Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Nambas

Nambas 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
18Wasina bi Balam mmko warana ivisisiyeni: “Balak, Jipo natuna, piika da yagu sisiya kunawaiyana wiimasi.
19God touna gegha wawaya wotana, gemeyani iyiyabana. Bi touna gemeyani yananoghota iyawamiwamirina, naboni wawaya saberaberana. Bi nonowa yabera da awaki yawoneni na inabera. Raghanina yisuwona da awaki berana inabera, na naboni yatubugha.
20Tagu iwonegu da mmkodi wawaya animiiseyedi. Touna ivimiiseyedi, na gerubana noko wiimiiseyanina anawamirina.
21Yawe yadi God na gwabidiye, Toudi rukwatuma sakabepepa da touna na yadi kiiwawo, Bi piropiro bo nuwapoya ghamadi gegha inapiikedi Jeikap nosinosina biiyadi, toudi na Isrel damdi.
22God, Ijipt kuburama ikabikanibuvedi, bi yana maragata na ware garagara kau makina naboni geananamanina.
23Wawaya gerubana dam Isrel sinimagidina toudi kate gerubana imapuma siniberodina. Kata na wawaya, Jeikap nosinosina sinisisiyedi, toudi na Isrel damdi: ‘Kokita awaki beradi ghamaghamadi God ibera yana wawaya kiiravidiye!’
24Bi Isrel damdi na ware laiyon naboni maragasina Yageghomiiri da kana aviya yunugha yakam bi ganiganidi yaniuna. Murine na yakena yowogha da yiyawiitaveyana!”