Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davidi gbɛ̃́ↄ là à mɛ̀: Saulu buie i gↄ̃o lé? Má ye gbɛ̃kɛkɛɛ̀ Yonatãa yã́i.
2Saulu bɛ zĩkɛnae ku, aà tↄ́n Ziba, ↄ̃ wà aà sìsi kí Davidiɛ. À aà là à mɛ̀: Ḿmɛnn Zibaa? A wèwà à mɛ̀: Ao, n zↄ̀blenan ma ũ.
3Ɔ̃ kípi aà là à mɛ̀: Saulu buie ku e tiaa? Má ye gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua vĩ kɛɛ̀ɛ. Ɔ̃ Ziba wèwà à mɛ̀: Yonatãa nɛ́e ku e tia. Ɛɛɛ.
4Ɔ̃ kí aà là à mɛ̀: A ku má ni? Ziba wèwà à mɛ̀: A ku Amiɛli nɛ́ Makii bɛ Lodebaa.
5Kí Davidi gbɛ̃́ↄ zĩ̀, ↄ̃ wà mↄ̀aànↄ.
6Kɛ́ Yonatãa nɛ́ Mɛfibosɛ, Saulu tↄũna kà Davidi kĩ́i, à kùlɛɛ̀ à wùlɛ a gbɛɛu. Ɔ̃ Davidi mɛ̀: Mɛfibosɛ! A wèwà à mɛ̀: N zↄ̀blenan ma ũ.
7Ɔ̃ Davidi òɛ̀: Ńsu to vĩa n kũo, asa má gbɛ̃kɛkɛnɛ n mae Yonatãa yã́iɛ. Má n dezi Saulu buaↄ sↄaanɛ píi, níliↄ mↄ pↄbleimanↄ gↄↄpii.
8Mɛfibosɛ kùlɛɛ̀ à mɛ̀: Bↄ́n mapi n zↄ̀blena ũ kɛ́ n ma wɛgwài? Má dɛ lán gbɛ̃ gɛwaɛ.
9Ɔ̃ kí Saulu zĩkɛna Ziba sìsi, a òɛ̀: Pↄ́ pↄ́ dɛ Saulu pↄ́ ũ ń a bɛdeↄ pↄ́o píi, má kpà n dii tↄũnawaɛ.
10Mpi ń n nɛ́ↄ ń n zĩkɛnaↄ, àli aà tↄↄlɛ zĩ kɛɛ̀, í a pↄ́ↄ kɛkɛ, kɛ́ aà e àↄ kũ̀sũa vĩ. N dii tↄũna Mɛfibosɛpi aliↄ pↄblemanↄ gↄↄpiiɛ. Ziba sↄ̃ a nɛgↄ̃ɛↄ vĩ gbɛ̃ↄn gɛ̃o ń zĩkɛnaↄ gbɛ̃ↄn bao.
11Ɔ̃ Ziba ò kípiɛ: Yã́ pↄ́ ma dii kí ò mapi n zↄ̀blenaɛ, má kɛ píiɛ. Ɔ̃ Mɛfibosɛ ìↄ pↄble ń kípio, à gↄ̃̀ lán kíanɛↄ dowa.
12Mɛfibosɛ nɛgↄ̃ɛna vĩ, aà tↄ́n Mika, mɛ́ Ziba bɛdeↄ mɛ́ aà zĩkɛnaↄ ũ ḿpii.
13A ku Yelusalɛũ, asa ìↄ pↄble ń kío gↄↄpiiɛ. Aàpiá ɛɛɛ.