Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Samuel

2 Samuel 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1David ray caycashan wichan fiyupa muchuy caran quimsa wata intëru. Chaymi Davidga Tayta Diosta tapucuran. Tayta Diosna niran: «Fiyupa muchuy cananpäga Saulmi, famillyancunami juchayoj. Paycunami Gabaón runacunata wañuchisha.»
2Chaura Davidga gayachiran Gabaón runacunata. Nircur paycunawan parlaran. (Gabaón runacunaga manami Israelcunachu caran. Amorreo casta runacuna wallcalla quëdajcunami caran. Paycunawanmi Israelcuna alli goyänanpaj parlacuran. Saulga Israelcunapaj, Judäcunapaj allita ruraycashanta yarpar Gabaón runacunata wañuchisha caran.)
3Davidga Gabaón runacunata tapuran: «Castayquicunata wañuchishanpita ¿imanöpataj pägäman Tayta Dios acrashan runacunata bindisyunta gonayquipaj? ¿Imatataj gamcunapaj ruräman?» nir.
4Chaura Gabaón runacuna niran: «Manami guellay jananchu Saulpa famillyancunawanga chiquinacö. Israelcuna wañunantapis manami munächu.» Niptin David niran: «Gamcuna nimay ari. Munashayquita imatapis rurashaj.»
5Chaura paycuna niran: «Saulga ushajpaj illgächimayta munaran. Cay Israelcho jucnayllapis tiyanäta mana munaranchu.
6Chay runapita mirajta ganchista entregamay. Chaura nogacunanami Tayta Diospa ñaupancho wañurcachir guerucunacho turquirächishaj. Chayno wañuchishaj Tayta Dios acrashan Saulpa marcan Gabaachömi.» Chaura Davidga «Entregashayquimi» niran.
7Tayta Diospa jutincho auninacur Jonatanwan parlacushanta cumlirmi Gabaón runacuna wañuchinanpaj Mefi-boset-ta David entregayta mana munaranchu. Mefi-bosetga caran Saulpa willcanmi.
8Ajapa wamran Rizpacho Saulpa wamrancunata ichanga prësu chariran. Jutin caran jucajpa Armoni, jucajpana Mefi-boset. Saulpa wamran Merabcho Adrielpa pichgan wamrancunatapis chariran. Adrielga caran Mehola runa Barzilaipa wamran.
9Paycunataga Gabaón runacunata entregaycuran. Chaura Tayta Diospa ñaupancho jircacho wañuchiran. Chaychömi ganchisnintin wañuran sebäda cosëcha gallariycashan wichan.
10Chaura Ajapa wamran Rizpaga llaquicur gachga röpata jaticuran. Nircur juc gaga jananman aywaycur tiyacuycuran sebäda cosëcha gallaycushanpita-pacha tamya gallaycunancama. Wañusha caycajcunaman junajpaga ima äbitapis mana yaycuchiranchu; chacaypapis ima jirca animalcunatapis mana yaycuchiranchu.
11Saulpa chïnan Rizpa chayno rurashanta Davidta willaran.
12Chaura Davidga aywaran ganchis wañojcunapa cuerpunta y Saulpa Jonatanpa tulluncunata shuntaj. Pamparaycaran Galaadcho caycaj Jabeschömi. Chaycho tiyaj runacunami suwamusha caran Bet-sán läsapita, Filistea runacuna Gilboacho pillyar Saulta wañuycärachir warcushanta.
13Nircur Davidga apachiran Saulpa Jonatanpa tulluncunata. Ganchista turquishancunatapis shuntachiran.
14Shuntarcachirnami Saulpa y wamran Jonatanpa tulluncunata pampachiran Saulpa taytan Cis pamparashanman. Chayga caran Benjamín trïbu runacuna tiyashan Zela marcachömi. Ray David nishannölla llapanta ruraptinmi Israel runacunata Tayta Dios yanaparan micuynincuna allina wayunanpaj.
15Filistea runacunaga yapay achäquita ashiparan pillyananpaj. Chaymi Davidpis llapan suldäruncunawan aywaran pillyaj. Pillyaycashancho Davidga fiyupa uticaran.
16Jatuncaray runa Isbi-benob jutiyoj Davidta wañuycachinanpäna caycaran. Chay runapa lansan caran quimsa quïlu masyarpoj. Chegllanchöpis purichej mushoj sablita.
17Ichanga Sarviapa wamran Abisai cörriran Davidta washaj. Mana manchaypa yaycur Filistea runata wañuycachiran. Chaypita suldäruncunaga Davidta niran: «Tayta, nogacunawanga amana pillyaman aywaynachu. Wañuchishuptiquega nogacuna achquiynaj-japuychari quëdäman-llapa.»
18Chaypita yapay Gobcho pillya caran Filistea runacunawan. Chay öra Husat runa Sibecai wañuycachiran Safta. Safga caran jatusaj runacuna castami.

19Yapaypis Filistea runacunawan pillya caran Gobcho. Belén runa Jairpa wamran Elhanán wañuycachiran Gat runa Goliat-ta. Chay runapa tucsicuna lansanga caran tilarpa bayëta pitucunanno.
20Chaypita yapay Gatcho pillya caran. Chaycho juc runa caran jatuncaray. Dëdun caran ishcay chunca chuscu (24); cada maquincho sojtacama, chaquincunachöpis sojtacama. Chaypis caran jatusaj runacuna casta.
21Chay runaga manacajmanmi churaran Israelcunata. Chaytaga wañuchiran Davidpa wauguin Simeapa wamran Jonatán.
22Chay chuscun jatusaj runacunaga caran Gat runa Refa castami. Chay runacunataga wañuchiran Davidwan suldäruncunami.