Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Job

Job 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Impelaus ni Job is menge lalag din te,
2“Duen ibpenangdù ku ziyà te uuyag wey Mekeǥeǥehem he Megbevayà. Minsan wazà sikandin mebeǥey kedì te hustu he kukuman wey minsan mibpeǥezam kedì te mesakit he ǥehinawa,
3iyan penangdù ku is: mintras egeǥehinawa e pa, ne idtuǥut pa kedì te Megbevayà is kegkeuyag-uyag,
4ne kenà a egkaǥi te mezaat wey kenà a edtarùtarù.
5Kenà a ebpengumbenar keniyu. Idliet ku te egkaǥi he wazè ku salà taman te ebpatey a.
6Edtindeǥan ku he metazeng a, ne kenè ku heini ed-engkezan. Mintras uuyag e pa ne kenè ku ed-isipen he mekesesalà a.
7“Deyzey ke edsilutan te Megbevayà is mibpekigkuntada kedì te silut he ereg he idsilut te lalung he menge etew.
8Ebmenmenuwen te Megbevayà te kegkehewi a zin te untung te etew he wazà medtuu kandin?
9Ebpemineg be is Megbevayà te kebuyù din te tavang emun egkeumahan sikandin te kemereǥenan?
10Igkelipey zin be vuwa is Mekeǥeǥehem he Megbevayà? Ebpengumew-umew ve sikandin te Megbevayà seled te langun he timpu?
11“Ebpenuruen ku sikiyu mehitenged te ǥehem te Mekeǥeǥehem he Megbevayà. Egkeǥiyen ku ziyà te keniyu is menge paaǥi zin.
12Piru sikiyu is langun netau kayi. Ne maan is migkaǥi kew kayi te kediey te wazè din pulus?
13“Iyan heini egkeulaula he inteǥana te Megbevayà he Mekeǥeǥehem diyà te lalung wey mesipala he etew.
14Is lalung he etew, minsan mezakel is menge anak din, is duma kandan, ebpatey te tebek etawa vitil.
15Is egkesamà kandan he uuyag ne ebpatey te zaru, ne wazà edlalew mehitenged te kebpatey zan, minsan is menge esawa zan.
16“Minsan edtiǥum is lalung he etew te zekelà he selapì wey visti,
17kenà heini ebpulus diyà te kandin. Is metazeng wey wazà mekesalà he menge etew iyan ebpekesul-ub te visti te lalung he etew, ne ebehinen dan is selapì din.
18Is baley he ebengunen din iring keǥevù te valey te kelelawà etawa vuǥawan diyà te pemuleey.

19Ebpurung edrerey-as is sepian, piru kegkepukew zin ne egkahanew en is langun he ketiǥeyunan din.
20Ebpekeuma ziyà te kandin is kegkahandek he iring te zalem he ed-anud kandin ke mezukilem.
21Idlayap sikandin te keramag he ebpuun diyà te edsilaan, ne egkaawà sikandin diyà te ubpeey zin.
22Henduen be te kenè en heini egkehizu he edhiyup kandin te ebpenigudu para mekelingkawas.
23Ebpelakpak wey ebpemunsuwit te kedsudia kandin su naawà sikandin diyà te ubpeey zin.