Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 SAMMUYƐƐRI

2 SAMMUYƐƐRI 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyiè mɑrì kɛ̀ Dɑfitii bekɛ kɛ dɔ̀: Òmɔù í kpɑɑ́ fòù Sɑuri nɑɑ̀mùnkù miɛkɛ kɛ̀ nh ò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kpɛ́ínɑ́ɑ̀?
2Kɛ sɔ̃́ nSɑuri mɔ̀kɛ otɔ̃ntì mɔù kòo yètìrì tu Sibɑɑ kòo kɔtɛní Dɑfiti borɛ̀ kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nwe Sibɑɑ? Kòò dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, mínwe ɑ kóo tɔ̃ntì.
3Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti dɔ̀: Sɑuri nɑɑ̀mùnkù miɛkɛ òmɔù í kpɑɑ́ fòù kɛ̀ nh ò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nKuyie nkpɛ́ínɑ́ɑ̀? Kòo tɔ̃ntì dɔ̀: Sonnɑtɑ̃ɑ̃ birɛ kpɑɑ́mu kɛ tu kuhɔ̀ùkù.
4Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Ò borɛ? Kòo tɔ̃ntì dɔ̀: Ò bo Doo-Dɑbɑɑ nwe Mɑkiiri Amiyɛɛdi birɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
5Kɛ̀ Dɑfitii tɔ̃ nhòmɔù kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Mɑkiiri cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́tɔní Mɛfibosɛti.
6Sɑuri kóo dɑpɑ̀ɑ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ birɛ, ò tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti borɛ̀ kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ o ììkɛ̀ kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ tu Mɛfibosɛtɑɑ? Kòò dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, mínwe ɑ kóo tɔ̃ntì.
7Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti dɔ̀: A bɑ́ nyĩɛ̃̀kù n yóó dɑ dɔɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀ nhɑ cicɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kpɛ́í, n yóó dɑ tɛ̃́nnɛ́mu ɑ yɑ̀ɑ̀kù Sɑuri tenkɛ̀ kɛmɔu kɑ̀ɑ nyo m borɛ̀ yɛwe yɛmɔu.
8Kɛ̀ Mɛfibosɛtii nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ dɑ̀kɛ n kpɛ́í mmí ndɛmɔcírɛ̀?
9Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Sibɑɑ Sɑuri kóo tɔ̃ntì kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Sɑuri kpɛrɛ dɛmɔu nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kpɛrɛ, n dɛ̀ duɔ́ nho yɑɑ̀birɛ Mɛfibosɛti nwe.
10Fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ bí díì yó nhò kuuti, kɛ tɔuní ò bo nyo mmù. Mɛfibosɛti yó nyo m borɛ̀ ndɛ sɑ̃́ɑ̃̀. Sibɑɑ do mɔkɛ initidɑbí tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìnùmmù ndi, bɛtɔ̃mbɛ̀ sipísìdɛ́.
11Kòo nɑ̀kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti kɛ dɔ̀: N yóó dɔɔ̀mu ɑ n nɑ̀kɛ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɛfibosɛti nyo nhokpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti borɛ̀ kɛ dònnɛ̀ o bí.
12Mɛfibosɛti do mɔkɛ dɛdɑpùmbirɛ dɛ̀mɑ́ɑ̀ ndi kɛ̀ dɛ yètìrì tu Mikɑɑ, kɛ̀ Sibɑɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛmɔu tu Mɛfibosɛti kó bɛtɔ̃mbɛ̀.
13Kɛ̀ Mɛfibosɛti mbo Sedisɑdɛmmu kɛ́nkɔrì kɛ yo nhokpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti borɛ̀. Ò do tú kuhɔ̀ùkù nku.