Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 SAMMUYƐƐRI

2 SAMMUYƐƐRI 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɑfiti kó tikpɑ̀tì miɛkɛ kɛ̀ dikònnì mɑrìi tɑnní kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. Kɛ̀ Dɑfitii beé nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kùu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ di tùɔ̀kɛní, Sɑuri nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ tu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ bɛnitikɔ̀ùbɛ̀ kɛ kùɔ Kɑbɑoniibɛ.
2Kɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfitii yú Kɑbɑoniibɛ kɛ bo bɛ̀ nɑ̀kɛ́. Bɛ̀ do í tú Isidɑyɛɛribɛ, Amɔriibɛ bɛ̀ɛ̀ do sùɔ́ bɛ̀mbɛ, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dɔ̀ bɛ̀ í yóó bɛ̀ kùɔ. Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ Sɑuri ndɔ́ kɛ́ bɛ̀ kùɔ ò dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ́nkɑ̃nkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ mɛyɛi.
3Kɛ̀ Dɑfitii bekɛ Kɑbɑoniibɛ kɛ dɔ̀: N do nkɛ́dɔɔ̀ bɑ di kpɛ́í? M bo yĩ́mɛ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ di do kɛ̀ mɛ̀ɛ nɔ́ɔ́tɛ́ di ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ di pɑ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ mɛsɑ̀ɑ̀?
4Kɛ̀ Kɑbɑoniibɛɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kó dipɛ̀ì tínti nɛ̀ Sɑuri cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ í yóó yietí nɛ̀ idíítí yoo nɛ̀ mɛsɔɔ nyoo ti kuɔ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ òmɔù. Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: N nɑ́kɛ́nɛ̀ di dɔ́ tì, kɛ̀ n yóó tì dɔ̀ɔ̀mu.
5Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Sɑuri do dɔ́ kɛ tí deèmu bɑ́ ti kou mɔù bɑ́ nkpɑɑ́ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ miɛkɛ.
6Ti duɔ́nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛyiekɛ̀ Sɑuri yɑɑ̀bí miɛkɛ kɛ̀ ti bɛ̀ nùńnɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè ɛì, Kibeɑ, kɛ̀ Kuyie nyɑ̀. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀ n yóó bɛ̀ ndi duɔ́mmu.
7Kɛ̀ Dɑfitii coo nSɑuri birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ birɛ Mɛfibosɛti ò do dɔúnnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nho nɛ́po Sonnɑtɑ̃ɑ̃ dinùù kɛ yú ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì.
8Kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Adimɔnni nɛ̀ Mɛfibosɛti Disipɑɑ Ayɑ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mbí idɛ́ ò do pɛitɛ́nɛ̀ ì Sɑuri, nɛ̀ Sɑuri kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù kó initidɑbí ìnùmmù ò do pɛitɛ́nɛ̀ ì Bɑdisidɑii birɛ Adidiɛdi Abɛdi-Mɛodɑɑ ɛì kou.
9Kòo bɛ̀ duɔ́ nKɑbɑoniibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nùńnɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ kú bɛmɔu bɛyiekɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀. Bɛ̀ do yóó bɛ̀ kùɔ kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ ketírí mudidɛ̀ì mmu.
10Kɛ̀ Disipɑɑ Ayɑ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ ntúótɛ́ kufɔ̀ɔ̀tɔ̃̀nkù kɛ́pitɛ́ dipèrì ĩ́nkɛ̀ kɛ ndɛ mbo, kɛ́túótɛ́ mudidɛ̀ì ketírí dìì mɔ̀nnì kɛ́tuɔkɛnɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ bo domɛ̀ kɛ bɛ̀ nì. Kòò níí ntṹṹ nkɛ bɛ̀ bɑ̀ɑ tinɔ̀tì kɛ́nyié nkɛ bɛ̀ bɑ̀ɑ tikpɑsĩ̀ntì.
11Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Dɑfiti Disipɑɑ Sɑuri pocɛ̃nnì Ayɑ birɛ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀.
12Kòo kɔtɛ Kɑdɑɑdi tempɛ̃ Yɑbɛsi ɛì kɔbɛ borɛ̀ kɛ́cɔutɛ́ Sɑuri nɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ bɛ kṹɔ̃̀. Kɛ yɛ̃́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ do nɑ dìì mɔ̀nnì Sɑuri Kidiboɑ ɛì kɛ́ bɛ̀ kùɔmu wenwe nɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ Bɛti-Seɑ̃ tentɛ́mbii kɛ́sɑɑ nkɛ̀ Yɑbɛsi ɛì kɔbɛɛ sɔri kɛ́ bɛ̀ tùótɛ́.
13Kɛ̀ Dɑfitii túótɛ́ Yɑbɛsi ɛì Sɑuri nɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ bɛ kṹɔ̃̀, kɛ́tíí mbɛtɔbɛ̀ bɛ̀ múnkɛ kùɔ bɛ̀ kɛ sɑ̀ɑ̀ mbɛ kpɛyɛ,
14kòo bɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ́kũnnɛ́ Sɑuri cicɛ Kiisi fɔ̃ti Sedɑɑ ɛì Bɛnsɑmɛɛ tempɛ̃ miɛkɛ. Bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì yɛ̃ mmù kɛ́deè kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛɛ do.
15Kɛ̀ mudoò wɛ̃tɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛ cuokɛ̀. Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ ndokùnɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kòo ɔu.
16Kɛ̀ Benɔdi Adɑfɑɑ yɑɑ̀birɛ nnɑ́ɑ́ nkɛ tú ò bo kuɔ Dɑfiti, kɛ bɑ́ɑ́tí disiè pɑ̀nnì kòo kpɑ̃mbii ntú disɔɔwũɔ̃̀ kɛ̀ mɛ cɛ̃́ɛ̃́kù bo cìdóò bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.
17Kɛ̀ Abikɑii Seduyɑ birɛɛ teennɛ̀ Dɑfiti kɛ́potɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃ kɛ́kuɔ. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ yetɛ kɛ dɔ̀: Dɑfiti bɑ́ mbɛ̀ niɛ̀nɛ̀ mudoò, weè tu Isidɑyɛɛribɛ kó fɛmíìnfɛ̀ bɛ̀ mɛ nyí dɔ́ fɛ kó muhɑ̃ɑ̃́ nkú.
18Kɛ̀ dɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ̀ mudoò tɛ̃mùu wɛ̃tɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛ cuokɛ̀ Kɔbu tempɛ̃. Muù miɛkɛ nkɛ Sibekɑii Usɑɑ ɛì kou kùɔmɛ̀ Sɑfu Adɑɑ yɑɑ̀birɛ tɛrɛ̀.

19Kɛ̀ mudoò tɛ̃mùu wɛ̃tɛ kɛ yíɛ́ ɑ̃nnɛ́ Kɔbu tempɛ̃ mmiɛkɛ bɑkɛ kɛ̀ Yɑdi Bɛtideɛmmu tempɛ̃ kou birɛ Edɑnɑnni kuɔ Kodiyɑti tɔù mɔù Kɑti ɛì kou, kòo kpɑ̃nnì kó kudɔú cɛ̃́ɛ̃́kù mɑ̀nnɛ̀ kuyɑɑ̀dùɔ̀dɔú.
20Kɛ̀ mudoò tɛ̃mùu wɛ̃tɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́ Kɑti, Isidɑyɛɛribɛ dootitɔbɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù mɑkù mbo kɛ nɔ ndikpɑ̀nnì mɛdiɛ̀. Kɛ mɔkɛ inɔ́mbí ikuɔ̀ o nɔu nɛ̀ o nɑɑ̀cɛ̀i, imɔu kɛ̀ ìì wɛ̃nnɛ́ sipísìdɛ́ nɛ̀ ìnɑ̀ɑ̀. Adɑfɑɑ kó dɛyɑɑ̀birɛ mɑrɛ̀ tó ndɛ.
21Kòò nsɑ̃́ɑ̃́ nyIsidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ Dɑfiti tɑ̃ũ̀ Sɑmmɑ birɛ Yonnɑtɑ̃ɑ̃ ò kùɔ.
22Dɑfiti nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀, bɛmɔu Adɑfɑɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ do mbɛ.