibagama ndiwe kota munhu yatanganiche, kota Waisilaeli.”
11Aho Balaki nakamlonjela Balaamu, “Nakunditila choni? Ndikugala hano leka uwapanjile wang'honyo wa heni, ila hegwe kwanguwatambichiza!”
12Balaamu nakamlonjela Balaki, “Ndanguganigwa kulonga ulonzi wa Mkulu Nguluwi hela.”
13Hamba Balaki nakamlonjela Balaamu, “Tulute honhu hanji hawele koweza kuwona, ila kowona wamwenga wa hewo hela, howeza kuwona weng'ha. Hamba, aho kowapanjila kwa chiwalo cha heni.”
14Ahyo Balaki nakamhola Balaamu kuli mgunda wa Sofimu, mchanya mwa chinhembenhembe cha chidunda cha Pisiga. Aho nakazenga honhu saba ha kulavila nhambiko na kulavya nhambiko mchanya mwake, nhambiko ya ibuguma limwe na ing'holo ilume limwe.
15Balaamu nakamlonjela Balaki, “Upone hano behi na nhambiko ya hegwe ya kulakazwa, nani ndute kula kumwambu kiting'hana na Mkulu Nguluwi.”
16Mkulu Nguluwi nakating'hana na Balaamu, nakamha ulonzi woyolonga, na kumlonjela yahiluche kwa Balaki.
17Lelo Balaamu nakahiluka, nakamfika Balaki yemile habehi na nhambiko ya heye ya kulakazwa hamwe na vilongozi weng'ha wa Moabu. Balaki nakamuuza, “Mkulu Nguluwi nakakulonjela choni?”
18Aho, Balaamu nakamlavila Balaki ulonzi wa heye. “Wime Balaki, uhuliche, unyhulichize gwa mwana wa Sipoli.

19Nguluwi hawele munhu, yalonje udesi, ne munhu yagaluse kijesa kwa heye! Ndaze, kolagana na wanhu chinhu na yaleche kudita, ama yalonje chinhu na yaleche kweneza?
20Ulole, mhegwa mzilo wa kutambichiza, na heye nakatambichiza, heni siweza hebu kugalusa.
21“Mkulu Nguluwi hawonile wihe wa wana wa Yakobo, ne kulema kwa hewo wana wa Isilaeli. Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hewo ka hamwe na hewo, heye nakabochelaga lutogo lwa wandewa.
22Nguluwi nayawaholile kulawa Misili, naketwanza na wang'honyo wa hewo kota ibogo.
23Ndangukomya, uhawi hauweza hebu kuwasumya wanhu wa Yakobo, ne upanjilo kwa wanhu wa Isilaeli. Lelo wanhu wolonga, kuwala Isilaeli, ‘Mlole vinduzanduza vyoyaditile Nguluwi!’
24Ulole, kota isimba idala nawenuka, kota isimba ilume wangwima, Waisilaeli hawokwesela mbaka webate chila chowalinguwinga, na kunwa danda ya chila chowalinguwinga.”
25Aho Balaki nakamlonjela Balaamu, “Lelo uleche kuwapanjila ne kuwatambichiza!”
26Ila Balaamu nakamwidichila Balaki, “Ndaze, sikulonjele heni kota nachoyalonjile Mkulu Nguluwi ndo chondiganigwa kudita?”
27Balaki nakamlonjela Balaamu, “Uye, ndokuhilika honhu hanji. Hanji Nguluwi konojezwa leka uwapanjile wanhu awo kulawa ako kwa chiwalo cha heni.”
28Ahyo, Balaki nakamhola Balaamu mbaka kuli chinhembenhembe cha chidunda cha Peoli, hawele wone munhu yeme aho, koweza kuchona chiwala.
29Balaamu nakamlonjela Balaki, “Nzenjele hano honhu saba ha kulavila nhambiko, umbichile goya mibuguma saba na ming'holo milume saba.”
30Balaki nakadita kota navyoyalonjelwe na Balaamu, hamba nakalavya nhambiko ya ibuguma limwe na ing'holo ilume limwe mchanya mwa chila honhu ha kulavila nhambiko.