Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa

Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Daawiti kawotido wode, heezzu laitta kumettaa biittai koshatiis. Hegaa gishshau, Daawiti GODAA oichchiis; oichchin GODAI a, “Hegee hanidoogee Saa7oola asai gussido suuttaa gishshaassa; aissi giikko, i Gabaa7oona asata woriis” yaagiis.
2Hegaa gishshau, kawoi Gabaa7oona asata xeesidi haasayissiis. Gabaa7oona asati Israa7eela zare gidokkona; eti Amoore biittaa asatu atettata. Israa7eelati eta ashshanau etaara caaqettidosona; shin Saa7ooli Israa7eelayyoonne Yihudaayyo mishettido gishshau, eta ubbaara xaissanau doommiis.
3Daawiti Gabaa7oona asata, “Taani intteyyo ai oottoo? GODAA buzo biittaa intte anjjana mala, taani intteyyo ai kaasoo?” yaagiis.
4Yaagin Gabaa7oona asati zaaridi kawuwaa, “Nuuppenne Saa7oolappe gidduwan, woikko nuuppenne Saa7oola keettaa asaappe gidduwan de7iya yohoi worqqa woikko bira yoho gidenna; qassi nuuni Israa7eela giddon issi uraanne woranau nuuyyo maati baawa” yaagidosona. Yaagin Daawiti eta, “Yaatin, taani intteyyo ai oottanau koyeetii?” yaagidi oichchiis.
5Oichchin eti kawuwaa, “Saa7ooli nuna xaissiis; nuuppe ai asinne Israa7eela zawan awaaninne paxa attennaadan maqettiis.
6Hegaa gishshau, Saa7oola yaraappe laappun attuma asata nuuyyo aattada imma; GODAI dooridi kawoyido Saa7oola kataman Gib77an GODAA sinttan nuuni eta kaqqana” yaagidosona. Yaagin kawoi eta, “Taani eta intteyyo aattada immana” yaagiis.
7Saa7oola na7ai Yonaataaninne Daawiti GODAA sinttan caaqqido caaquwaa gishshau, Saa7oola na7aa Yonaataana na7aa Mafibosheeta kawoi ashshiis.
8SHin Daawiti Aaya na7iyaa Rixifa Saa7oolayyo yelido naa77u attuma naata, Armmoonanne Mafibosheeta, qassi Saa7oola na7iyaa Meraaba Mahoola katamaappe yiida Barzzillaaya na7aa Adirii7eelayyo yelido ichchashu naata ekkiis.
9Ekkidi Gabaa7oona asatuyyo aattidi immiis; immin eti eta GODAA sinttan deriyaa huuphiyan kaqqidosona; laappunatikka issippe haiqqidosona; katta cahan, banggaa cahai doommiyo wodiyan eta woridosona.
10Aaya na7iyaa Rixifa maaqiyaa ekkada, zaallaa bolli baayyo hiixxaasu; hiixxada kattaa cakkiyo aginai doommiyo gallassaappe biidi ahatu bolli irai saluwaappe wodhdhana gakkanaashin, gallassi saluwaa kafoti woikko qammi sa7aa do7ati bochchennaadan naagaasu.
11Saa7oola baakkiyaa, Aaya na7iyaa Rixifa oottidoogee Daawitayyo odettiis.
12Odettin Daawiti biidi, Saa7oola meqettaanne a na7aa Yonaataana meqettaa Gala7aaden de7iya Yaabeesha katamaa asatuppe ekkiis. Pilisxxeema asati Saa7oolanne a naata Gilbboo7a deriyan woridi, Beetishaana gutaran kaqqidoogaappe guyyiyan, he gutaraappe Gala7aaden de7iya Yaabeesha asati qosan ekkidosona.
13Daawiti Saa7oola meqettaanne a na7aa Yonaataana meqettaa he sohuwaappe ehiis; qassi kaqettida laappun asatu meqettaakka shiishshidosona.
14Saa7oola meqettaanne a na7aa Yonaataana meqettaa Biniyaama biittan Xelaa7a kataman de7iya a aawaa Qiisa duufuwan moogidosona. Kawoi azazidobaa ubbaa eti polidosona; hegaappe guyyiyan, eti he biittaayyo woossido woosaa Xoossai siyiis.
15Pilisxxeema asatuuranne Israa7eela asatuura naa77anttuwaakka olai denddiis; denddin Daawiti ba asatuura biis. Pilisxxeematuura olettidi Daawiti daafuriis.
16Adussa mino asatu yaraappe gidiya Yishibibanooba giyo issi bitanee de7ees; i oiqqido toorai heezzu kilo giraamenne baggaa deexxiya, nahaasiyaa giyo birataappe qoxettidaagaa; i ooratta bisuwaa gixxi uttiis. Yaanidaagee “Taani Daawita worana” giis;
17shin Xaruuyi na7ai Abishaayi Daawita ashshiis; Pilisxxeemiyaa shocidi woriis. Hegaappe guyyiyan Daawita asati Daawita, “Israa7eela xomppee to7ennaadan neeni naa77antto mulekka nunaara olau baakka” yaagidi caaqqidosona.
18Hegaappe guyyiyan, Gooba giyo sohuwan Pilisxxeema asatuura olai olettiis; olettin Huushappe yiida Sibbakaayi adussa mino asatu yaraappe gidiya Saafa woriis.

19Qassikka he sohuwan Pilisxxeema asatuura hara olai olettiis; olettin Beetaliheemeppe yiida Yaa7iira na7ai Elihanaani, tooraa toomai shimainniyaa wonddarashiyaa keeniyo, Gaate katamaappe yiida Gooliyaada woriis.
20Qassikka Gaate kataman hara olai olettiis. He sohuwan issi wogga adussa bitanee de7ees. He bitaniyaayyo issi issi kushiyan usuppun biradhdheti, issi issi tohuwankka usuppun biradhdheti, muleera laatamanne oiddu biradhdheti de7oosona. Ikka adussa mino asatu yaraappe gidiya asa.
21He bitanee Israa7eela naassido wode, Daawita ishaa SHaama na7ai Yonaataani a woriis.
22He oiddati Gaate kataman de7iya adussa mino asatu yarata. Eta Daawitinne a asati woridosona.