Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOBU

IOBU 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iobu ese ma ia hereva lou, ia gwau,
2“Mauri Dirava, egu ahuna korikori ia kokia Diravana, ena ladana dekenai lau gwauhamata, Siahu Ibounai Dirava, egu lauma dekenai dika ia henia noho Diravana, dekenai lau gwauhamata inai,
3lau be do mauri noho dinadia ibounai, Dirava ese hahodi lau dekenai ia henia neganai,
4egu uduna ese gau dikana ta do ia gwauraia lasi, bona egu malana ese danu, hereva koikoi ta do ia gwauraia lasi.
5Do lau gwauraia lasi, umui, egu turana taudia be maoro, lasi momokani. Harihari ia lao bona do lau mase, egu laloa maoromaoro, bona egu kerere lasi, do lau gwauraia noho.
6Egu kara maoromaoro do lau gwauraia noho, bona inai laloa do lau dogoatao noho, do lau negea lasi. Egu lalona be ia maoromaoro noho, nega ta ia kerere lasi.
7“Lau ura lau idia hadikaia gwauraia taudia, bona lau idia heatu henia taudia, be Dirava ese, kara dika bona kara kerere taudia hegeregerena, edia davana do ia henia.
8Badina be Dirava ia gari henia lasi tauna ese, gau namona ta ia naria diba, a? Dirava ese unai tau ena mauri ia haorea neganai, dahaka gau namona do ia abia?
9Ia dekenai hisihisi ia ginidae neganai, Dirava ese unai tau ena taitai do ia kamonai, a?
10Unai tau ese, Siahu Ibounai Dirava dekenai do ia moale bada, a? Ia ese nega ibounai Dirava dekenai do ia guriguri, a?
11“Lau ese Dirava ena siahu bada, be umui dekenai do lau hadibaia. Siahu Ibounai Dirava ena dala be do lau hunia lasi.
12To umui ibounai ese, Dirava ena siahu umui itaia guna vadaeni, ani, unai dainai badina dahaka umui hereva kavakava noho?
13“Siahu Ibounai Dirava ese, dika bona dagedage tauna ena kerere davana, be do ia henia inai bamona:
14Ia be sedira mai ena natuna tau momo, to idia ibounai be tuari lalonai do idia mase. Iena natudia edia aniani be hegeregere lasi, do idia hitolo noho nega ibounai.
15Unai dika tauna ia mase murinai, gorere ese iena natuna do ia aladia mase. Edia vabu taudia ese danu, edia tau idia mase totona do idia taitai lasi.
16Unai dika tauna be sedira siliva moni momo herea, be do ia haboua, tano kahu bamona, dabua momo danu, raro momo bamona.
17To ia ese ia haboua vadaeni dabua, be kara maoromaoro taudia ese do idia karaia, bona iena siliva, be kara namona taudia ese do idia haria.
18Unai dika tauna ia haginia vadaeni ruma, be magera ena au raurau ruma sibona bamona. Iena ruma be uma ia gimaia tauna ena ruma bamona.

19Ia be mai ena kohu momo danu neganai ia hekure diho, to inai bamona do ia karaia lou lasi, badina ia noga neganai, do ia davaria iena kohu be idia boio vadaeni momokani.
20Gari bada ese ia do idia koua momokani, abata ena gari bamona. Hanuaboi neganai lai guba ese do ia hodaia lao ore.
21Dina ia daekau kahana dekena amo, lai badana ese do ia abia isi, do ia abia lao, gabu daudau dekenai do ia negea. Iena gabu dekena amo do ia boio momokani.
22Mai bogahisihisi lasi danu, lai ese unai tau do ia hadikaia. Lai ena siahu dekena amo do ia heau.
23To ia heau neganai, taunimanima be mai moale danu, edia imadia do idia patapata, bona unai dika tauna ena gabu dekena amo ia heau neganai, do idia bamahuta henia mai hevaseha hereva danu.”