Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa

Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Issi gallassi Daawiti, “Yonaataana gishshau, taani ayyo kehanaadan hanno gakkanau Saa7oola qanttaappe attida asi de7iishsha?” yaagidi oichchiis.
2He wode Xiiba giyo issi ashkkarai Saa7oola son de7ees; i Daawita sintti yaanaadan xeesidosona; yin kawoi a, “Neeni Xiibee?” yaagidi oichchiis. Oichchin, “Ee taani Xiiba, ne ashkkaraa” yaagiis.
3Yaagin kawoi a, “Xoossaa kehatettaa taani kehanaadan, Saa7oola qanttaappe palahida issi asinne baawee?” yaagiis. Yaagin Xiibi kawuwaa, “Yonaataana naatuppe issoi hanno gakkanaashin de7ees; he na7aayyo naa77u tohotikka sila” yaagiis.
4Yaagin kawoi, “I awan de7ii?” yaagiis. Yaagin Xiibi, “Lodabaara giyoosan Ammi7eela na7aa Maakira son de7ees” yaagiis.
5Yaagin Kawoi Daawiti kiittidi, Lodabaarappe Ammi7eela na7aa Maakira sooppe ehiissiis.
6Saa7oola na7aa Yonaataana na7ai Mafibosheeti Daawitakko yiis; yi gakkidi, Daawita sinttan lichchi giidi zin77iis. Yaatin, Daawiti a, “Mafibosheetaa!” yaagidi xeesiis. Xeesin i, “Abe ta godau, taani ne ashkkaraa” yaagiis.
7Daawiti a, “Yayyoppa; ne aawaa Yonaataana gishshau, taani neeyyo kehana. Ne aawaa aawaa Saa7oola gadiyaa ubbaa taani neeyyo zaarana; qassi neeni ubba wode ta masoofiyaappe maana” yaagiis.
8Yaagin Mafibosheeti naa77anttuwaakka lichchi gi zin77idi, “Haiqqida kana malaa tana neeni wudada xeellanau, ne ashkkarai taani oonee?” yaagiis.
9Kawoi Saa7oola ashkkaraa Xiiba xeesidi, “Saa7oolabaanne Saa7oola so asaabaa gididabaa ubbaa taani ne godaa na7aa na7aayyo immaas.
10Ne godaa na7aa na7ai maanaadan neeni, ne naatinne ne ashkkarati ayyo gadiyaa goyite; goyidi mokkida kattaa ayyo ehiite. Gidikkokka, ne godaa na7aa na7ai Mafibosheeti ubba wode ta masoofiyaappe maana” yaagiis. Xiibayyo tammanne ichchashu attuma naatinne laatamu ashkkarati de7oosona.
11Xiibi kawuwaa, “Neeni ta godai kawoi ne ashkkaraa azazido ubbabaa taani ne ashkkarai polana” yaagiis. Hegaa gishshau, Mafibosheeti kawuwaa naatuppe issuwaadan kawuwaa masoofiyaappe miis.
12Mafibosheetayyo Miika giyo guutta na7ai de7ees. Xiiba son de7iya asati ubbati Mafibosheetayyo ashkkara gididosona.
13Mafibosheeti ubba wode kawuwaa masoofiyaappe miyo gishshau, i Yerusalaamen de7ees. A gedee naa77aikka sila.