Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Imina ku Davidi gↄↄ, à gɛ̃̀gɛ̃ e wɛ̃̀ àaↄ̃. Davidi Dii aɛyà, ↄ̃ Dii mɛ̀: Saulu yã́iɛ. Gbɛ̃dɛyã wì aà bɛdeↄ musu kɛ́ à Gabaↄ̃ↄdeↄ dɛ̀dɛ yã́i.
2Ɔ̃ kí Gabaↄ̃ↄdeↄ sìsi à yã'ònɛ́. Gabaↄ̃ↄdeↄ dɛ Isailiↄ ũo, Amↄle bui kↄ̃naↄnɛ. Isailiↄ lɛgbɛ̃̀nɛ́ yãa aa mɛ̀ wa ń dɛdɛo, ↄ̃ Saulu wɛ̀ɛlɛ à ń bãdɛ a ãiakɛa Isailiↄnɛ ń Yudaↄ guu.
3Ɔ̃ Davidi Gabaↄ̃ↄdeↄ là à mɛ̀: Bↄ́ á ye mà kɛɛ́i? Kpelewa má awakpaɛ́, kɛ́ à e Dii gbɛ̃́ↄ sáaukpai?
4Aa wèwà aa mɛ̀: Wá zɛvĩ wà ã́nusu ge vua gbɛa Saulu ge a bɛdeↄwao, mɛ́ wá zɛvĩ wà Isaili gbɛ̃e dɛo. Ɔ̃ Davidi ń lá à mɛ̀: Álɛ o kpelewa ni? Bↄ́ má kɛɛ́i?
5Aa wèwà aa mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ wá dɛdɛ, à lɛkpàaĩwázi à wá midɛɛ, kɛ́ à e wá buibↄ Isailiↄ guu yã́i,
6to wà aà bui gↄ̃ɛ soplaↄ kpáwá, wí ń loo líwa Dii aɛ Gibɛa, kí Saulu pↄ́ Dii kpàpi bɛ wɛ̃́lɛu. Ɔ̃ kí mɛ̀: Má ń kpáwáɛ.
7Kí i Yonatãa nɛ́ Mɛfibosɛ, Saulu tↄũna kpámáo, lɛ́ pↄ́ aa kɛ̀ Diiwa sãnu ń Yonatãao yã́i.
8À nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn pla pↄ́ Aya nɛnↄɛ Lizipa ì ń Sauluo sɛ̀. An tↄ́n kɛ: Aamↄni ń Mɛfibosɛo. À nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn sↄo pↄ́ Saulu nɛnↄɛ Mɛlabu ì ń Mɛↄla gbɛ̃́ Baazilai nɛ́ Adiɛlioↄ sɛ̀ lↄ.
9À ń ná Gabaↄ̃ↄdeↄnɛ ń ↄzĩ, ↄ̃ aa ń loo líwa sĩ̀sĩ musu Dii aɛ. Gbɛ̃ↄn soplapiↄ gà sãnuɛ, wà ń dɛdɛ pↄkɛkɛ daalɛgↄↄɛ.
10Aya nɛ́ Lizipa zwã̀nkasaↄ sɛ kpàlɛ azĩaɛ gbɛwa we. Za pↄkɛkɛ daalɛgↄↄ e lou gɛ̀ gɛpiↄ gbɛ̃̀, ìↄ gi bãↄnɛ aa pɛ́má fãanɛ, ìↄ gi sɛ̃̀anↄbↄↄnɛ aa sↄ̃ńzi gwã́.
11Wà yã́ pↄ́ Saulu nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛɛ̀opi kɛ̀ ò Davidiɛ,
12ↄ̃ à gɛ̀ Saulu ń aà nɛ́ Yonatãao wáↄ bìlɛ Yabɛsi Galadadeↄ kĩ́i. À mↄ lè wà ń gɛ sɛ̀ yãa kpã́i Bɛtɛsã gãaɛ, gu pↄ́ Filitɛ̃ↄ ń loo bĩ́iwa Saulu dɛa Giliboa gbɛaɛ.
13Davidi tò wà ń gɛwapiↄ sɛ̀lɛ wà tàò, wa kã̀aa ń gbɛ̃́ pↄ́ wà ń loopiↄ gɛwaↄ,
14ↄ̃ wa vĩ̀ Saulu mae Kisi miau Zɛla, Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bùsuu. Wà yã́ pↄ́ kía dìlɛ kɛ̀ píi, ↄ̃ Lua wabi pↄ́ wa kɛ̀ bùsupi yã́ musu sìńnↄ.
15Filitɛ̃ↄ ɛ̀a zĩkà ń Isailiↄ lↄ. Davidi ń a gbɛ̃́ↄ gɛ̀ zĩkàńnↄ. Kɛ́ Davidi yɛ̃̀ɛɛ làa,
16ↄ̃ gbɛ̃́ gbã̀aↄ bui Isibenↄbi mɛ̀ á Davidi dɛɛ. Aà mↄgotɛ̃ sↄ̃na gbia dɛ kiloo àaↄ̃a, mɛ́ a fɛ̃nda dafu looa.
17Ɔ̃ Zeluia nɛ́ Abisai dↄ̀aàlɛ, à Filitɛ̃pi dɛ̀. Ɔ̃ Davidi gbɛ̃́ↄ lɛgbɛ̃̀ɛ̀ aa mɛ̀: Ńyↄ̃ gɛ́wanↄ zĩlau lↄo, kɛ́ wá Isailiↄ filia su gao yã́i.
18Bee gbɛa aalɛ zĩka ń Filitɛ̃ↄ Gobu, ↄ̃ Usa gbɛ̃́ Sibekai gbɛ̃́ gbã̀a bui pↄ́ wì mɛ Safa dɛ̀.

19Zĩ ɛ̀a fɛ̀lɛ ń Filitɛ̃ↄ Gobu lↄ, ↄ̃ Bɛtɛlɛũ gbɛ̃́ Yaii nɛ́ Ɛlana Gata gbɛ̃́ Goliati dãuna Lami dɛ̀. Lami sↄ̃mpa dɛ lán zwã̀atãna àsaliwaɛ.
20Kɛ́ aalɛ zĩkańnↄ Gata lↄ, gbɛ̃́ tìisie ku we, aà ↄnɛↄ ń aà gbánɛↄ soolosooloɛ, à kɛ̀ píi baasↄo mɛ̀ndosai. Gbɛ̃́ gbã̀aↄ buiɛ lↄ.
21À kuabìi Isailiↄwa, ↄ̃ Davidi vĩ̀i Simɛa nɛ́ Yonatãa aà dɛ̀.
22Gbɛ̃ↄn síiↄ̃piↄá Gata gbɛ̃́ gbã̀aↄ buiↄnɛ. Davidi ń a gbɛ̃́ↄ mɛ́ ń dɛdɛ.