Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MUKÉTÍMÙ

MUKÉTÍMÙ 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Bɑdɑmmuu duɔ́ nkɛ̀ Bɑdɑki mɑɑ́ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ dɛborɛ̀, kɛ́wɑɑ́ nyɛnɑɑdɑkɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀.
2Kɛ̀ Bɑdɑkii dɔɔ̀ Bɑdɑmmu ò nɑ̀kɛ́ tì, kɛ̀ bɛ̀ɛ féútɛ́ bɑ́ dìì wũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ dinɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ dipedɑɑ̀.
3Kòo deè kɛ̀ Bɑdɑmmuu nɑ́kɛ́ Bɑdɑki kɛ dɔ̀: Ncómmú diɛ nhɑ wũɔ̃ ɑ fìé ì kɛ tùɔ nyì borɛ̀. Kɛ̀ n kɛntɛ́ kɛ́yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie bo m bɛ́innɛ̀ tì, kɛ̀ n wɛ̃tɛní kɛ dɑ nɑ́kɛ́ kù yɛ̃ mmù. Ò mɛ nyĩ kɛ́dekɛ ditɑ̃rì yómmɛ̀.
4Kɛ̀ Kuyie nkɔtɛní o borɛ̀ kòo kù nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: M mɑɑ́ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ ndi kɛ fèútɛ́ bɑ́ dìì ĩ́nkɛ̀ dinɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ dipedɑɑ̀ kɛ tùɔ.
5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tinɑ́ɑǹtì ò bií yóó nɑ́kɛ́ tì Bɑdɑki, kɛ́deè kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Wɛ̃tɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Bɑdɑki kɛ dɔ̀ muu.
6Kɛ̀ Bɑdɑmmuu wɛ̃too Bɑdɑki borɛ̀ o cómmú dɛ̀ o wũɔ̃ ò fìé ì kɛ tùɔ nyi borɛ̀, wenwe nɛ̀ Mɔɑbu kó bɛkótíbɛ̀ bɛmɔu.
7Mɛm̀mɛ Bɑdɑmmu dèntɛ̀mɛ̀ o onnìfɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɑdɑki duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ n yuní Arɑmu tenkɛ̀ wenwe Mɔɑbu kpɑ̀ɑ̀tì ò duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ n yuní diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, Ò tu n kɔtɛní kóò bɔntɛ́ kusĩ̀nkù nku Sɑkɔbu yɑɑ̀bí, kɛ tú nhò cɑ̀ɑ̀rɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ.
8N nɛ́ bo yĩ́mɛ kɛ́bɔntɛ́ kusĩ̀nkù Kuyie nyí bɔntɛ́ bɛ̀ kusĩ̀nkù? M bo yĩ́mɛ kɛ̀ m miɛkɛɛ pɛikɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ í pɛikɛ bɛ̀?
9N wúónní Isidɑyɛɛribɛ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ m bɛ̀ pɑɑtɛ́ní ditennì ĩ́nkɛ̀ nkɛ bɛ̀ tu kubotí kùù cɑ̃̀ɑ̃́ nkù nku bɛ̀ í wɛ̃nnɛ́ ibotí tɛì.
10We mbo nɑ kɛ́ bɛ̀ kɑ̀ɑ? Bɛ yɑɑ̀bí dònnɛ̀ mubirímú mmu. We mbo nɑ kɛ́kɑɑ nyIsidɑyɛɛribɛ kó dikéè kɛ́nɑ́kɛ́ bɛ̀ mɑ̀mɛ̀? N dɔ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ dɛ kó bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ mbɛ kɛ́kú. N dɔ́ n fòmmu mɑ̀nku ndònnɛ̀ bɛ kɔ̃mu kɔku nku.
11Kɛ̀ Bɑdɑkii nɑ́kɛ́ Bɑdɑmmu kɛ dɔ̀: A n dɔ̀ɔ̀ bɑ? N dɑ yùní kɑ̀ɑ bo kɔtɛní kɛ́bɔntɛ́ kusĩ̀nkù n dootitɔbɛ̀, kɑ̀ɑ nɛ́ bɛ̀ duɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀nɑ̀ɑ̀?
12Kɛ̀ Bɑdɑmmuu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ̃nnɛ́ tì n nùù n dò nkɛ́ tì mbɛ́i.
13Kɛ̀ Bɑdɑki dɔ̀: Kɔtɛní kɛ̀ ti kɔtɛ kupíkù tɛkù, kɑ̀ɑ bɛ̀ yɑ̀ bɛmɔu, ɑ do yɑ̀ dikéè ndi, dɛborɛ̀ ɑ bo bɛ̀ yɑ̀mu bɛmɔu kɛ́ bɛ̀ nni mbɔntɛ́ kusĩ̀nkù.
14Ò mɛ nyĩ kóò kɔ̀tɛnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pɑkɛ́ dihɛì bɛ kó dikɑrì Pisikɑɑ tɑ̃rì yómmɛ̀, kɛ́mɑɑ́ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ kɛ́féútɛ́ bɑ́ dìì wũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ dinɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ dipedɑɑ̀ kɛ́tuɔ.
15Kɛ̀ Bɑdɑmmuu nɑ́kɛ́ Bɑdɑki kɛ dɔ̀: Ncómmú diɛ ɑ fìé ìì wũɔ̃ borɛ̀ kɛ̀ n kɔtɛ ciɛ nkɛ́yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyó n nɑ́kɛ́ tì.
16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔtɛní Bɑdɑmmu borɛ̀ kɛ́ɑ̃nnɛ́ tinɑ́ɑǹtì ò nùù miɛkɛ kɛ dɔ̀: Wɛ̃too kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ muu.
17Kɛ̀ Bɑdɑmmu wɛ̃too kɛ́nsɔ̃́ Bɑdɑki bɑɑ cómmú o wũɔ̃ ò fìé ì kɛ tùɔ nyi borɛ̀, wenwe nɛ̀ Mɔɑbu kó bɛkótíbɛ̀ bɛmɔu. Kɛ̀ Bɑdɑkii ò bekɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ nɑ̀kɛ́ ɔ̃̀nti?
18Kɛ̀ Bɑdɑmmuu deǹtɛ̀ fɛyɛ̀nfɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɑdɑki ítɛ́ kɛ́keè. Fɔ̃́ nSipɔɔ birɛ kéntɛ́ kɛ́keè.

19Kuyie nyí tú onìtì kɛ bo soutɛ́, kù mɛ nyí do nhonìtì dòmmɛ̀ kɛ bo bɛ́i nkɛ́ceetɛ, kù ɔ̃ɔ̃ í nnɑ̀kɛ́ tìmɑtì kɛ̀ tì í ntùɔ̀kɛní kù bɛ́i ntì kù ɔ̃ɔ̃ tì dɔ̀ɔ̀mu.
20Kuyie nkuù n nɑ̀kɛ́ kɛ tú m bɛ̀ pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ m mɛ mbɛ̀ pɑ̃, n yí yóó ceetɛ.
21Kù í yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mù Kù í yɑ̀ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí kó mɛyɛi mmɑmɛ̀, bɛ Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ bonɛ̀mu, kɛ̀ bɛ̀ kù sɑ̃ntí yɛkpɑ̀ɑ̀tìsɑ̃ɑ̃.
22Kuyie nkuù bɛ̀ dènnɛní Esibiti kɛ bɛ̀ duɔ́ mmupɑɑnɑ̀ɑ̀wɛ̃rímú.
23Dɛnitinɔ̀nkpɛrɛ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí. Tidiɛtì kpɛrɛ bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ. Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ mbɛnkú Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú: Ntɛ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ bɛ kpɛ́í.
24Dɛ kó kubotí ɔ̃ɔ̃ ítɛ́ní musĩ̀mmù kɔ̃mɛ mmɛ bɛ̀ còḿmú dicìrícìrì tɛ̃mɛ̀ mmɛ kɛ̀ bɛ̀ í nìntɛ kɛ pĩ nkɛ cɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ yɑ̃̀ mɛyĩ̀ĩ̀ mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nduɔ́.
25Kɛ̀ Bɑdɑki dɔ̀: Kɑ̀ɑ í yóó bɛ̀ bɔntɛ́ kusĩ̀nkù ɑ yóu ɑ bo mbɛ̀ pɑ̃ɑ̃mmɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
26Kɛ̀ Bɑdɑmmuu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N do í dɑ nɑ̀kɛ́ kɛ tú kɛ̀ Kuyie nni nnɑ̀kɛ́ tì, n dò nkɛ́ ti nnɑ́kɑ́ɑ̀?
27Kɛ̀ Bɑdɑki dɔ̀: Kɔtɛní kɛ̀ tí kɔtɛ kupíkù tɛkù kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti Kuyie nyie nkɑ̀ɑ bɛ̀ nni mbɔntɛ́ kusĩ̀nkù.
28Kɛ̀ Bɑdɑkii tɔ Bɑdɑmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ dekɛ Peɔɔ tɑ̃rì yómmɛ̀ dìì sĩ̀ĩ́ ndikpɑ́ɑ̀.
29Kɛ̀ Bɑdɑmmuu nɑ́kɛ́ Bɑdɑki kɛ dɔ̀: Mɑɑ́ diɛ nyɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ kɛ́féútɛ́ bɑ́ dìì wũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ dinɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ dipedɑɑ̀.
30Kɛ̀ Bɑdɑkii dɔɔ̀ Bɑdɑmmu ò nɑ̀kɛ́ tì kɛ́féútɛ́ bɑ́ dìì wũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ dinɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ dipedɑɑ̀.