Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Balaami Baalaaqa, “Hagan neeni tau laappun yarshshiyo sohota gimbba; qassi laappun korima booraanne laappun dorssa orggeta neeni taayyo giigissa” yaagiis.
2Balaami giidoogaadan Baalaaqi oottiis; eti naa77aikka issi issi yarshshiyo sohuwan issi korima booraanne issi dorssa orggiyaa yarshshidosona.
3Hegaappe guyyiyan, Balaami Baalaaqa, “Neeni ne xuuggiyo yarshshuwaa matan hagan eqqashsha; taani gedekko bais. GODAI tanaara gaittanau geelladan yeennan aggenna. I taayyo qonccissiyoobaa aibanne taani neeyyo yootana” yaagiis. Yaagidi xoqqa booddila sohuwaa kiyiis.
4Hegan Xoossai Balaamaara gaittin Balaami, “Taani laappun yarshshiyo sohota giigissaas; issi issi yarshshiyo sohuwan issi korima booraanne issi dorssa orggiyaa yarshshaas” yaagiis.
5Yaagin Balaami gaanabaa GODAI ayyo yootidi, “Neeni Baalaaqakko simmada, ayyo ha hiraagaa yoota” yaagiis.
6Yaagin i Baalaaqakko simmiyo wode, Baalaaqi Moo7aaba halaqatu ubbaara ba xuuggiyo yarshshuwaa matan eqqiis.
7Hegaappe guyyiyan, Balaami ba hiraagaa hagaadan yaagidi yootiis; “Moo7aaba kawoi arshsho bagga deretuppe, Sooriyaa biittaappe tana hagaadan yaagidi ehiis; ‘Haa ya; Yaaqooba taayyo qangga! Israa7eela asaa, “Wurite!” yaaga’ yaagiis.
8Xoossai qanggibeennaageeta taani waata qanggoo? GODAI, ‘Wurite!’ yaagibeennaageeta taani waatada, ‘Wurite!’ yaagoo?
9Taani xoqqa zaallaa huuphiyan eqqada eta xeellais; keran eqqada taani eta be7ais. Eti banttarkka de7iya asa; eti banttana kawotettatuppe issuwaadan qoodokkona.
10Baanaadan corattida Yaaqooba zerettaa ooni qoodanau danddayii? Harai atto Israa7eela asau oiddantta kushiyaa ooni qoodanau danddayii? Ta haiqoi xillotu haiquwaa mala gido; ta de7uwaa wurssettaikka etaagaadan hano!” yaagiis.
11Yaagin Baalaaqi Balaama, “Neeni ta bolli oottiyoobi aibee? Taani nena ta morkketa qangganaadan ehaas; shin neeni eta anjjadasappe attin, haraba ainne oottabaakka!” yaagiis.
12Yaagin Balaami zaaridi, “Taani GODAI tana haasayissiyoogaappe haraa haasayooyye?” yaagiis.
13Hegaappe guyyiyan, Baalaaqi a, “Eta neeni be7anau danddayiyo harasaa tanaara hindda. Neeni etappe amaridaagaa be7anaappe attin, eta ubbaa be7akka. Neeni hegan taayyo eta qanggarkkii” yaagiis.
14Yaagidi Pisgga giyo deriyaa huuphiyan de7iya Xofiima dembbaa ekkidi efiis. Hegan laappun yarshshiyo sohota gimbbiis; gimbbidi issi issi yarshshiyo sohuwan issi korima booraanne issi dorssa orggiyaa yarshshiis.
15Balaami Baalaaqa, “Taani hinin GODAARA gaittiyo wode, neeni hagan ne xuuggiyo yarshshuwaa matan eqqashsha” yaagiis.
16GODAI Balaamaara gaittidi kiittiiddi, “Neeni Baalaaqakko simmada, ayyo ha hiraagaa yoota” yaagiis.
17Yaagin i akko simmidi, ba xuuggiyo yarshshuwaa matan Moo7aaba biittaa halaqatuura eqqidaagaa demmiis. Baalaaqi a, “GODAI yootidobai aibee?” yaagiis.
18Yaagin Balaami ba hiraagaa hagaadan yaagidi yootiis; “Xippoora na7aa Baalaaqaa denddada ezgga; taani yootiyoogaa siya!

19Xoossai worddotanau asa gidenna; ba qofaa laammanau i asa na7a gidenna. I yootidi, ba yootidoogaa oottennee? Woikko i ba giidobaa polennee?
20Taani anjjanau azazuwaa ekkaas. I anjjiichchiis; taani hegaa laammanau danddayikke.
21Yaaqooba zariyau iitabi yaanabi, Israa7eela asau metoi gakkanabi taayyo beettibeenna. GODAI eta Xoossai etaara de7ees; i etau kawo gidiyoogaa awaajjoosona.
22Xoossai eta Gibxxeppe kessiis; i mino menttaadan etau de7ees.
23Yaaqooba zariyaa gakkana biti baawa; Israa7eela asaa qohana murunnoikka baawa. Asai ha77i, ‘Yaaqoobassinne Israa7eelassi Xoossai oottidobaa be7ite’ yaagana.
24Ha asai macca gaammeedan denddiis. Ba oiqqidobaa maana gakkanaashiininne ba woridoogaa suuttaa uyana gakkanaashin, shemppenna gaammuwaadan eti eqqi denddoosona” yaagiis.
25Hegaappe guyyiyan, Baalaaqi Balaama, “Neeni eta mulekka qanggoppanne mulekka anjjoppa” yaagiis.
26Yaagin Balaami zaaridi, “‘GODAI giyoobaa ubbaa oottana’ gaada taani neeyyo yootabeikkinaa?” yaagiis.
27Hegaappe guyyiyan, Baalaaqi Balaama, “Haa ya; taani nena harasaa efaana. Ooni erii, nena yaa efin Xoossai ufaittidi, nena eta taayyo qanggissanaakko” yaagiis.
28Baalaaqi Balaama bazzuwaa bollaara duge xeelliyo Pa7oora Deriyaa huuphiyaa efiis.
29Efin Balaami, “Neeni hagan tau laappun yarshshiyo sohota gimbba; qassi laappun korima booratanne laappun dorssa orggeta taayyo giigissa” yaagiis.
30Balaami giidoogaadan Baalaaqi oottiis; issi issi yarshshiyo sohuwan issi korima booraanne issi dorssaa orggiyaa yarshshiis.