Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NARONA

NARONA 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Balamu bè Balakinɛ: Ǹ gbãgbãkii bomɛ kɛ̀ mɛ̀n swɛɛplaa, ǹ mↄ́mɛ kↄ̃n zùswareenↄ mɛ̀n swɛɛplaa kↄ̃n sãkaronↄ mɛ̀n swɛɛplaa.
2Balaki kɛ̀ lán Balamu ònɛ nà, ben aↄ̃ saa ò kↄ̃n zùswareeo kↄ̃n sãkaroo gbãgbãkii pìnↄa píngi.
3Ben Balamu bènɛ: Ǹ zɛ n sa'opↄzi. Mɛ́ gá mà gwa tó Dii é mↄ́ yã omɛ, mɛ́ yã kɛ̀ eé omɛɛ onnɛ. Ben à gàa à zɛ̀ gu lezĩ gbáagbaaa.
4Luda mↄ̀ à à lè, ben Balamu bènɛ: Ma gbãgbãkii bò mɛ̀n swɛɛplaa, ben ma saa òḿma píngi kↄ̃n zùswareeo kↄ̃n sãkaroo.
5Dii yã dànɛ à lɛ́n, ben à bè: Ǹ ɛara ǹ gá ǹ Balaki le ǹ onɛ lán má dànnɛ nà.
6Ben à ɛ̀ara à gàa à à lè zɛna a sa'opↄzi kↄ̃n Mↄabu kínɛnↄ ń píngi,
7ben à yã kɛ̀ à è ò à bè: Mↄabunↄ kí Balaki ma sisi Siria bùsun, ben ma bↄ ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa kpiiinↄ kiia ma mↄ. À bè mà bↄare Isarailinↄ kpɛɛ, mà mↄ́ mà sa zaaa oare Yakubu borii pìnↄnɛ.
8Mɛ́ kɛ dia mà gbɛ̃ kɛ̀ Luda e ń károonↄ káa? Mɛ́ kɛ dia mà bↄ gbɛ̃ kɛ̀ Dii e bↄ ń kpɛɛroonↄ kpɛɛɛ?
9Zaa kpii mìsↄ̃ntɛ̃an mɛ́ɛ ń ee, zaa gulezĩan mɛ́ɛ wɛ́ɛ siińlɛ. Gbɛ̃ pìnↄↄ kú ńdona, aↄ̃ ń zĩnda dìɛ ńdona kↄ̃n bori pãndenↄ.
10Yakubu boriinↄↄ pari lán bùsu'ãatɛ̃ bà, weé fↄ̃ wà Isarailinↄ naro wà ń lɛ́ dↄ̃ro. Luda tó ma gaa gↄ̃ dɛ lán a gbɛ̃nↄ pↄ́ bà, ma yãana gↄ̃ dɛ lán ń pↄ́ bà.
11Ben Balaki bènɛ: Ń kɛ̀mɛ dian gwee? Ma mↄnyo lɛ ǹ ma ibɛɛnↄ kámɛ, ben sa maaan ń òńnɛↄ́?
12À wèàla à bè: Yã kɛ̀ Dii dàmɛ ma lɛ́nn mɛ́ oroo?
13Balaki bènɛ: Ǹ mↄ́ wà gá gu pãndea, guu kɛ̀ nɛ́ ń en. Ǹ ń kámɛ gwe, zaakɛ aↄ̃ kpadoon nɛ́ e, nɛ́ ń e ń píngiro.
14Ben à gàao gudãkparinↄ guun Pisiga kpii mìsↄ̃ntɛ̃a. À gbãgbãkii bò gwe mɛ̀n swɛɛplaa, ben à saa òḿma píngi kↄ̃n zùswareeo kↄ̃n sãkaroo.
15Ben Balamu bènɛ: Ǹ zɛ n sa'opↄzi kɛ̀, mɛ́ gá mà à le gwe.
16Ben Dii mↄ̀ à yã dànɛ à lɛ́n, ben à bènɛ: Ǹ ɛara ǹ gá ǹ Balaki le ǹ onɛ lán má dànnɛ nà.
17Ben à ɛ̀ara à gàa à à lè zɛna a sa'opↄzi kↄ̃n Mↄabu kínɛnↄo. Balaki à là à bè: Dii bè diamɛ?
18Ben à yã kɛ̀ à è ò à bè: Zipo nɛ́ Balaki, ǹ swã kpá ǹ ma yã ma!

19Luda nɛ́ gbɛ̃nteenlo gbasa à ɛgɛɛ to, è nↄ̀sɛ liɛ lán busãnsi bàro. Eé gí yã kɛ̀ à ò kɛziↄ́? Eé gí lɛ́ kɛ̀ à gbɛ̃̀ńnɛ papaziↄ́?
20À bèmɛ mà sa maaa ońnɛmɛ. À aubarika dàńgu, mɛ́ fↄ̃ mà gíro.
21Mɛ́ɛ yã zaa ke e Yakubu boriinↄaro, mɛ́ɛ yã'ↄ̃amma ke e Isarailinↄaro. Dii ń Ludaa kúńyo, aↄ̃è à kíkɛ tↄ́ bↄ ń tɛ́.
22Luda ń bↄ́ɛ Igipiti, aↄ̃ gbãaa vĩ lán zùsɛ̃tɛ bà.
23Weé fↄ̃ wà pↄ́ da Yakubu boriinↄaro, weé fↄ̃ wà àisi zaaa kpá Isarailinↄziro. Zaa gbã̀a weégae o ń yã musu, kɛ̀ yã kɛ̀ Ludaa kɛ̀n gwe.
24Borii pì è fɛɛ lán músudaa bà, è a zĩnda sɛ́ lán musukya bà. È daɛro ai à gá pↄ́ kũ à só, ai à gá pↄ́ kɛ̀ à dɛ̀nↄ aru mio.
25Balaki bènɛ: Ǹton ń káro. Ǹton sa maaa ońnɛ sero.
26Balamu bènɛ: Mɛ́ɛ onnɛ kɛ̀ yã kɛ̀ Dii dàmɛɛn mɛ́ oroo?
27Balaki bè Balamunɛ: Ǹ mↄ́ sa, mɛ́ gányo gu pãndea. Wègↄ̃ dↄ̃ro tó eé kɛ Ludanɛ ǹ gbɛ̃ pìnↄ kámɛ gwe sa.
28Ben Balaki gàao Peo kpiii musu kɛ̀ aɛ dↄ gbáaa.
29Balamu bènɛ: Ǹ gbãgbãkii bomɛ kɛ̀ mɛ̀n swɛɛplaa, ǹ mↄ́mɛ kↄ̃n zùswareenↄ mɛ̀n swɛɛplaa kↄ̃n sãkaronↄ mɛ̀n swɛɛplaa.
30Balaki kɛ̀ lán à ònɛ nà à saa òḿma kↄ̃n zùswaree pìnↄ kↄ̃n sãkaro pìnↄo.