Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dekaa kuu Dauda gurↄↄa, à gì kɛ̀ ai wɛ̃̀ aagↄ̃. Dauda Dii wɛ́ɛ wɛ̀tɛ, ben Dii bè: Solu yãnzimɛ. Gbɛ̃dɛyã wì à bɛɛ musu, kɛ̀ à Gibiↄ̃deenↄ dɛ̀dɛ yãnzi.
2Ben kí Gibiↄ̃deenↄ sìsi, à yã òńnɛ. Gibiↄ̃deenↄↄ dɛ Isarailinↄ ũro, Amↄri borii kɛ̀ gↄ̃̀nↄmɛ. Isarailinↄ la dàńnɛ yã wà bè weé ń dɛdɛro, ben Solu wɛ̀tɛ à ń laata kpá a aĩakɛna Isarailinↄnɛ kↄ̃n Yudanↄo yãnzi.
3Ben Dauda Gibiↄ̃deenↄ là à bè: Bↄ́n á yezi mà kɛaree? Mɛ́ agbaa kpáare diamɛ, lɛ à e à Dii gbɛ̃nↄ sáabu kpáa?
4Aↄ̃ wèàla wà bè: Wá zɛ́ vĩ wà kondogi ke vura gbeka Solua ke a bɛdeeanↄro, bensↄ̃ wá zɛ́ vĩ wà Isaraili gbɛ̃ke dɛro. Ben Dauda ń lá à bè: Ée bee diamɛ? Bↄ́n mɛ́ kɛaree?
5Aↄ̃ wèàla wà bè: Gbɛ̃ kɛ̀ à wa dɛdɛ à lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃wazi à wa yãa lɛ à e à wa borii bↄ Isarailinↄ guu yãnzi,
6tó wà à bori gↄ̃gbɛ̃ mɛ̀n swɛɛplaaanↄ kpáwa, wé ń logo lía Dii aɛ Gibɛa, kí Solu kɛ̀ Dii kà pì bɛ wɛ́tɛn. Ben kí bè: Mɛ́ ń kpáawa.
7Kí e Yonatã nɛ́ Mɛfibosɛ, Solu dio kpáḿmaro, lɛ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̀ Diia lɛdo kↄ̃n Yonatão yãnzi.
8À nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn plaaa kɛ̀ Aya nɛ́nↄgbɛ̃ Rizipa ì kↄ̃n Soluo sɛ̀. Aↄ̃ tↄ́n yɛ̀: Aamↄni kↄ̃n Mɛfibosɛo. À nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn sↄↄroo kɛ̀ Solu nɛ́nↄgbɛ̃ Mɛraba ì kↄ̃n Mɛↄla gbɛ̃ Bazilai nɛ́ Adiɛlionↄ sɛ̀ dↄ.
9À ń ná Gibiↄ̃deenↄnɛ ń ↄzĩ, ben aↄ̃ ń logo lía sĩ̀sĩ musu Dii aɛ. Gↄ̃ↄn swɛɛplaaa pìnↄ gà lɛdomɛ, wà ń dɛdɛ pↄ́ dúfu kɛkɛgurↄ.
10Aya nɛ́ Rizipa pↄsia utanↄ sɛ̀ à kpàɛ a zĩndanɛ gbɛ̀a gwe. Zaa pↄ́ dúfu kɛkɛgurↄ ai lou gàa à gɛ̀ pìnↄ gbɛ̃̀, ègↄ̃ gii bãanↄnɛ aↄ̃ zↄ̃ḿma fãantɛ̃, ègↄ̃ gii sɛ̃̀tɛ nↄ̀bↄnↄnɛ aↄ̃ sↄ̃ńzi gwã.
11Wà yã kɛ̀ Solu nↄ yìgisai pì kɛ̀ ò Daudanɛ,
12ben à gàa à Solu kↄ̃n à nɛ́ Yonatão wánↄ sɛ̀ɛ Yabɛsi Giliadadeenↄ kiia. À mↄ̀ à lè wà ń gɛ̀nↄ sɛ̀ɛ kpãi Bɛtɛsã gãalɛ, guu kɛ̀ Filisitininↄ ń logo bĩia Solu dɛna Giliboa gbɛra.
13Dauda tò wà ń gɛ̀wa pìnↄ sɛ̀ɛ wà tào, wà kàkↄ̃a kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ wà ń logo pìnↄ gɛ̀wanↄ,
14ben wà vĩ̀i Solu de Kisi miran Zɛla, Bɛyãmi boriinↄ bùsun. Wà yã kɛ̀ kína dìɛ kɛ̀ píngi, ben Luda adua kɛ̀ wà kɛ̀ Isarailinↄ bùsu yã musu sìńyo.
15Filisitininↄ ɛ̀ara wà zĩ̀ kà kↄ̃n Isarailinↄ dↄ. Dauda kↄ̃n a gbɛ̃nↄ gàa wà zĩ̀ kàńyo. Kɛ̀ Dauda gbãaa yã̀a,
16ben gbɛ̃ gbã̀anↄ bori Isibi Bɛnↄbu bè é Dauda dɛmɛ. À mↄ̀gotɛ̃ sári tìisi dɛ kiloo aagↄ̃ↄla, à fɛ̃ɛda dufu logona.
17Ben Zeruya nɛ́ Abisai dↄ̀àlɛ à Filisitini pì dɛ̀. Ben Dauda gbɛ̃nↄ la dànɛ wà bè: Nɛ́ gáwao zĩ̀lan dↄro, lɛ wa Isarailinↄ fitia tón garo yãnzi.
18Beee gbɛra aↄ̃ↄe zĩ̀ kaa kↄ̃n Filisitininↄ Gobu, ben Usa gbɛ̃ Sibekai gbɛ̃ gbã̀a borii kɛ̀ wè sísi Safa dɛ̀.

19Zĩ̀ ɛ̀ara à fɛ̀ɛ kↄ̃n Filisitininↄ Gobu dↄ, ben Bɛtɛlɛmu gbɛ̃ Yairi nɛ́ Ɛlana Gata gbɛ̃ Gↄlaya dãaro Lami dɛ̀. Lami sári pá dɛ lán bisatãri àsa lí bàmɛ.
20Kɛ̀ aↄ̃ↄe zĩ̀ kaańyo Gata dↄ, gbɛ̃ bíta kee kú gwe, à ↄnɛnↄ kↄ̃n à gbánɛnↄ mɛ̀n swɛɛdodomɛ, à kɛ̀ píngi baaasↄↄro dosai. Gbɛ̃ gbã̀anↄ boriimɛ dↄ.
21À kùsɛ bìi Isarailinↄa, ben Dauda vĩ̀i Simɛa nɛ́ Yonatã à dɛ̀.
22Gↄ̃ↄn siigↄ̃ↄ pìnↄ nɛ́ Gata gbɛ̃ gbã̀anↄ boriinↄmɛ. Dauda kↄ̃n a gbɛ̃nↄ bé wà ń dɛdɛ.