Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dauda gbɛ̃nↄ là: Solu buri ke dí gↄ̃roo? Má ye mà gbɛ̃kɛ kɛnɛ Yonatã yãi.
2Solu bɛ zĩkɛri ke kun, a tↄ́n Ziba, akũ ò a sìsi kína Daudanɛ. À a là à pì: Mↄkↄ̃mmɛ Ziba ũ yá? À wèa à pì: Ee, n zↄ̀bleriin ma ũ.
3Akũ kína pì a là à pì: Solu buri ke kun ari tera yá? Má ye mà gbɛ̃kɛ kũ Luda vĩ kɛnɛmɛ. Akũ Ziba wèa à pì: Yonatã nɛ́ ke kun ari tera. Ɛrɛɛmɛ.
4Akũ kína a là à pì: À kú mámɛɛ? Ziba wèa à pì: À kú Amiɛli nɛ́ Maki bɛa zaa Lodɛba.
5Kína Dauda gbɛ̃nↄ zĩ̀, akũ ò sù kãao.
6Kũ Yonatã nɛ́ Mɛfibosɛ, Solu daikore kà Dauda kĩnaa, à kùtɛnɛ à wùtɛ zĩtɛ. Akũ Dauda pì: Mɛfibosɛ! À wèa à pì: N zↄ̀bleriimɛ ma ũ.
7Akũ Dauda pìnɛ: Ǹsun tó vĩna n kũro, zaakũ mani gbɛ̃kɛ kɛnnɛ n de Yonatã yãi. Mani n dizi Solu buranↄ sukpannɛ pínki, ĩnigↄ̃ su pↄ́ ble kũmao gↄrↄ sĩnda pínki.
8Mɛfibosɛ kùtɛnɛ à pì: Bↄ́n makũ n zↄ̀bleri ũ kũ ĩni ma wɛ̃nda gwaa? Má de lán gbɛ̃nda gɛ̀ɛ bàroo?
9Akũ kína Dauda Solu zĩkɛri Ziba sìsi à pìnɛ: Pↄ́ kũ à de Solu pↄ́ ũ kũ a bedenↄ pↄ́o pínki, ma kpà n dikiri daikorea.
10Mↄkↄ̃n kũ n nɛ́nↄ kũ n zĩkɛrinↄ, àgↄ̃ a zĩtɛ zĩ kɛnɛ, à a pↄ́nↄ kɛkɛ, de à le àgↄ̃ zàna vĩ. N dikiri daikore Mɛfibosɛ nigↄ̃ pↄ́ ble kũmao gↄrↄ sĩnda pínki. Ziba sↄ̃ à nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ vĩ gbɛ̃nↄn gɛ̃ro kũ zĩkɛrinↄ gbɛ̃nↄn baro.
11Akũ Ziba pì kínanɛ: Yã kũ ma dikiri kína ò makũ a zↄ̀bleriinɛ, mani kɛ pínkimɛ. Akũ Mɛfibosɛ dìgↄ̃ pↄ́ ble kũ kínao, à gↄ̃̀ lán kína nɛ́nↄ doke bà.
12Mɛfibosɛ nɛ́gↄ̃gbɛ̃ vĩ, a tↄ́n Mika, akũsↄ̃ Ziba bedenↄ gↄ̃̀ Mɛfibosɛ zĩkɛrinↄ ũ ń pínki.
13À kú Yurusalɛmu, zaakũ àdigↄ̃ pↄ́ ble kũ kínao gↄrↄ sĩnda pínkimɛ. Àkũsↄ̃ ɛrɛɛmɛ.