Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dauda gbɛ̃nↄ là: Solu bori kee e gↄ̃roo? Má yezi mà gbɛ̃kɛɛ kɛnɛ Yonatã yãnzi.
2Solu bɛ zĩkɛri ke kuu, à tↄ́n Ziba, ben wà à sìsi kí Daudanɛ. À à là à bè: Ḿbe Ziba ũↄ́? À wèàla à bè: Ee, n zↄ̀blerin ma ũ.
3Ben kí pì à là à bè: Solu bori ke kuu ai tiaↄ́? Má yezi mà Luda gbɛ̃kɛɛ kɛnɛmɛ. Ben Ziba wèàla à bè: Yonatã nɛ́ ke kuu ai tia. Ɛrɛmɛ.
4Ben kí à là à bè: À kú mámɛ? Ziba wèàla à bè: À kú Amiɛli nɛ́ Maki bɛ zaa Lodɛba.
5Kí Dauda gbɛ̃nↄ zĩ̀, ben wà mↄ̀o.
6Kɛ̀ Yonatã nɛ́ Mɛfibosɛ, Solu dio kà Dauda kiia, à kùɛnɛ à dàɛ a puua. Ben Dauda bè: Mɛfibosɛ! À wèàla à bè: N zↄ̀blerin ma ũ.
7Ben Dauda bènɛ: Ǹton tó vĩa n kũro, zaakɛ mɛ́ gbɛ̃kɛɛ kɛnnɛ n de Yonatã yãnzimɛ. Mɛ́ n dezi Solu buraanↄ sukpannɛ píngi, nɛ́gaegↄ̃ mↄↄ pↄ́ blemao gurↄ píngi.
8Mɛfibosɛ kùɛnɛ à bè: Bↄ́n mamↄma n zↄ̀bleri ũ kɛ̀ nɛ́ ma wɛ̃nda gwaa? Má dɛ lán gbɛ̃ɛ gɛ̀ bàroo?
9Ben kí Dauda Solu zĩkɛri Ziba sìsi à bènɛ: Pↄ́ kɛ̀ dɛ Solu pↄ́ ũ kↄ̃n à bɛdeenↄ pↄ́o píngi, má kpà n dii dioamɛ.
10Mpi kↄ̃n n nɛ́nↄ kↄ̃n n zĩkɛrinↄ, àgae à tↄↄtɛ zĩi kɛnɛ, à à pↄ́nↄ kɛkɛ, lɛ à e àgↄ̃ kũsãɛ vĩ. N dii dio Mɛfibosɛ égaegↄ̃ pↄ́ bleemao gurↄ píngi. Ziba sↄ̃ nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ vĩ gↄ̃ↄn gɛ̃ro kↄ̃n zĩkɛrinↄ gↄ̃ↄn baro.
11Ben Ziba bè kínɛ: Yã kɛ̀ ma dii kí ò mamↄma a zↄ̀blerinɛ, mɛ́ kɛ píngimɛ. Ben Mɛfibosɛ ègↄ̃ pↄ́ blee kↄ̃n kío, à gↄ̃̀ lán kína nɛ́nↄ doke bà.
12Mɛfibosɛ nɛ́gↄ̃gbɛ̃ vĩ, à tↄ́n Mika, bensↄ̃ Ziba bɛdeenↄ gↄ̃̀ Mɛfibosɛ zĩkɛrinↄ ũ ń píngi.
13À kú Yerusalɛmu, zaakɛ ègↄ̃ pↄ́ blee kↄ̃n kío gurↄ píngimɛ. Bensↄ̃ ɛrɛn à ũ.