Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Firindena

Samuyɛli Firindena 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lɔxɔna nde, Dawuda yi maxɔdinna ti, a naxa, “Sɔli a denbayaan muxuna nde mɔn luxi ba, alogo n xa hinan a ra Yonatan ma fe ra?”
2Walikɛna nde yi Sɔli a banxini nun, a xili Siba, e fa na ra Dawuda fɛma. Mangan yi a maxɔdin, a naxa, “Siba nan i tan na ba?” A yi a yabi, a naxa, “N tan i ya walikɛɛn na a ra.”
3Mangan yi a fala, a naxa, “Muxe mi fa Sɔli a denbayani ba, n na Alaa hinanna yitɛ naxan na?” Siba yi mangan yabi, a naxa, “Yonatan ma dii xɛmɛ keden mɔn na yi naxan sanne kalaxi.”
4Mangan yi a fala, a naxa, “A minɛn?” Siba yi mangan yabi, a naxa, “A sa Amiyɛli a dii xɛmɛn Makiri a banxini Lodebara yi.”
5Dawuda yi muxuna nde rasiga a tongodeni Amiyɛli a dii xɛmɛn Makiri a banxini Lodebara yi.
6Sɔli mamandenna, Mefiboseti, Yonatan ma dii xɛmɛn fa waxatin naxan yi Dawuda konni, a bira bɔxɔni Dawuda yɛtagi, a yɛtagin yi lan bɔxɔn ma. Dawuda yi a maxɔdin, a naxa, “Mefiboseti nan i tan na ba?” A yi a yabi, a naxa, “N tan nan yati a ra, mangana.”
7Dawuda yi a fala a xa, a naxa, “I nama gaxu. I baba Yonatan ma fe ra, n waxi hinan feni i ra. N na i taɲe Sɔli a bɔxɔn birin soma nɛn i yii, i mɔn yi i dɛge n ma tabanla ra.”
8Mefiboseti yi a xinbi sin, a naxa, “Mangana, nanse i ya walikɛɛn na, alogo i xa i yɛɛn ti bare faxaxin na alo n tan?”
9Mangan yi Siba xili, Sɔli a walikɛna, a yi a fala a xa, a naxa, “Sɔli nun a denbayaan gbeen seen naxan birin na, n ne soma nɛn i kanna Sɔli mamandenna yii, Mefiboseti.
10I tan nun i ya dii xɛmɛne nun i ya walikɛne, ɛ bɔxɔn walima nɛn a xa, alogo ɛ xa a denbayaan balo. Mefiboseti tan a dɛgema nɛn n ma tabanla ra lɔxɔ yo lɔxɔ.” Dii xɛmɛ fu nun suulun yi Siba yii e nun walikɛ mɔxɔɲɛ.
11Siba yi a fala mangan xa, a naxa, “Mangan naxan birin yamarixi, n na ligama nɛn.” Dawuda bata yi a fala, a naxa, “Mefiboseti a dɛgema nɛn n ma tabanla ra, alo manga diina.”
12Dii xɛmɛ keden yi Mefiboseti yii, a xili Mika. Naxanye birin yi Siba a banxini, Mefiboseti a walikɛɛn nan yi ne ra.
13Bayo a yi godoma a san firinne birin ma, a yi dɔxɔ Yerusalɛn yi, alogo a xa nɔ sigɛ a dɛgedeni mangan konni a tabanla ra lɔxɔ yo lɔxɔ.