Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Namba

Namba 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na em i tokim Balak olsem, “Mi laik yu wokim 7-pela alta long dispela hap na bringim 7-pela bulmakau man na 7-pela sipsip man i kam.”
2Orait Balak i mekim olsem Balam i bin tokim em, na em wantaim Balam i ofaim wanpela bulmakau na wanpela sipsip long olgeta alta wan wan.
3Tupela i ofaim pinis na Balam i tokim Balak olsem, “Yu sanap klostu long ofa bilong paia i kukim olgeta na bai mi go long hap. Ating bai Bikpela i bungim mi, o nogat? Mi no save. Sapos em i kam na soim mi wanpela samting, orait bai mi tokim yu.” Em i tok pinis na em i go antap long het bilong maunten.
4Orait God i bungim Balam. Na Balam i tokim God olsem, “Mi bin wokim 7-pela alta na ofaim wanpela bulmakau man na wanpela sipsip man long olgeta alta wan wan.”
5Bikpela i harim dispela tok na em i tokim Balam olsem, “Yu go bek long Balak na givim em dispela tok bilong mi.”
6Orait em i go bek na lukim Balak i sanap i stap wantaim ol hetman bilong Moap, klostu long ofa bilong paia i kukim olgeta.
7Na Balam i autim tok profet long ol olsem, “Balak, king bilong Moap i bin bringim mi i kam. Em i kisim mi long Siria, long ol maunten i stap long hap sankamap, na mi kam. Em i bin tok olsem, ‘Mi laik yu kam na tokaut bai ol god i bagarapim ol Israel.’
8“Tasol God yet i no bin tok bai ol i mas bagarap, na olsem wanem mi inap tok olsem? God i no bin kotim ol, na olsem wanem mi inap kotim ol?
9Mi sanap long ples ston long het bilong maunten na long ples maunten na mi lukim ol. Mi lukim dispela lain manmeri i stap gut. God i mekim gut long ol na ol i save ol i no wankain olsem ol arapela lain manmeri.
10“Ol lain tumbuna pikinini bilong ol Israel bai i kamap planti tumas olsem das bilong graun. Husat inap kaunim ol? I no gat man inap. Mi laik bai mi yet mi ken kamap wanpela bilong ol dispela manmeri bilong God, na mi laik i stap olsem i go inap mi dai. Tru tumas, mi laik i stap bel isi na bai mi dai olsem ol dispela stretpela man.”
11Balak i harim dispela tok na em i tokim Balam olsem, “Watpo yu mekim dispela kain pasin long mi? Mi bin bringim yu i kam bilong yu ken tok bai God i bagarapim ol dispela birua bilong mi. Tasol yu no mekim olsem. Nogat. Yu tok bai ol i ken i stap gut tasol.”
12Orait na Balam i bekim tok olsem, “Sori tumas, tasol mi mas autim olgeta tok Bikpela i givim mi. Mi no ken autim narapela tok.”
13Na bihain Balak i tokim Balam olsem, “Kam wantaim mi nau na bai mitupela i go long narapela ples. Na bai yu inap lukim hap lain Israel i stap klostu tasol. Yu no inap lukim olgeta. Orait yu ken sanap long dispela hap na tokaut long ol i ken bagarap.”
14Na em i kisim Balam i go long ples stret antap long maunten Pisga, bai ol i ken lukluk i go long hap daunbilo. Na em i wokim 7-pela alta na ofaim wanpela bulmakau man na wanpela sipsip man long olgeta alta wan wan.
15Orait nau Balam i tokim Balak olsem, “Yu sanap klostu long dispela ofa bilong paia i kukim olgeta na bai mi go bungim God long hap.”
16Orait Balam i go na Bikpela i bungim em na tokim em long ol toktok em i mas autim. Bikpela i tokim Balam olsem. “Yu go bek long Balak na autim dispela tok long em.”
17Orait em i go bek na lukim Balak wantaim ol lida bilong Moap i sanap klostu long dispela ofa bilong paia i kukim olgeta. Na Balak i askim Balam olsem, “Bikpela i givim yu wanem tok?”
18Na Balam i autim dispela tok, “Balak, pikinini man bilong Sipor, harim dispela tok nau mi laik mekim.

19God i no save giaman olsem yumi man. Em i no save senisim tingting bilong en olsem yumi. Nogat tru. Sapos em i promis long mekim wanpela samting, orait em i save mekim. Em i save tok tasol na dispela samting i kamap.
20God i bin tokim mi long autim tok olsem, ol Israel bai i stap gut. God yet i save mekim ol i stap gut, na mi no inap senisim. Nogat tru.
21Ol samting mi lukim i laik kamap long ol Israel, i no bilong mekim nogut long ol na bagarapim ol. Nogat. God, Bikpela bilong ol i stap wantaim ol. Na ol i tokaut olsem em i king bilong ol.
22God i bin kisim ol long Isip na bringim ol i kam. Na em i save pait long ol birua bilong ol, olsem wel bulmakau.
23Sapos ol birua i wokim posin na sanguma samting long ol Israel, dispela i no inap bagarapim ol. Olsem na nau ol arapela lain manmeri bai i tok long ol Israel olsem, ‘Lukim ol bikpela samting God i bin mekim bilong helpim ol.’
24Israel i olsem strongpela laion. Em i no save malolo kwik. Em i mas kilim abus na brukim na kaikai mit bilong en, na dring blut bilong dispela abus, na bihain em i malolo.”
25Balak i harim dispela tok na em i tokim Balam olsem, “Sapos yu no laik tok bai ol Israel i mas bagarap, orait yu no ken tok bai God i mekim gut long ol.”
26Na Balam i bekim tok olsem, “Bipo mi bin tokim yu long mi mas mekim olgeta samting Bikpela i tokim mi long mekim. Na yu no harim, a?”
27Orait na Balak i tokim Balam olsem, “Yu kam wantaim mi na bai mi bringim yu i go long narapela ples. Ating God bai i lukim yu i sanap long dispela narapela hap na bai em i larim yu i tokaut long em bai i bagarapim ol Israel.”
28Em i tok pinis na em i kisim Balam i go antap long het bilong maunten Peor. Man i sanap antap long dispela maunten em inap lukluk i go olgeta long ples drai.
29Orait na Balam i tokim em olsem, “Mi laik yu wokim 7-pela alta long dispela ples, na bringim 7-pela bulmakau man na 7-pela sipsip man i kam long mi.”
30Balak i harim dispela tok na em i mekim olsem Balam i bin tok. Na em i ofaim wanpela bulmakau man na wanpela sipsip man long olgeta alta wan wan.