Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Naokɛa

Naokɛa 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Balaaũ ò Balakiɛ: Gbagbakĩi bomɛɛ la mɛ̀n sopla, ní mↄmɛɛ ń gáaeↄ mɛ̀n sopla ń sãsaↄ mɛ̀n sopla.
2Balaki kɛ̀ lá Balaaũ òɛwa, ↄ̃ aa sa'ò ń gáaeↄ ń sãsaↄ gbagbakĩipiↄwa píi.
3Ɔ̃ Balaaũ òɛ̀: Zɛ n sa'obↄi. Má gɛ́ mà gwa tó Dii a mↄ yã'omɛɛ, mí yã́ pↄ́ a omɛɛ onɛ. Ɔ̃ à gɛ̀ zɛ̀ gbɛ̀ misonawa.
4Lua mↄ̀ aà lè, ↄ̃ Balaaũ òɛ̀: Ma gbagbakĩi bò mɛ̀n sopla, ↄ̃ ma sa'òmá píi ń gáaeↄ ń sãsaↄ.
5Dii yãdàɛ̀, ↄ̃ à mɛ̀: Ɛa gɛ ǹ Balaki le, ní oɛ̀ màa.
6Kɛ́ à ɛ̀a gɛ̀ aà lè zɛa a sa'obↄi ń Mↄabu kíaↄ píi,
7ↄ̃ à yã́ pↄ́ á è ònɛ́ à mɛ̀: Mↄabuↄ kí Balaki ma sisi Sili bùsuu, ↄ̃ ma bↄ gukpɛ gbɛ̀sĩsĩↄ musu ma mↄ. À mɛ̀ mà bↄɛ Isailiↄ kpɛ, mà mↄ savãi'oɛ Yakↄbu buipiↄnɛ.
8Kpelewa má gbɛ̃́ pↄ́ Lua i ń kaoↄ kai? Kpelewa má bↄ gbɛ̃́ pↄ́ Dii i bↄ ń kpɛoↄ kpɛi?
9Za gbɛ̀ misonaa málɛ ń e, za gbɛ̀sĩsĩ musu málɛ wɛsińlɛ. Gbɛ̃́piↄ kua ńdoa, aa dodoa kↄ̃ɛ ń buipãleↄɛ.
10Yakↄbu buiↄ dasi lán ũfãawa, wa fↄ̃ Isailiↄ nao wà ń lɛ́ dↄ̃o. Lua to mà ga a gbɛ̃́ↄ gaawa, mà láa an láaawa.
11Ɔ̃ Balaki òɛ̀: Ń kɛ̀mɛɛ kpelewan wei? Ma mↄnnↄ ǹ ma ibɛɛↄ kamɛɛ, ↄ̃ samaa ń ònɛ́a?
12A wèwà à mɛ̀: Yã́ pↄ́ Dii dàmɛɛ ma lɛ́u ↄ̃ má oo lò?
13Balaki òɛ̀: Mↄ wà gɛ́ gupãlei, gu pↄ́ ńyↄ̃ ń eu, ní ń kámɛɛ we, asa an kpɛdo ń è, ni ń e píio.
14Ɔ̃ à gɛ̀aànↄ gudↄ̃anaↄ bua Pisiga gbɛ musu. À gbagbakĩi bò mɛ̀n sopla, ↄ̃ à sa'òmá píi ń gáaeo ń sãsao.
15Ɔ̃ Balaaũ òɛ̀: Zɛ n sa'obↄi la, mí gɛ Dii le we mà gwa.
16Ɔ̃ Dii mↄ̀ à yãdàɛ̀, ↄ̃ a òɛ̀: Ɛa gɛ ǹ Balaki le, ní oɛ̀ màa.
17Ɔ̃ à ɛ̀a gɛ̀ à aà lè zɛa a sa'obↄi ń Mↄabu kíaↄ. Balaki aà là à mɛ̀: Dii mɛ̀ kpelewa ni?
18Ɔ̃ à yã́ pↄ́ á è ònɛ́ à mɛ̀: Zipoo nɛ́ Balaki, swã́kpa ǹ ma yãma!

19Luaá gbɛ̃nazĩnaɛ kɛ́ aà gbasa ɛɛtoo, ìli lɛlilɛ lán gbɛ̃nazĩnawao. Ìli yã́ pↄ́ á ò kɛo lé? Ìli zĩkɛ lɛ́ pↄ́ á gbɛ̃̀wao lé?
20A òmɛɛ mà samaa'onɛ́ɛ. À báaadàńguɛ, má fↄ̃ gio.
21Mi yã'ĩae e Yakↄbu buiↄwao, mi yã'ↄ̃mae e Isailiↄwao. Dii an Lua kúńnↄ, Kía kúkua dↄ ń guu.
22Lua ń bↄ́lɛ Egipi, aa gbãa vĩ lán zùsɛ̃lɛwa.
23Wa fↄ̃ pↄda Yakↄbu buiↄwao, wa fↄ̃ àsi bɛ̃̀ɛ kpaaĩ ń Isailiↄo. Za gbã waↄ o ń yã́ musu, yã́ pↄ́ Lua kɛ̀n we.
24Buipi ì fɛlɛ lán nↄ̀ↄmusuwa, ì azĩa sɛ lán gbɛaanawa. Ìli wúlɛo e à gɛ pↄ́ kũ soò, e à gɛ pↄ́ pↄ́ a dɛ̀ↄ au miò.
25Balaki òɛ̀: Ńsu ǹ ń kao. Ńsu samaa'onɛ́ sↄ̃o.
26Balaaũ òɛ̀: Mi onɛ yã́ pↄ́ Dii dàmɛɛ ↄ̃ má oo lé?
27Balaki ò Balaaũɛ: Mↄ, má gɛnnↄ gupãleiɛ sa. Wìliↄ dↄ̃o tó a maa Luaɛ ǹ gbɛ̃́piↄ kamɛɛ we sa.
28Ɔ̃ Balaki gɛ̀aànↄ Peoo gbɛ musu bↄaa ń guwaiwaio.
29Balaaũ òɛ̀: Gbagbakĩi bomɛɛ la mɛ̀n sopla, ní mↄmɛɛ ń gáaeↄ mɛ̀n sopla ń sãsaↄ mɛ̀n sopla.
30Balaki kɛ̀ lá a òɛwa, à sa'òmá ń gáaepiↄ ń sãsapiↄ.