Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Numero

Numero 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Balaaʌ̃ba Baláa jarasia: –Nama animarã babue diabadada siete odua. Maʌ̃be paca dji umaquĩrãda siete idjab̶a oveja dji umaquĩrãda siete enedua Ãcõrẽa babue diad̶i carea.–
2Ara maʌ̃da Balába osia Balaaʌ̃ba jarad̶a quĩrãca. Animarã babue diabadaza ãdji umérãba pacada ab̶a idjab̶a ovejada ab̶a Ãcõrẽa babue diasid̶aa.
3Maʌ̃be Balaaʌ̃ba jarasia: –Nama jʌ̃ãdua bʌa animarã Ãcõrẽa babue dia b̶ʌma. Mʌ̃ra awuá wãya. Mama Ãcõrẽra mʌ̃ma odjaisicada. Idjia mʌ̃́a bed̶easira bʌ́a jarad̶e zeya.– Mãwã jaraped̶a Balaaʌ̃ra eya zaque chirua neẽ́ b̶ʌd̶aa wãsia.
4Mama Ãcõrẽra idjimaa zesia. Balaaʌ̃ba idjía jarasia: –Mʌ̃a animarã babue diabadara siete obisia. Maʌ̃za mʌ̃a paca zaqueda ab̶a idjab̶a ovejada ab̶a bʌ́a babue diasia.–
5Maʌ̃ne Ãcõrẽba Balaaʌ̃a cawabisia cãrẽda jaraida b̶ʌda. Cawabiped̶a Balaaʌ̃a jarasia jẽda Balámaa jarad̶e wãmãrẽã.
6Ara maʌ̃da jẽda wãsia. Jũẽbʌrʌd̶e Balaaʌ̃ba unusia Balára, jũma Moab druad̶ebema dji dromarã sid̶a Ãcõrẽa animarã babue dia panʌ caita duanʌda.
7Maʌ̃be Balaaʌ̃ra nãwã bed̶easia: Moab druad̶ebema boro Balába mʌ̃ra Araʌ̃ druad̶eba zebisia. Ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌ drua eyaid̶a b̶ʌmaʌba mʌ̃ra zebisia. Idjia mʌ̃́a jarasia: “Mʌ̃ quĩrã djuburia israelerã biẽ́ jara b̶ʌd̶e zedua. Naʌ̃ Jacobod̶eba yõped̶ad̶arãra biẽ́ o b̶ʌdua.”
8Mãwãmĩna Ãcõrẽba bia jara b̶ʌd̶a ẽberãrãda ¿mʌ̃a sãwã biẽ́ jara b̶ʌi? Ãcõrẽba bia o b̶ʌd̶a ẽberãrãda ¿mʌ̃a sãwã biẽ́ o b̶ʌi?
9Naʌ̃ eya mõgaraid̶a b̶ʌd̶eba mʌ̃a israelerãra unu b̶ʌa. Naʌ̃ eya zaqued̶eba mʌ̃a ãdjirãra acʌ b̶ʌa. Jãʌ̃ purura ãdub̶a jĩga panabaria. Cawa panʌa ãdjirãra dewara puru quĩrãca panʌẽ́da.
10Jacobod̶eba yõped̶ad̶arãra ĩbʌ quĩrãca zocãrã panʌ bẽrã ni ab̶aʌba ãdjirãra poya juachad̶aẽ́a. ¿Caiba israelerãra maãrĩ poya juachai? Jãʌ̃ ẽberãrã jipa b̶ea beubʌdad̶e bid̶a bia b̶ead̶ia. Mʌ̃ beubʌrʌd̶e ara ãdji quĩrãca b̶e quĩrĩã b̶ʌa.
11Balaaʌ̃ mãwã bed̶eabʌrʌ carea Balába quĩrũbid̶eba jarasia: –¿Bʌa cãrẽda jara b̶ʌ? Mʌ̃a bʌra zebisia mʌ̃ ume dji quĩrũda biẽ́ jara b̶ʌmãrẽã. Baribʌrʌ bʌa ãdjirãra bia jara b̶ʌa.–
12Balaaʌ̃ba panusia: –Mãwãra ¿Ãcõrẽba jarabi b̶ʌra mʌ̃a jaracara b̶ʌca?–
13Balába jarasia: –Wãna. Dewara orroare wãnia. Mamaʌba bʌa israelerãra unuya jũma poya unuẽ́mĩna. Mamaʌba ãdjirãra biẽ́ jara b̶ʌdua.–
14Ara maʌ̃da Balába idjira Pisga eyad̶e ʌ̃taa edesia Zopiʌ̃ ẽjũãnaa. Mama Balába wayacusa animarã babue diabadada siete osia. Maʌ̃za paca dji umaquĩrãda ab̶a idjab̶a oveja dji umaquĩrãda ab̶a Ãcõrẽa babue diasia.
15Maʌ̃be Balaaʌ̃ba idjía jarasia: –Nama jʌ̃ãdua bʌa animarã Ãcõrẽa babue dia b̶ʌmaa. Mʌ̃ra awuá wãya Ãcõrẽ ume bed̶eai carea.–
16Mama Ãcõrẽra Balaaʌ̃maa zeped̶a cawabisia cãrẽda jaraida b̶ʌda. Cawabiped̶a Balaaʌ̃a jarasia jẽda Balámaa jarad̶e wãmãrẽã.
17Ara maʌ̃da Balaaʌ̃ra jẽda wãsia. Jũẽbʌrʌd̶e unusia Balára jũma Moab druad̶ebema dji dromarã sid̶a Ãcõrẽa animarã babue dia panʌ caita duanʌda. Balába idjía iwid̶isia: –¿Ãcõrẽba cãrẽda jarasi?–
18Maʌ̃ne Balaaʌ̃ra nãwã bed̶easia: Zipor warra Balá, mʌ̃a jara b̶ʌra bio quĩrãcuita ũrĩdua.

19Ãcõrẽra ẽberã quĩrãca b̶ʌẽ́a. Idjira sewa ocaa. Idjia jarad̶ada quĩrã awara ocaa. Idjia jarabʌrʌra obaria. Idjia wãrãneba jarad̶ara obaria.
20Idjia mʌ̃́a jarasia israelerã bia jara b̶ʌmãrẽã. Bia jara b̶ʌduad̶a ad̶a bẽrã mʌ̃a quĩrã awara jaracara b̶ʌa.
21Ãcõrẽba Jacobod̶eba yõped̶ad̶ara idu bia mĩgabiẽ́a. Idjia israelerãra idu sopuabiẽ́a. Ãcõrẽra ãdjirã ume b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã b̶ʌsrid̶a jara panʌa idjira ãdjirã boroda.
22Ãcõrẽba ãdjirãra Egiptod̶eba ẽdrʌ enesia. Idjid̶eba ãdjirãra bio ʌb̶ʌa b̶eaa, paca mẽã warid̶a quĩrãca.
23Ni ab̶aʌba Jacobod̶eba yõped̶ad̶ara poya ne ãĩ od̶aẽ́a. Ni ab̶aʌba israelerãra poya biẽ́ b̶ʌd̶aẽ́a. Ẽberãrãba nãwã jarad̶ia: “Acʌdua sãwã Ãcõrẽba israelerãra bio careba b̶ʌda.”
24Israelerãra imama quĩrãca panʌa. Jarra b̶ʌd̶e imamara ʌ̃nãũcaa, ãtebʌrʌ ne beaped̶a jũma cobaria. Dji oa sid̶a jũma senebaria. Ara maʌ̃ quĩrãca israelerãra ʌ̃nãũnaẽ́a ab̶a naʌ̃ druad̶ebema ẽberãrã jũma poyabʌdad̶aa.
25Balaaʌ̃ mãwã bed̶eabʌrʌ carea Balába quĩrũbid̶eba nãwã jarasia: –¡Bʌa naʌ̃ ẽberãrãda poya biẽ́ jara b̶ʌẽ́bʌrʌ chupeadua! ¡Ãdjirãra waa bia jara b̶ʌrãdua!
26Maʌ̃ne Balaaʌ̃ba panusia: –¿Mʌ̃a ab̶abe Ãcõrẽba jarabid̶adrʌ jaraida b̶ʌad̶a asiẽ́ca?
27Maʌ̃be Balába idjía jarasia: –Wãna. Mʌ̃a bʌra dewara orroare edeya. Ãĩbẽrã mamabʌrʌ Ãcõrẽba bʌ́a israelerãra idu biẽ́ jarabisicada.–
28Ara maʌ̃da Balába idjira Peor eya borod̶aa edesia. Mamaʌba ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌra jũma unubaria.
29Mama Balaaʌ̃ba jarasia: –Nama animarã babue diabadada siete odua. Paca dji umaquĩrãda siete idjab̶a oveja dji umaquĩrãda siete enedua Ãcõrẽa babue diad̶i carea.–
30Ara maʌ̃da Balába osia Balaaʌ̃ba jarad̶a quĩrãca. Maʌ̃be animarã babue diabadaza pacada ab̶a idjab̶a ovejada ab̶a Ãcõrẽa babue diasia.